Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy telekomunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy telekomunikacji
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, C 4, L 10

Przedmioty wprowadzające:

Obwody i sygnały

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja/Systemy telekomuniacyjne, Systemy teleinformatyczne, Systemy cyfrowe

Autor:

dr hab. inż. Cezary Ziółkowski, prof. WAT

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu prezentowane są takie zagadnienia jak:

definicja i podział systemów telekomunikacyjnych, charakterystyka podstawowych procesów telekomunikacyjnych, struktura i rola poszczególnych elementów łańcucha telekomunikacyjnego, podstawowe miary jakości transmisji informacji, charakterystyka torów transmisyjnych przewodowych, światłowodowych i bezprzewodowych, podstawowe modele kanałów telekomunikacyjnych, modele źródeł informacji – entropia źródła, ilości odbieranej informacji jako funkcja parametrów transmisyjnych kanału, przepustowości kanałów ciągłych i dyskretnych.

Pełny opis:

Wykłady

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wiadomości ogólne o telekomunikacji

2. Miary jakości transmisji sygnałów

3. Modele kanałów telekomunikacyjnych

4. Elementy teorii informacji

5. Przepustowość kanałów telekomunikacyjnych

Ćwiczenia

Tematy kolejnych zajęć:

1. Straty w torach transmisyjnych

2. Ocena ilości informacji generowanej przez źródło

Laboratorium

Temat zajęć

Badanie wpływu właściwości transmisyjnych kanału na jego przepustowość

Literatura:

podstawowa:

1. S. Haykin Systemy telekomunikacyjne cz.1 i cz.2, WKiŁ, Warszawa 1998

2. K. Wesołowski Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, WKŁ Warszawa 2003

3. J. Szóstka Fale i anteny, WKiŁ, Warszawa 2000

uzupełniająca

J. Szabatin Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

W1/ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, podstaw systemów telekomunikacyjnych/K_W09

W2/ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych/K_W23

W3/ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych/K_W24

U1/potrafi sformułować specyfikację prostych systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji/K_U11

U2/potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla tele-komunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody/K_U21

U3/ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych/K_U03

K1/rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się/K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnego testu,

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laborato-ryjnych,

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych – zaliczenie 2 ćwiczeń (teoria i sprawozdanie z badań).

Efekty W1, W2, W3 sprawdzane są testu pisemnego,

Efekty U1, U2, U3 sprawdzane są: w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń rachunkowych,

Efekt K2 weryfikowany jest na podstawie przygotowanie się do zajęć proktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)