Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administrowanie sieciami komputerowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELXXCXD-ASK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, L/16, Sem./4

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Programy:

Tematyka zajęć zawiera: specyfikację procesu administrowania, projektowanie sieci, efektywne wykorzystanie stacji sieciowych (tj. router, serwer, itp.) i zasobów transportowych oraz trasowanie danych wewnątrz- i międzydomenowo.

Autor:

dr hab. inż. Dariusz Laskowski

Skrócony opis:

Przedmiot jest skierowany do grona studentów zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu administrowania lokalnymi i zdalnymi zasobami sieci komputerowych. Omawiane są współczesne techniki i technologie sieciowe mające zastosowanie w przyszłościowych architekturach budowanych dla potrzeb usług multimedialnych generujących wysokiego poziomu zapotrzebowanie na przepustowość. Zasadnicze treści zostaną przedstawione w skondensowany sposób adekwatnie do percepcji słuchaczy.

Student nabędzie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia funkcji Administratora i Projektanta Sieci Komputerowej (Teleinformatycznej).

Finalnie doktorant potrafi zaprojektować prostą architekturę sieciową dla dedykowanych wymagań, a następnie dobrać wymagane komponenty składowe i je skonfigurować adekwatnie do usług.

Pełny opis:

Przedmiot jest skierowany do grona studentów zainteresowanych pozyskaniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu administrowania lokalnymi i zdalnymi zasobami sieci komputerowych.

Omawiane są współczesne techniki i technologie sieciowe mające zastosowanie w przyszłościowych architekturach oferujących budowanych dla potrzeb multimedialnych usług generujących wysokiego poziomu zapotrzebowanie na przepustowość. W następnej kolejności zagadnienia teoretyczne będą przećwiczone na laboratoriach i seminarium.

Zasadnicze treści zostaną przedstawione w skondensowany sposób adekwatnie do percepcji słuchaczy.

Tematyka zajęć zawiera:

A. Wykłady tj.:

1) Specyfika procesu administrowania.

Rola i znacznie administrowania zasobami sieciowymi oraz jego wpływ na eksploatację. Charakterystyka personelu działu IT (administrator sieci i systemu, inżynier i technik).

2) Projektowanie sieci.

Pożądane kryteria zdatności funkcjonalnej sieci. Metodyka projektowania sieci komputerowych o stosie protokołów TCP i UDP/IP. Narzędzia wsparcia.

3) Efektywne wykorzystanie routera oraz zasobów transportowych.

Dyslokacja i przeznaczenie komponentów szkieletowych

i dostępowych. Protokoły trasowania wewnątrz- i między-domenowego. Klasyczna i dedykowana konfiguracja routera.

4) Aplikacje usługowe (serwer, klient).

Usługi sieciowe. Układy pracy w środowisku lokalnym i rozległym. Funkcje serwera i terminala abonenckiego. Mechanizmy wspierające niezawodność, jakość, bezpieczeństwo i efektywność.

5) Monitorowanie ruchu sieciowego, praktyczne sposoby usuwania problemów.

Identyfikacja stanu sieci. Łańcuchy funkcjonalne realizacji usług. Metody i narzędzia analizy zdarzeń sieciowych. Detekcja i lokalizacja anomalii i newralgicznych miejsc (tj. „wąskie gardła”) w sieci. Rozwiązywanie problemów.

B. Laboratoria:

6) Routing wewnątrzdomenowy

Konfiguracja: interfejsów (eth, serial) i protokołu OSPF. Analiza trasowania wielodrożności ruchu IP.

7) Routing międzydomenowy

Konfiguracja: interfejsów (eth, serial) i protokołu BGP. Analiza wyboru tras przesyłu danych.

8) Projektowanie dedykowanych architektur sieciowych.

Część 1. Założeń do projektu sieci. Wybór: topologii, palety usług

i interfejsów.

9) Projektowanie dedykowanych architektur sieciowych. Część 2.

Wybór zbioru: protokołów trasowania, transportu i usług oraz systemy operacyjnego i aplikacji usługowych.

C. Seminarium:

10) Ewolucja platformy wsparcia procesu administrowania.

Optymalizacja przedsięwzięć administratora systemu i sieci. Przegląd perspektywicznych topologii i architektur. Współczesne open source’owe i komercyjne analizatory sieciowe oraz narzędzia zarządzania urządzeniami.

