Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i sieci telekomunikacyjne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-SiST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i sieci telekomunikacyjne 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 28/x; P 8/z (zal/nzal); S 8/z (zaliczenie na ocenę ogólną zal/nzal)

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji: charakterystyki kanału telekomunikacyjnego, właściwości mediów transmisyjnych, metody uwierniania transmisji, kodowanie liniowe

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja/wszystkie specjalności

Autor:

doc. dr inż. Marian WRAŻEŃ

Skrócony opis:

Sieć telekomunikacyjna i jej charakterystyki, klasyfikacja, warstwy logiczne, topologie, elementy i ich funkcje, zasoby, adresacja, bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej. Pojęcie usługi, systemu i sieci telekomunikacyjnej. Klasyfikacja, atrybuty, poziom i jakość usług telekomunikacyjnych. Funkcje realizowane w sieci: transmisja i komutacja. Standaryzacja współpracy elementów sieciowych. Techniki komutacji i transmisji. Sieci SDH i PDH. System radiokomunikacyjne, transmisja danych w systemach radiokomunikacyjnych. Systemy dostępowe xDSL. Sieci teleinformatyczne. Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, standard TMN i protokół SNMP. Integracja i konwergencja technik i usług. Sieci następnej generacji.

Pełny opis:

Wykłady: Sieć telekomunikacyjna i jej charakterystyki, klasyfikacja, warstwy logiczne, topologie, elementy i ich funkcje, zasoby, adresacja, taryfikacja i bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnej. Pojęcie usługi, systemu i sieci telekomunikacyjnej. Klasyfikacja, atrybuty, poziom i jakość usług telekomunikacyjnych. Funkcje realizowane w sieci: transmisja i komutacja. Standaryzacja współpracy elementów sieciowych. Techniki realizacji komutacji i transmisji. Systemy i urządzenia teletransmisyjne. Sieci SDH i PDH. Systemy radiokomunikacyjne, transmisja danych w systemach radiokomunikacyjnych. Systemy dostępowe xDSL. Sieci teleinformatyczne. Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, standard TMN i protokół SNMP. Integracja i konwergencja technik i usług. Sieci następnej generacji.

Projekt stanowi indywidualne opracowanie przez studenta zadania postawionego przez wykładowcę. Student wykonuje zadanie pod nadzorem prowadzącego w sali komputerowej. Warunkiem zaliczenia rygoru jest zaprezentowanie rozwiązania zadanego tematu w formie prezentacji oraz treść zadania w formie graficznej.

Seminaria realizowane są w formie prezentacji przez wyznaczoną grupę zadanego tematu: Model OSI, funkcje warstw, komunikacja międzywarstwowa.

Transmisja danych w sieciach komórkowych 2 i 3G, protokoły GPRS, EDGE HSPA, LTE.

Łączenie sieci komputerowych, funkcje elementów międzysieciowych, protokoły komutacyjne i routingowe.

Protokoły zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi TMN, SNMPv 1÷3.

Literatura:

podstawowa:

M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz, Systemy i sieci telekomunikacyjne, WAT 2009

W. Kabaciński, M. Żal, Sieci telekomunikacyjne, WKŁ 2008

J. Kołakowski, J. Cichocki: "UMTS System Telefonii Komórkowej Trzeciej Generacji" Wydanie 2 zmienione, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. 2007

uzupełniająca:

K. Nowicki, J. Woźniak, Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, 2002

S. Kula, Systemy teletransmisyjne, WKŁ 2004

D. Kościelnik, ISDN cyfrowe sieci zintegrowane usługowo, 2003

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji treści przedmiotu, student powinien:

mieć uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy;

znać podstawowe metody przetwarzania informacji i danych w systemach telekomunikacyjnych;

rozumieć podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń telekomunikacyjnych;

umieć przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wybranym systemom telekomunikacyjnym;

mieć świadomość ważności i rozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze telekomunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu, który jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie projektu oraz seminariów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Zmysłowski
Prowadzący grup: Waldemar Grabiec, Dariusz Zmysłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)