Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka i techniki programowania 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSI-MiTP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka i techniki programowania 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/ 12+; L/ 18+

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna i algebra liniowa - wymagania wstępne: znajomość podstawowych relacji matematycznych, operacji macierzowych,

Technologia informacyjna - wymagania wstępne: znajomość podstaw posługiwania się komputerem i Internetem.

Metodyka i techniki programowania 1 – wymagania wstępne: znajomość elementów algorytmizacji

i programowania w języku wysoko poziomowym.

Programy:

semestr drugi / elektronika i telekomunikacja / wszystkie specjalności Wydziału Elektroniki

Autor:

dr inż. Marcin Szugajew

Bilans ECTS:

1. Udział wykładach / 12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 18

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 14

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu / 4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + = 36 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3. + 4. = 32 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze składnią języka C++ oraz nauczenia podstaw pisania programów strukturalnych i ich uruchamiania w środowisku Builder C++.

Studenci poznają również podstawy programowania z wykorzystaniem komponentów graficznych (okienka, suwaki, przyciski, wykresy itp).

Pełny opis:

1. Środowisko programistyczne C++ Builder- struktura programu w C++, programy konsolowe - dyrektywy preprocesora,- podstawowe typy danych, deklaracja,- instrukcje we/wy,- edycja programu, uruchamianie, praca krokowa / 2

2. Sterowanie w programie i organizacja obliczeń cyklicznych- instrukcje sterujące if, switch, goto, break, continue,- instrukcje pętli (for, while, do), pętle nieskończone / 2

3. Programy strukturalne w C++- zmienne dynamiczne, wskaźniki / 2

- funkcje ich deklaracja,

- przekazywanie danych, referencja,

4. Programowanie strukturalne w C++- wykorzystanie tablic / 2

- kontener Vector,

- przykłady programów,

5. Programowanie z wykorzystaniem komponentów VCL / 2

- charakterystyka C++ Buildera,

- budowa aplikacji, nazwy i hierarchia obiektów,

- zmiany atrybutów obiektów,

- obsługa zdarzeń,

- przykłady budowy i uruchamiania aplikacji

6. Zaliczenie / 2

TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

1. Edycja i uruchamianie przykładowego programu /2

2. Instrukcje sterujące i pętle w programie /4

3. Programy strukturalne, funkcje, przekazywanie parametrów /4

4. Programy strukturalne z wykorzystaniem tablic /4

5. Wykorzystanie komponentów graficznych w programie /4

Literatura:

podstawowa:

[1] Grębosz J. , Symfonia C++ standard,Wyd. Edition 2000, Kraków 2008

[2] Struzińska-Walczak A., Walczak K., Nauka programowania dla początkujących. C++, Wyd. W&W, 2004,

[3] Majczak A., C++ przykłady praktyczne, Wyd. Mikon 2003

uzupełniająca:

[4] Majczak A., C++ dla licealistów i studentów,

Wyd. Translator s.c. 2003

[5] Walczak K., Przykłdy zastosowań C++ Borland Builder,

Wyd. W&W, 2004

[6] Sielicki A., Podstawy programowania strukturalnego

i obiektowego w C++, Wyd. Edukacja WSZ,

[7] Daniluk A., C++ Builder 6. Ćwiczenia praktyczne,

Wyd. Helion 2003

Efekty uczenia się:

W1/ Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania/K_W06

W2/Ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą algebrę i analizę w zakresie niezbędnym do opisu i analizy i tworzenia algorytmów obliczeniowych /K_W01

U1/Potrafi uzyskiwać informacje z literatury i innych źródeł oraz dokonywać ich interpretacji/K_U03

U2/Potrafi opracowywać dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotowywać tekst zawierający omówienie wyników tego zadania/K_U0

U3/Potrafi pracować indywidualnie i w zespole ; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania/K_U02

U4/Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem: kart katalogowych, not aplikacyjnych narzędzi informatycznych/K_U05

U5/Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych/K_U06

K1/Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadą pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania/K_K04

K2/Rozumie potrzebę dokształcania się /K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie:

- kolokwium, przeprowadzanego w formie pisemnej na

ostatnich zajęciach,

- warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie

ćwiczeń laboratoryjnych.

- efekt W1 jest sprawdzany na zaliczeniu przedmiotu.

Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie:

- uzyskiwanych ocen bieżących z realizacji ćwiczeń, obejmujących

ocenę samodzielności i efektywności realizacji ćwiczenia

- uzyskiwanych ocen z krótkich, doraźnych sprawdzianów (w formie

pisemnej lub w formie programu na komputerze), dotyczących

ćwiczenia wykonanego na poprzednich zajęciach,

- uzyskiwanych ocen z wykonanych sprawozdań (dotyczy

niektórych, wskazanych ćwiczeń),

- wyniku sprawdzianu końcowego realizowanego na komputerach.

- efekty W1,W2 są sprawdzane w trakcie realizacji ćwiczeń lab.,

a efekt W1 na kolokwium.

- efekty umiejętności U1,U2,U3,U4,U5 oraz kompetencji K1 i K2 są

weryfikowane w trakcie realizacji ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)