Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNI-PNoOWIiP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy normalizacji oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

1 semestr/ W 8/+ , S 4/+; Razem:12

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

kierunek : Elektronika i telekomunikacja; specjalność: wszystkie

Autor:

dr inż. Janusz Wawer

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 8

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w seminariach / 4

4. Samodzielne przygotowanie się do seminariów /5

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 2

7. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 30 / 1 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=15 / 0,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=9 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studentów z celami i zadaniami normalizacji, a zwłaszcza z jej rolą w działalności technicznej i gospodarczej oraz strukturą normalizacyjnych organizacji krajowych i międzynarodowych. Druga część wykładów dotyczy zagadnień prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Szczególną uwagę poświęcono problemowi plagiatów, dozwolonego użytku oraz działalności patentowej.

Pełny opis:

Wykład/ metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Podstawy normalizacji / 2 godz.

Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Cele i zadania normalizacji.

Rola normalizacji w działalności technicznej i gospodarczej.

2. Organizacja działalności normalizacyjnej / 2 godz.

Normalizacyjne organizacje krajowe i międzynarodowe (PKN,

CEN, CENELEC, ISO, IEC i in.). Terminologia normalizacyjna.

Procedury prac normalizacyjnych. Dokumenty normalizacyjne..

3. Ochrona własności intelektualnej. Dozwolony użytek osobisty / 2

godz.

Zasady i cele ochrony własności intelektualnej. Prawo autorskie i

prawa pokrewne. Cytaty, przedruki, licencje dla szkół, uczelni i

bibliotek. Prawo autorskie a praca dyplomowa. Problem

plagiatów.

Odpowiedzialność karna.

4. Ochrona własności przemysłowej .Urzędy patentowe / 2 godz.

Prawna ochrona własności przemysłowej, to jest wynalazków,

wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych,

topografii układów scalonych. Urzędy patentowe krajowe i

międzynarodowe – organizacja i podstawowe zadania.

Seminaria / metody dydaktyczne: repetytorium; praktyczne poznawanie zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej

1. Dozwolony użytek/ 2 godz.

2. Patentowanie wynalazków / 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. Aktualne ustawy i rozporządzenia dotyczące normalizacji, prawa

autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności

przemysłowej.

2. Internet.

uzupełniająca:

1. Janusz Barta. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wydawnictwo

Oficyna Wolters Kluwer Business 2008.

2. R. Golat: Prawo własności przemysłowej. Wydawnictwo TUR

Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

W1/ Student ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień

prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa

autorskiego oraz działania systemu patentowego./ K_W20

U1/ Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych

źródeł, dokonywać ich analizy i twórczo wykorzystywać we

wnioskach zgłaszanych w Urzędzie Patentowym./ K_U01

U2/ Potrafi- przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących

projektowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych dostrzegać

ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, społeczne,

ekonomiczne i prawne / K_U19

K1/ Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz

jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i

ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

/K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej. Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenia zajęć seminaryjnych (oceniana jest aktywność w dyskusji)

efekty W1, U1, U2, K1- sprawdzane są na seminariach;

efekty W1, U1– sprawdzane są podczas zaliczenia;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)