Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody podejmowania decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELXXCXD-MPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody podejmowania decyzji
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/+

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Dyscyplina naukowa: Elektronika, Telekomunikacja

Autor:

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kulas

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie doktoranta w godz.

1. Udział w wykładach / 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14

3. Udział w konsultacjach / 10

4. Przygotowanie do zaliczenia / 4

5. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą doktoranta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=42 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 0 / 0 ECTS

Skrócony opis:

Wstęp, cel i zakres wykładu. Inżynier a podejmowanie decyzji. Problematyka wyboru decyzji w działalności inżynierskiej. Podstawy podejmowania decyzji. Podstawowe pojęcia teorii prawdopodobieństwa. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Drzewa decyzyjne. Uaktualnianie wartości prawdopodobieństw. Drzewa decyzyjne z uaktualnionymi wartościami prawdopodobieństwami. Analiza przyrostów. Pojęcie użyteczności. Podejmowanie decyzji jako gra.

Pełny opis:

Wykłady realizowane będą w formie werbalno-wizualnej prezentacji następujących treści:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wstęp, cel i zakres wykładu, literatura, kierownicy oraz zarządzanie, problemy menedżerskie:

Kierownicy a wykonawcy; pojęcie zarządzania; podstawowe procesy zarządzania; umiejętności potrzebne skutecznemu kierownikowi; cel

analizy decyzyjnej; 2h.

2. Komunikacja i umiejętności interpersonalne:

Proces komunikacji; techniki służące do przezwyciężania barier w komunikacji; skuteczne zachowania w słuchaniu aktywnym; skuteczne

delegowanie; 2h.

3. Problemy decyzyjne – charakterystyka ogólna:

Cel analizy decyzyjnej; problematyka wyboru decyzji w działalności inżynierskiej; 2h.

4. Struktura elementarnego modelu decyzyjnego:

Omówienie elementów struktury, przykłady; 2h.

5. Inżynier a podejmowanie decyzji

Refleksje na temat zawodu inżyniera; rodzaje podejmowanych decyzji i charakterystyczne cechy analizy systemowej, przykłady; 2h

6. Podstawy podejmowania decyzji:

Proces podejmowania decyzji, style podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w grupach, komunikacja i umiejętności interpersonalne,

przykłady; 4h

7. Podstawowe pojęcia teorii prawdopodobieństwa:

Teoria prawdopodobieństwa oparta na pojęciu częstości względnej, własności częstości względnych, prawdopodobieństwo warunkowe,

zmienne losowe typu dyskretnego, funkcja prawdopodobieństwa, wartość oczekiwana, wariancja, przykłady; 4h.

8. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka:

Kryteria: Walda, Hurwicza, Savage’a, Laplace’a; metoda oczekiwanej wartości pieniężnej, przykłady; 2h.

9. Drzewa decyzyjne:

Problemy jednoetapowe i wieloetapowe, podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, wielogałęziowe drzewa decyzyjne, wpływ stopy

procentowej na analizę decyzyjną, przykłady; 4h.

10. Uaktualnianie wartości prawdopodobieństw:

Modyfikacja decyzji, prawdopodobieństwa a posteriori, twierdzenie Bayesa, przykłady; 2h.

11. Analiza przyrostów:

Wybór optymalnej wielkości produkcji, przykłady; 2h.

12. Pojęcie użyteczności:

Miara konsekwencji, funkcja użyteczności, krzywe użyteczności, użyteczność oczekiwana, przykłady; 2h.

13. Podejmowanie decyzji jako gra:

Gra wielostrategiowa, przykłady, podsumowanie; 2h.

Literatura:

podstawowa:

1. K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.2003.

2. K. Krzakiewicz, Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, WAE, Poznań 2008.

uzupełniająca:

1. J. Łukaszewicz, Jak szukać optymalnych decyzji, WUW, Wrocław 1996.

2. T. Tyszka, Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

MPD_W1 / Doktorant ma wiedzę na temat konsekwencji podejmowania decyzji wynikających z działania w warunkach niepewności i ryzyka. / EiT_W01

MPD_W2 / Ma uporządkowaną wiedzę na temat sposobów porównywania wariantów decyzyjnych, właściwą ocenę rezultatów częściowych wyników badań i sformułowania ich wyników w jednoznacznych terminach ilościowych. / EiT_W01, EiT_W08

MPD_U1/ Doktorant potrafi dokonać analizy przydatności metod podejmowania decyzji w działaniach inżynierskich i kierowniczych, ułatwiających analizę i ocenę całości problemu./EiT_U01, EiT_U03

MPD_U2/ Potrafi oszacować użyteczność kosztów projektowania i realizacji układów elektronicznych w celu dokonania wyboru ulepszonego rozwiązania./EiT_U08

MPD_K1 / Doktorant potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role./ EiT_K03

MPD_K2/ - potrafi działać kreatywnie i jest gotowy do ponoszenia odpowiedzialności za wspólne realizowane zadanie./EiT_K05

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia dwóch kolokwiów cząstkowych.

efekty MPD_W1, MPD_W2, MPD_U1, MPD_U2 - sprawdzane są na kolokwiach;

efekty MPD_U1, MPD_U2, MPD_K1, MPD_K2 – sprawdzane są podczas rozwiązywania przykładów i dyskusji w trakcie wykładów;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)