Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowa symulacja pola elektromagnetycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELXXCXD-KSPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowa symulacja pola elektromagnetycznego
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://mpasternak.wel.wat.edu.pl/Dydaktyka/dydaktyka.html
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W12/+, ĆW/4, PR/14

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy elektromagnetyzmu

Programy:

Dyscyplina naukowa studiów: Elektronika, Telekomunikacja

Autor:

dr hab. inż. Mateusz Pasternak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ilościowym ujęciem zjawisk elektromagnetycznych przy zastosowaniu wybranych metod numerycznych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ilościowym ujęciem zjawisk elektromagnetycznych przy zastosowaniu wybranych metod numerycznych.

Omówione zostaną podstawowe metody symulacyjne, m. in.

metoda linii transmisyjnych, Monte Carlo, elementów skończonych, różnic skończonych w dziedzinie czasu.

Omówiony zostanie też wybrany komercyjny pakiet oprogramowania.

W ramach projektu przewiduje się realizację prostego oprogramowania liczącego wybrany problem numeryczny.

Literatura:

odstawowa:

L. Tarricone, A. Esposito, Grid Computing for Electromagnetics, Artech House 2004.

C. A. Chung, Simulation modeling handbook. A Practical Approach, CRC Press 2004.

S. J. Chapman, Matlab programing for engineers, CL-Engineering, 2007.

K. E. Lonngren, S. V. Savov, Fundamentals of electromagnetics with Matlab, Scitech, 2005

Efekty uczenia się:

KAUE_W1 / Doktorant ma zaawansowaną wiedzę z zakresu komputerowych metod symulacyjnych zorientowanych na obliczenia polowe.

EiT_W01,

EiT _W05

KAUE_U1 / Doktorant potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz narzędzia komputerowe do realizacji projektów symulacyjnych w obszarze elektroniki i telekomunikacji. / EiT_U04

KAUE_U2 / Doktorant potrafi symulować pola elektromagnetyczne w systemach radioelektronicznych wykorzystując komputerowe narzędzia programistyczne. / EiT_U07

KAUE_K1 / Doktorant potrafi pracować w zespole w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie oraz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania. / EiT_K03, EiT_K04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z realizacji końcowego projektu.

Ocena projektu końcowego będzie podstawą do sprawdzenia

efektów KAUE_W1 i KAUE_U1 oraz KAUE_U1, KAUE_U2 i KAUE_K1.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)