Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXWSI-Fiz2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 2
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/x ; C 14/+ ; L 12/+ ; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka 1 / znajomość podstawowych pojęć i praw fizycznych z zakresu mechaniki, drgań, fal; pola elektrostatycznego i magnetycznego;

Analiza matematyczna 1 / znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego;

Algebra z geometrią analityczną / znajomość podstaw rachunku wektorowego;

Podstawy metrologii / znajomość zasad rachunku błędów i prezentacji wyników pomiarów.

Programy:

semestr drugi / elektronika i telekomunikacja / wszystkie specjalności

Autor:

prof. dr hab. inż. Jarosław Rutkowski

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 18

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w ćwiczeniach / 14

4. Samodzielne rozwiązywanie zadań / 20

5. Udział w laboratoriach / 12

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 24

7. Udział w konsultacjach / 12

8. Przygotowanie do egzaminu / 12

9. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 122 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.= 58 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 5.+6.=36 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Nauczyć rozumienia zjawisk fizycznych, zapoznać z podstawowymi pojęciami i prawami fizyki z zakresu równań Maxwella, fizyki

kwantowej, budowy atomów, fizyki ciała stałego, fizyki jądrowej. Nauczyć stosowania matematyki do ilościowego opisu zjawisk fizycznych

zapoznać z ważniejszymi przyrządami pomiarowymi i podstawowymi metodami pomiarów wielkości fizycznych

nauczyć poprawnego wykonywania pomiarów fizycznych i ich opracowania.

Pełny opis:

Wykład / metoda słowna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych:

1. Równania Maxwella. Fale EM. Optyka falowa. Źródła promieniowania. Laser. Dyspersja.

2. Zjawiska interferencji, dyfrakcji i polaryzacji fal. Optyka geometryczna.

3. Dualizm korpuskularno-falowy. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Funkcja falowa. Równanie Schrödingera.

4. Cząstka w studni potencjału. Efekt tunelowy. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru. Liczby kwantowe.

5. Atomy wieloelektronowe. Zakaz Pauliego. Układ okresowy pierwiastków.

6. Kinetyczna teoria gazów. Statystyczne funkcje rozkładu.

7. Budowa kryształów. Sieć krystaliczna. Fonony.

8. Podstawy teorii pasmowej ciał stałych. Przewodniki. Półprzewodniki samoistne i domieszkowane.

9. Fizyka jądrowa. Siły jądrowe. Promieniotwórczość. Przemiany i reakcje jądrowe. Cząstki elementarne. Akceleratory.

Ćwiczenia / rozwiązywanie zadań pod nadzorem wykładowcy:

1. Fale elektromagnetyczne. Dyfrakcja i interferencja.

2. Dualizm korpuskularno-falowy.

3. Równanie Schrödingera. Cząstka w studni potencjału.

4. Atom wodoru. Liczby kwantowe.

5. Elementy fizyki statystycznej.

6. Budowa kryształów. Sieć krystaliczna.

7. Praca kontrolna

Ćwiczenia laboratoryjne / pomiary wybranych zjawisk fizycznych, opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków.

Zestaw 5 ćwiczeń z zakresu materiału omawianego w ramach przedmiotów Fizyka 1 i Fizyka 2.

Literatura:

podstawowa:

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki. T. 1-5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005/2006.

Antoni Rogalski, Podstawy fizyki dla elektroników, Skrypt WAT, Warszawa 2002.

Zbigniew Raszewski, Jolanta Rutkowska, Jarosław Rutkowski, Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I. Rozwiązania i odpowiedzi

do zadań z fizyki, cz.II. Skrypt WAT, Warszawa 1997.

Tomasz Kostrzyński, Jolanta Rutkowska, Konrad Zubko, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Skrypt WAT, Warszawa 2007.

uzupełniająca:

Andrzej Kajetan Wróblewski, Historia fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Jan Hennel, Podstawy elektroniki półprzewodnikowej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Symbol/ Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

W1/ Ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elektryczność, magnetyzm i fizykę ciała stałego niezbędną do zrozumienia podstawowych

zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych oraz systemach telekomunikacyjnych/ K_W02

W2/ Zna podstawowe prawa i zasady fizyczne z zakresu mechaniki, akustyki, optyki i fotoniki/ K_W02, K_W03

W3/ Zna metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych/ K_W02, K_W13

U1/ Potrafi pozyskiwać informacje z literatury baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich

interpretacji i wyciągać wnioski/ K_U01

U2/ Umie przeprowadzić pomiary wybranych wielkości fizycznych i je opracować, a także zinterpretować w kontekście posiadanej wiedzy

z fizyki/ K_U03, K_U12

U3/ Ma umiejętność wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym/ K_U06

K1/ Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej/ K_K03

K2/ Potrafi pracować i współdziałać w grupie/ K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia, zaliczenie na podstawie ocen z kolokwium sprawdzającego;

Ćwiczenia laboratoryjne, zaliczenie na podstawie ocen z przygotowania merytorycznego do wykonywania wyznaczonych doświadczeń i

ocen sprawozdań końcowych zawierających opracowanie otrzymanych wyników eksperymentalnych;

Egzamin z przedmiotu w formie pisemnej (pytania otwarte i zamknięte);

warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu to zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów;

efekty W1, W2, U1, U3 sprawdzenie pisemne na ćwiczeniach;

efekty W1, W2, U1 – sprawdzenie pisemne podczas egzaminu;

efekt U1, U3 – sprawdzenie ustne podczas egzaminu;

efekt W1, W3, U2 – zaliczenie sprawozdania z laboratorium oraz ustne sprawdzenie wiedzy odnośnie stosowanych metod pomiarowych i

opracowania wyników pomiarów;

efekt K1 – obserwacja zachowania i aktywności podczas ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych;

efekt K2 – ocena sprawności wykonania pomiarów w grupie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)