Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lokalne sieci komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCSI-LSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lokalne sieci komputerowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

16w/+, 8l/z, 6s/z (zaliczane na ocenę ogólną: zal/nzal)

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji: łańcuch telekomunikacyjny i jego struktura, właściwości transmisyjne torów przewodowych, optycznych i bezprzewodowych, modele kanałów, przepustowość kanału telekomunikacyjnego,

Systemy i sieci telekomunikacyjne: sieć telekomunikacyjna i jej charakterystyki, model OSI, klasyfikacja i właściwości transmisyjne mediów przewodowych, charakterystyka systemów transmisyjnych, sygnalizacja w sieciach, ogólna charakterystyka protokołów komunikacyjnych w sieciach.

Programy:

Elektronika i telekomunikacja/ wszystkie specjalności

Autor:

doc. dr inż. Marian WRAŻEŃ

Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje: charakterystykęa sieci lokalnych: architektury, topologie, rodzaj medium i szybkość transmisji, metody dostępu. Model warstwowy dla sieci lokalnych: warstwa fizyczna i media transmisyjne, warstwa łącza danych i jej rola w funkcjonowaniu sieci. Protokoły dostępu do medium transmisyjnego: rywalizacyjny, determinowany (znacznikowy). Standardy dla sieci lokalnych: Ethernet, Token Bus i Token Ring. Szybkie sieci LAN: Fast Ethernet, 100VGAnyLAN oraz standard FDDI. IsoEthernet - LAN multimedialny. Łączenie sieci LAN: metody i urządzenia pośredniczące.

Pełny opis:

Wykłady: architektury i topologie sieci LAN, rodzaje mediów transmisyjnych, model warstwowy dla sieci LAN, metody i protokoły dostępu do medium transmisyjnego, standard Ethernet i Token Ring,

rola standardu FDDI w sieciach LAN, sieci typu IsoEthernet i 100VGAnyLAN, współpraca sieci LAN - metody i urządzenia pośredniczące, rola i znaczenie sieci typu VLAN.

Laboratoria: analiza protokołów Ethernet i Token Ring z wykorzystaniem symulacji komputerowej (pakiet COMNET),

konfiguracja komputerów PC do pracy w sieci LAN, modelowanie i badanie sieci LAN - standard 802.3 (pakiet COMNET)

Seminaria: Infrastruktura techniczna i ewolucja sieci LAN, analiza architektur oraz metod współpracy lokalnych sieci komputerowych. seminaria są realizowane przez studentów, w formie prezentacji komputerowych wcześniej zdefiniowanych zagadnień.

Literatura:

podstawowa:

J.Woźniak, K.Nowicki, „Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne”, WFPT, 1996

K.Nowicki, J.Woźniak, „Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN”, WPW, 2002

uzupełniająca:

W.Kabaciński, M.Żal, „Sieci telekomunikacyjne”, WKiŁ, 2008

M.Sportack, „Sieci komputerowe” Helion, 1999

F.Derfler, L.Freed, „Okablowanie sieciowe w praktyce”, Helion, 2000

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu cyklu przedmiotowego powinien posiadać uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów teleinformatycznych, ich wzajemnej współpracy

zna podstawowe metody przetwarzania informacji i danych w systemach teleinformatycznych,

powinien rozumieć zasady działania prostych urządzeń teleinformatycznych, umieć przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wybranym systemom teleinformatycznym oraz mieć świadomość ważności i rozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze teleinformatyki

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej i ustnej: opracowanie tekstowe zadania (grupa 2-3 studentów) oraz przygotowanie prezentacji zadania (edytor PowerPoint, referowanie indywidualne przez studentów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)