Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miernictwo elektroniczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-ME2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo elektroniczne 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+ , L 20/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy metrologii. Wymagania wstępne: znajomość metod

pomiarowych, umiejętność szacowania

niepewności wyników pomiarów


Obwody i sygnały 1. Wymagania wstępne: znajomość podstaw teorii

obwodów


Programy:

kierunek : Elektronika i telekomunikacja; specjalność: wszystkie

Autor:

dr inż. Janusz Wawer

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6

3. Udział w laboratoriach / 20

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do zaliczenia / 5

7. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 66 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=35 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=40 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studentów z podstawowymi blokami funkcjonalnymi przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych oraz budową i działaniem woltomierzy cyfrowych, multimetrów, generatorów pomiarowych, częstościomierzy i oscyloskopów cyfrowych. Student nabywa też umiejętności korzystania z tych przyrządów.

Pełny opis:

Wykład/ metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Multimetry cyfrowe / 1 godz.

Budowa, zasada pracy, dokładność, pomiary w obecności

zakłóceń oraz ekranowanie woltomierzy cyfrowych. Multimetry

cyfrowe. Mikroprocesorowe woltomierze cyfrowe.

2. Oscyloskopy cyfrowe / 2 godz.

Schemat funkcjonalny, techniki próbkowania, tworzenie obrazu,

podstawowe parametry użytkowe i zastosowanie oscyloskopów

cyfrowych. Oscyloskopy DSO i DPO.

3. Pomiary czasu, częstotliwości i fazy / 2 godz.

Cyfrowy pomiar przedziału czasu i okresu. Klasyfikacja metod

pomiaru częstotliwości. Pomiar częstotliwości i stosunku

częstotliwości. Sposoby rozszerzania zakresów pomiarowych

częstościomierzy. Pomiary przesunięcia fazowego. Analiza

dokładności pomiaru.

4. Metody pomiaru rezystancji i impedancji / 2 godz.

Pomiary parametrów dwójników biernych metodami: wychyłową,

zerową oraz rezonansową. Metody cyfrowe pomiaru parametrów

skupionych obwodów elektrycznych.

5. Pomiary zniekształceń nieliniowych / 1 godz.

Definicje i pomiary zniekształceń nieliniowych. Analiza widmowa

sygnałów.

6. Systemy pomiarowe i interfejsy / 1 godz.

Systemy pomiarowe: podział systemów, rozwiązania sprzętowe – z

kartami zbierania danych, z interfejsem RS-232, z magistralą GP-IB,

VXI. Nowoczesny system pomiarowy w oparciu o program

LabVIEW. Zastosowanie interfejsów szeregowych do sterowania

oscyloskopem. Zastosowanie programu Agilent VEE do sterowania

pracą multimetru cyfrowego.

7. Podstawy obróbki danych pomiarowych / 1 godz.

Statystyczne metody poprawy jakości danych, wyznaczanie

korelacji, aproksymacja.

Laboratoria / metody dydaktyczne: repetytorium; praktyczne poznawanie zagadnień związanych z prowadzeniem pomiarów

1. Oscyloskopy cyfrowe.

2. Pomiary czasu, częstotliwości i fazy.

3. Metody pomiaru rezystancji i impedancji.

4. Pomiary zniekształceń nieliniowych.

5. Systemy pomiarowe i interfejsy.

Literatura:

podstawowa:

1. Chwaleba A. Poniński M, Siedlecki A, „Metrologia elektryczna”,

WNT, Warszawa, 2003, 2007, 2010 r.

2. Stabrowski M. „Cyfrowe przyrządy pomiarowe” Wyd. PWN

Warszawa 2002 r.

3.Rydzewski J. „Pomiary oscyloskopowe” WNT 1999, 2007 r.

uzupełniająca:

1. Kwiatkowski W. S. „Miernictwo elektryczne. Analogowa technika

pomiarowa”. 1999.

2. Stabrowski M. „Miernictwo elektryczne: cyfrowa technika

pomiarowa”. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 1994.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy elektronicznych

przyrządów pomiarowych / K_W06

W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

niezbędną do zrozumienia działania podstawowych

elektronicznych przyrządów pomiarowych / K_W11

W3/ Zna i rozumie podstawowe metody pomiaru wielkości

elektrycznych / K_W13

U1/ Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł / K_U01

U2/ Potrafi przeprowadzać pomiary analogowe podstawowych

parametrów oraz charakterystyk układów elektronicznych /

K_U12

K1/ Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz

jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

/K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji. Zaliczenie pojedynczego ćwiczenia wymaga zaliczenia sprawdzianu z przygotowania do zajęć (w formie ustnej lub pisemnej) i uzyskania pozytywnej oceny ze sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu przeprowadzane jest w formie pisemnej i ustnej. Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W2, W3, U2,K1- sprawdzane są na ćwiczeniach laboratoryjnych;

efekty W1, W2, W3, U1– sprawdzane są podczas zaliczenia;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)