Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miernictwo elektroniczne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-ME1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo elektroniczne 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/12+; L/18+ ; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy metrologii. Wymagania wstępne: umiejętność analizy

wyników pomiarów;

Podstawy fizyki. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych

praw elektromagnetyzmu;

Obwody i sygnały1. Wymagania wstępne: znajomość podstaw

elementów obwodów elektrycznych.


Programy:

1 semestr/kierunek : Elektronika i telekomunikacja, Energetyka; specjalność: wszystkie

Autor:

dr inż. Janusz WAWER

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6

3. Udział w laboratoriach / 18

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 18

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do zaliczenia / 5

7. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 64 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=35 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=36 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Bloki elektronicznych mierników analogowych. Przetworniki cyfrowo-analogowe (c/a). Przetworniki analogowo-cyfrowe (a/c). Generatory pomiarowe analogowe i cyfrowe. Oscyloskopy analogowe. Bloki cyfrowych przyrządów pomiarowych. Metody pomiaru prądu i napięcia stałego. Metody pomiaru prądu i napięcia przemiennego. Metody pomiaru mocy.

Pełny opis:

Wykład/ metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści

programowych

1.Bloki elektronicznych mierników analogowych / 2 godz.

Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Schematy funkcjonalne

elektronicznych mierników analogowych: bloki wejściowe,

kondycjonujące, wyjściowe. Wewnętrzne kalibratory wielkości

elektrycznych.

2.Przetworniki cyfrowo-analogowe (C/A) / 2 godz.

Zasada pracy, charakterystyki oraz parametry statyczne i

dynamiczne przetworników pomiarowych C/A

3.Przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) / 2 godz.

Zasada pracy, charakterystyki oraz parametry statyczne i

dynamiczne przetworników pomiarowych A/C

4.Generatory pomiarowe analogowe i cyfrowe / 1 godz.

Klasyfikacja, parametry użytkowe i ogólna budowa generatorów

pomiarowych m.cz. i w.cz. Generatory uniwersalne (funkcyjne),

cyfrowe i syntezery częstotliwości. Generatory pomiarowe napięć

nieharmonicznych.

5.Oscyloskopy analogowe / 1 godz.

Schemat funkcjonalny, podstawowe parametry i zastosowania

oscyloskopów analogowych .

6.Bloki cyfrowych przyrządów pomiarowych / 1 godz.

Budowa cyfrowych przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości

ziarnistych i ciągłych. Bloki przetwarzania A/C (bezpośrednie i

pośrednie). Wskaźniki odczytowe cyfrowych przyrządów

pomiarowych.

7.Metody pomiaru prądu i napięcia stałego / 1 godz.

Amperomierze i woltomierze analogowe i cyfrowe: budowa i

pomiary różnych wartości prądu i napięcia stałego. Dokładność

pomiaru.

8.Metody pomiaru prądu i napięcia przemiennego / 1 godz.

Amperomierze i woltomierze analogowe i cyfrowe: budowa i

pomiary różnych wartości prądu i napięcia przemiennego. Wpływ

kształtu mierzonych napięć na dokładność pomiaru.

9.Metody pomiaru mocy / 1 godz.

Metody bezpośrednie i pośrednie pomiaru mocy. Pomiary mocy

czynnej. Zaliczenie przedmiotu.

Laboratoria / metody dydaktyczne: repetytorium; praktyczne

poznawanie zagadnień związanych z prowadzeniem

pomiarów

1. Generatory pomiarowe / 4 godz.

2. Oscyloskopy analogowe / 4 godz.

3. Bloki elektronicznych mierników analogowych / 4 godz.

4. Pomiary napięcia przemiennego / 4 godz.

5. Metody pomiaru mocy / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

Chwaleba A. Poniński M, Siedlecki A, „Metrologia elektryczna”,

WNT, Warszawa, 2003, 2007, 2010.

Stabrowski M. „Cyfrowe przyrządy pomiarowe” Wyd. PWN

Warszawa 2002.

Rydzewski J. „Pomiary oscyloskopowe” WNT 1999,2007.

uzupełniająca:

Kwiatkowski W. S. „Miernictwo elektryczne. Analogowa technika

pomiarowa”. 1999.

Stabrowski M. „Miernictwo elektryczne: cyfrowa technika

pomiarowa”. Oficyna wydawnicza Poli-techniki Warszawskiej.

1994.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy elektronicznych

przyrządów pomiarowych / K_W06,

W2 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

niezbędną do zrozumienia działania podstawowych

elektronicznych przyrządów pomiarowych analogowych /

K_W11, K_W13

W3 / Zna i rozumie podstawowe metody pomiaru wielkości

elektrycznych / K_W13

U1 / Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych

źródeł / K_U01

U2 / Potrafi przeprowadzać pomiary analogowe podstawowych

parametrów oraz charakterystyk układów elektronicznych

/ K_U12

U3 / Stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny

pracy / K_U20

K1 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i

skutki działalności inżyniera w obszarze elektroniki /

K_K02

K2 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz

gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i

ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane

zadania /K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest zaliczenie wszystkich kolokwiów wstępnych, odrobienie praktyczne ćwiczeń oraz wykonanie na ocenę pozytywną sprawozdań.

Efekty W2, W3, U2, U3, K1, K2 sprawdzane są: w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W1, W3, U1, sprawdzane są: w trakcie zaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)