Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy rozsiewcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNP-SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy rozsiewcze
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

20+/W12/L8


Rozliczenie liczby godzin:

 wykład 12 godz.

 praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu 50 godz.

 ćwiczenia laboratoryjne 8 godz.

 przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań 48 godz.

 udział studentów w konsultacjach 16 godz.

 udział w zaliczeniu przedmiotu 16 godz.

Razem: 150 godz. 5 ECTS


Przedmioty wprowadzające:

Podstawy z zakresu anten i propagacji fal Wymagania wstępne: propagacja i anteny w łączności naziemnej zakresu UHF i satelitarnej

Programy:

Elektronika i telekomunikacja

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Autor:

dr inż. Bogdan ULJASZ

Skrócony opis:

Zapoznanie ze standardami radiofonii rozsiewczej stosowanymi w polskiej radiofonii. Zapoznanie z metodą tworzenia cyfrowego sygnału telewizyjnego, strukturą pakietów transmisyjnych oraz postacią sygnału przesyłanego w kanale radiowym. Poznanie metod kompresji dźwięku. Poznanie sposobów emisji rozsiewczej w Internecie. Pomiar parametrów sygnałów rzeczywistych.

Pełny opis:

Właściwości oka i ucha ludzkiego uwzględniane przy projektowaniu systemów telewizyjnych i radiowych

Metody kompresji wykorzystywane w systemach rozsiewczych czasu rzeczywistego

Tworzenie strumienia transportowego MPEG-2 TS i metody jego emisji w kanałach transmisyjnych (DVB)

Pomiar rzeczywistych parametrów sygnałów radiofonicznych na wyjściu kanału transmisyjnego

Pomiar rzeczywistych parametrów sygnału telewizyjnego DVB na wyjściu kanału transmisyjnego

Pomiar rzeczywistych parametrów strumienia transportowego MPEG-2 TS na wyjściu kanału transmisyjnego

Charakterystyka satelitarnych systemów radiokomunikacyjnych

Nawigacja satelitarna

Literatura:

podstawowa:

 Walter Fischer,Digital Television-A Practical Guide for Engineers,2004

 Adam Flok ,Podstawy ogólne - Telewizja,1996

 R. Zieliński, Satelitarne sieci teleinformatyczne, 2009

uzupełniająca:

 D. J. Bem, Radiodyfuzja satelitarna, 1990

 J. Hołub, Technika transmisji satelitarnej, 2000

Efekty uczenia się:

W01 posiada uporządkowaną wiedzę na temat wpływu ucha i oka człowieka na sposób rejestracji i analizy sygnału akustycznego oraz obrazu ruchomego P_W04

W02 ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji cyfrowych sygnałów telewizyjnych w systemach telekomunikacyjnych P_W04

W03 posiada usystematyzowana wiedzę dotyczącą właściwości współczesnych satelitarnych systemów telekomunikacyjnych P_W04

U01 umie skonfigurować stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić pomiary sygnałów radiofonicznych i telewizyjnych na wyjściu kanału transmisyjnego; umie wykonać sprawozdanie z wykonanych badań P_U03

K01 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role P_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pozytywnych ocen z: kolokwium, sprawozdań z laboratoriów

Sposób sprawdzenia poszczególnych efektów kształcenia

Kolokwium w czasie wykładów W01, W02, W03

Zajęcia laboratoryjne U01, K01

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)