Student nabędzie wiedzę teoretyczną z obszaru współcześnie stosowanych protokołów trasowania i narzędzi monitorowania sieci komputerowych.

Doktorant potrafi efektywnie i kreatywnie konfigurować stacje sie-ciowe z wykorzystanie komercyjnych i open source-owych aplikacji.

Umożliwi to słuchaczom pozyskanie praktycznych umiejętności w zakresie pełnienia istotnych funkcji w dziale IT niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych i specyfiki przedsiębiorstwa na potrzeby, którego sieć komputerowa jest zaprojektowana i eksploatowana.

W efekcie końcowym doktorant potrafi zastosować nabytą wiedzę teoretyczną w zakresie właściwego administrowania i projektowania sieci komputerowej oferującej usługi dla stacjonarnych i mobilnych użytkowników.

Literatura:

Podstawowa:

1) Dooley K., Cisco. Receptury, 2004.

2) Józefiok A., Budowa sieci komputerowych na przełącznikach i routerach Cisco, 2009.

3) Komar B., Administracja sieci TCP/IP, Helion, 2000.

4) Limoncelli T., Zarządzanie czasem. Strategie dla administratorów systemów, 2007.

5) Preston C., Archiwizacja i odzyskiwanie danych, 2008.

6) Serafin M., Sieci VPN, Helion, 2008.

7) Sosinsky B., Sieci komputerowe. Biblia, Helion, 2011.

uzupełniająca:

1) Józefiok A., W drodze do CCNA cz.I i II, Helion, 2012.

2) Mueller S. ii, Rozbudowa i naprawa sieci. Wydanie V, 2006.

3) Pawlak R., Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II, 2008.

3) Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Helion, 2006.

4) Telecommunication Management Network, ITU-T Recommendation, 2012.

5) Wrotek W., Sieci komputerowe. Kurs, 2008.

6) Zalecenia RFC (www.ietf.org).

7) Materiały udostępniane na stronach WWW: www.cisco.com, http://www.ibm.com, http://www.alcatel-lucent.com, http://www.quagga.net

Efekty uczenia się:

ASK_W1 / Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu na-rzędzi informatycznych służących do symulacji sieci komputerowych. / EiT_W01, EiT_W05.

ASK_W2 /Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych. / EiT_W03.

ASK_W3 / Doktorant posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu nie-zawodności i organizacji procesu eksploatacji urządzeń, w tym no-woczesnych metod diagnostyki. / EiT_W08.

ASK_U1 / Doktorant potrafi pozyskiwać informacje z literatury i łą-czyć uzyskane wyniki oraz dokonywać ich interpretacji, precyzować spostrzeżenia do postaci syntetycznych wniosków. / EiT_U02.

ASK_U2 / Doktorant potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji zadania badawczego oraz systematyczne omówienie tych wyników. / EiT_U03.

ASK_U3 / Doktorant potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne oraz narzędzia symulacji komputerowej do realizacji projektów obszarze elektroniki i telekomunikacji. / EiT_U04.

ASK_U4 / Potrafi zaprojektować prostą sieć lokalną, dobrać komponenty dostępowe, szkieletowe i oferujące usługi adekwatnie do postawionych determinant wejściowych oraz zaplanować i przeprowadzić eksperymenty badawcze. / EiT_U06, EiT_U07.

ASK_K1 / Doktorant potrafi efektywnie i kreatywnie wykonywać powierzone mu funkcje w zespole dla obowiązujących reżimów czasowych. / EiT_K03, EiT_K04, EiT_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Poszczególne efekty podlegają rygorom:

1) Efekty ASK_W1 i ASK_W2 sprawdzane są na kolokwium.

2) Efekty ASK_W3, ASK_U2, ASK_U3 i ASK_U4 sprawdzane są w na zajęciach laboratoryjnych.

3) Efekty ASK_U1 i ASK_K1 sprawdzane są na seminarium.

Przedmiot jest zaliczany na podstawie kolokwium przeprowadzanego w formie pisemno-ustnej, obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie laboratorium i seminarium.

Uogólniona ocena końcowa, będąca wynikiem pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności, zawiera zaliczenie na ocenę materiału przedstawionego na wykładach (waga 0,3), ocenę realizacji indywidualnych zadań postawionych na laboratoriach (waga 0,5) i seminarium (waga 0,2). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdego elementy podlegającego ocenie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)