Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-PF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

C 30/+

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka - Wymagania wstępne: znajomość podstaw rachunku wektorowego i matematyki w zakresie szkoły średniej,


Fizyka - Wymagania wstępne: poziom liceum ogólnokształcącego


Programy:

sem. I / elektronika i telekomunikacja / wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Jolanta Rutkowska

Skrócony opis:

rozwiązywanie zadań pod nadzorem wykładowcy uczące stosowania matematyki do ilościowego opisu zjawisk fizycznych i rozwijające umiejętność rozumowania, rozwiązywanie problemów, analizowanie związków pomiędzy wielkościami fizycznymi.

Pełny opis:

1 Wstęp. Wielkości skalarne i wektorowe w fizyce. Działania na wektorach

2 Zastosowanie rachunku wektorowego w fizyce.

3 Inercjalne układy odniesienia.

4 Podstawowe pojęcia kinematyczne. Podział ruchów. Ruch prostoliniowy.

5 Ruch jednostajnie przyspieszony.

6 Ruch w 2D i 3D. Rzuty w polu grawitacyjnym.

7 Dynamika punktu materialnego. Prawa Newtona.

8 Energia kinetyczna i praca.

9 Energia potencjalna i zasada zachowania energii. Zasada zachowania pędu.

10 Układy cząstek i zderzenia.

11 Ruch obrotowy. II zasada dynamiki, praca i energia w ruchu obrotowym.

12 Zasada zachowania momentu pędu.

13 Ruch drgający i ruch falowy.

14 Pola fizyczne: natężenie i potencjał pola. Pole grawitacyjne.

15 Pole elektryczne i pole magnetyczne.

Literatura:

podstawowa:

 D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki. Cz. I-V, PWN, Warszawa 2003

 Z. Raszewski, J. Rutkowska, J. Rutkowski, Fizyka ogólna. Przykłady i zadania z fizyki, cz. I. Rozwiązania i odpowiedzi do zadań z fizyki, cz.II. Skrypt WAT Warszawa, 1994

uzupełniająca:

 P. Hewitt, Fizyka wokół nas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

 J. Walker, Podstawy fizyki, zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty kształcenia / odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku

W1 / Ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych. / K_W02

W2 / Zna podstawowe prawa i zasady fizyczne z zakresu mechaniki i teorii pól. / K_W02, K_W04

W3 / Zna podstawy rachunku wektorowego i różniczkowego. / K_W01

U1 / Rozumie zjawiska fizyczne. / K_U01

U2 / Ma umiejętność wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym. / K_U02, K_U06

U3 / Potrafi stosować zapis matematyczny do ilościowego opisu zjawisk fizycznych. / K_U01, K_U03

K1 / Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny, konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (na ocenę) – warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie na ocenę pozytywna dwóch pisemnych kolokwiów.

Ocena zaliczająca przedmiot jest średnią oceną z zaliczenia kolokwiów i ocen uzyskanych w trakcie semestru z odpowiedzi ustnych.

efekty W1, W2, W3, U1 sprawdzenie pisemne na ćwiczeniach;

efekt U1, U2, U3 – sprawdzenie podczas ustnych odpowiedzi;

efekt K1 – ocena zachowania i aktywności podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)