Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria przeddyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-SPd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria przeddyplomowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Sem. 8/z ; Razem: 8

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

semestr V

kierunek: elektronika i telekomunikacja

specjalność: systemy informacyjno-pomiarowe, inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr inż. Krzysztof Kwiatos

Bilans ECTS:

seminarium - 8 godz.

przygotowania studentów do seminarium (konsultacje z nauczycielami)22 godz.

Razem: 30 godz. - 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: =30 / 1 ECTS


Skrócony opis:

seminarium - dyskusja nad propozycjami tematów prac dyplomowych i form realizacji poszczególnych zadań.

Pełny opis:

1. Informacje organizacyjno-porządkowe. Charakterystyka typów prac dyplomowych. Zasady pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania wiedzy literaturowej. Pojęcie plagiatu i cytowania w świetle prawa autorskiego.

2. Omawianie poszczególnych propozycji tematów prac dyplomowych. Dyskusja zakresów i form realizacji poszczególnych zadań dyplomowych. Konsultacje u autorów poszczególnych tematów prac dyplomowych.

3. Deklaracje przez studentów realizacji tematów prac dyplomowych.

Literatura:

[1] M. Węglińska: Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2009

[2] J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2004

[3] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24, poz. 83

Efekty uczenia się:

Spd_W01 Ma wiedzę z zakresu prawa autorskiego – zwłaszcza w zakresie prawa obowiązującego przy pisaniu prac dyplomowych (pojęcie plagiatu i cytowań). K_W20

Spd_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury , baz danych i innych źródeł, integrować uzyskane informacje, oraz formułować i uzasadniać opinie. K_U01

Spd_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania. K_U02

Spd_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie deklaracji przez studenta tematu pracy dyplomowej i zatwierdzonego przez przyszłego kierownika (promotora). Ocena uogólniona.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)