Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+; L 20/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Semestr I / Elektronika i telekomunikacja / wszystkie specjalności

Autor:

ppłk dr inż. Grzegorz CZOPIK

dr inż. Stanisław KONATOWSKI

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 0

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 20

4. Udział w ćwiczeniach projektowych / 0

5. Udział w seminariach / 0

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 0

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych / 20

9. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń projektowych / 0

10. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

11. Udział w konsultacjach / 8

12. Przygotowanie do egzaminu / 0

13. Przygotowanie do zaliczenia / 0

14. Udział w egzaminie/zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta:

60 godz. / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+5+11+14): 40 godz./ 1,3 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową (Suma 1÷10) 50 godz./ 1,7 ECTS

Skrócony opis:

Podstawy technik informatycznych i użytkowanie komputerów. Usługi w sieciach informatycznych. Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia dokumentów i sprawozdań. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podstawowej analizy danych. Metody wykorzystania programu prezentacyjnego – grafika menedżerska i prezentacyjna.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawy technik informatycznych i użytkowanie komputerów. Usługi w sieciach informatycznych.

Budowa komputera, nośniki danych, podstawy systemu dwójkowego reprezentacji liczb, adresowanie IP, wybrane usługi sieciowe. Praca przy komputerze - organizacja stanowiska pracy, BHP - 2 godz.

2. Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia dokumentów i sprawozdań.

Zasady tworzenia dokumentacji technicznej i sprawozdań, organizacja dokumentu, podział dokumentu na strony i sekcje, niezależne formatowanie sekcji, nagłówek i stopka, akapity, elementy automatyki dokumentu - numeracja nagłówków, stron, etykiety, odsyłacze, spisy treści, wypunktowanie i numerowanie, spis literatury, zapisywanie dokumentów na różnych nośnikach - 3 godz.

3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podstawowej analizy danych.

Budowa arkusza kalkulacyjnego - skoroszyt, arkusz, komórka, generowanie danych, importowanie i eksportowanie, sposoby reprezentacji danych, formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, zabezpieczanie komórek i arkuszy, zmienne i formuły, podstawowe sposoby analizy danych, zobrazowanie graficzne danych, zasady tworzenia zobrazowań graficznych, drukowanie wybranych fragmentów danych oraz całych arkuszy - 3 godz.

4. Metody wykorzystania programu prezentacyjnego – grafika menedżerska i prezentacyjna.

Zasady tworzenia prezentacji, wzorzec prezentacji, podstawowe animacje tekstu i grafiki, chronometraż, wyświetlanie prezentacji na

różnych monitorach, elementy automatyki prezentacji - numerowanie slajdów, wyświetlanie aktualnej daty i godziny, dostosowywanie

prezentacji do wymogów użytkownika - 2 godz.

Laboratoria:

1. Podstawy technik informatycznych i użytkowanie komputerów. Usługi w sieciach informatycznych.

Budowa komputera, nośniki danych, podstawy systemu dwójkowego reprezentacji liczb, adresowanie IP, wybrane usługi sieciowe - realizacja praktyczna konfiguracji konta pocztowego i nawiązania komunikacji z wybranym urządzeniem sieciowym - 4 godz.

2. Wykorzystanie edytora tekstu do tworzenia dokumentów i sprawozdań.

Zasady tworzenia dokumentacji technicznej i sprawozdań, organizacja dokumentu, podział dokumentu na strony i sekcje, niezależne formatowanie sekcji, nagłówek i stopka, akapity, elementy automatyki dokumentu - numeracja nagłówków, stron, etykiety, odsyłacze, spisy treści, wypunktowanie i numerowanie, spis literatury, zapisywanie dokumentów na różnych nośnikach - wykonanie właściwie sformatowanego dokumentu (sprawozdania) - 6 godz.

3. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do podstawowej analizy danych.

Budowa arkusza kalkulacyjnego - skoroszyt, arkusz, komórka, generowanie danych, importowanie i eksportowanie, sposoby reprezentacji danych, formatowanie komórek, formatowanie warunkowe, zabezpieczanie komórek i arkuszy, zmienne i formuły, podstawowe sposoby analizy danych, zobrazowanie graficzne danych, zasady tworzenia zobrazowań graficznych, drukowanie wybranych fragmentów danych oraz całych arkuszy - wykonanie ćwiczeń komputerowych mających na celu utrwalenie materiału, przygotowanie danych, ich przeanalizowanie i zobrazowanie - 6 godz.

4. Metody wykorzystania programu prezentacyjnego – grafika menedżerska i prezentacyjna.

Zasady tworzenia prezentacji, wzorzec prezentacji, podstawowe animacje tekstu i grafiki, chronometraż, wyświetlanie prezentacji na różnych monitorach, elementy automatyki prezentacji - numerowanie slajdów, wyświetlanie aktualnej daty i godziny, dostosowywanie prezentacji do wymogów użytkownika - 4 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Wróblewski P.: MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, Helion 2016

2. Wrotek W.: ABC Excel 2016 PL, Helion 2016

Uzupełniająca:

1. Kopertowska M.: Przetwarzanie tekstów, Warszawa, MIKOM, 2007

2. Gonet M.: Excel w obliczeniach naukowych i technicznych, Helion, 2010

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej komputerów oraz podstawowych usług sieciowych / K_W06, K_W08

W2 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie obsługi i wykorzystania podstawowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu, program prezentacyjny) / K_W13

U1 / Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / K_U03

U2 / Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego / K_U04

U3 / Potrafi logicznie grupować zbiory danych, logicznie je łączyć i uzyskiwać informacje według zadanych kryteriów / K_U10

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01

K2 / Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest wg zasad:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się w oparciu o oceny z ćwiczeń laboratoryjnych

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych: obecność na zajęciach, wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań. Efekty W1, W2, K1 i K2 sprawdzane są podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych poprzez ocenę przygotowania do zajęć, umiejętności wykorzystania i dbałości o powierzony sprzęt komputerowy, zachowania się podczas zajęć Osiągnięcie efektów U1, U2, U3 - weryfikowane podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych poprzez ocenę przygotowania i wyników realizowanych prac.

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia:

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)