Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Miernictwo elektroniczne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNI-ME1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo elektroniczne 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 6/+ , L 12/+ ;Razem 18

Przedmioty wprowadzające:

1. Fizyka 1 / wymagania wstępne: znajomość zagadnień związanych z pojęciem pola elektrycznego i magnetycznego.

2. Podstawy metrologii / wymagania wstępne: podstawowe zagadnienia z zakresu metrologii ogólnej i teoretycznej w tym wyrażania niedokładno-ści i prezentacji wyników pomiarów.

3. Obwody i sygnały 1 / wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z elektrotechniki (wielkości elektryczne, prawa obwodów).Programy:

1 semestr/kierunek : Elektronika i telekomunikacja, Energetyka/ specjalność: wszystkie

Autor:

dr hab. inż. Jacek Jakubowski

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 6

2. Udział w laboratoriach / 12

3. Udział w ćwiczeniach / 0

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 24

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 0

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 3

11. Przygotowanie do egzaminu / 0

12. Przygotowanie do zaliczenia / 7

13. Udział w egzaminie / 0


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 62 godz. / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli (1+2+3+4+9+10+13): 21 godz. / 0,5 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową: 52 godz. / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu metrologii stosowanej ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych. Przedstawia budowę i zasady posługiwania się klasycznymi przyrządami pomiarowymi analogowymi i cyfrowymi, takimi jak woltomierze i amperomierze analogowe i cyfrowe napięć i prądów stałych i zmiennych, oscyloskopy analogowe, generatory pomiarowe analogowe i cyfrowe.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: werbalna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik wizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów praktycznych.

1. Przyrządy pomiarowe analogowe (2h)

Zasady zaliczania przedmiotu. Pojęcie przyrządu pomiarowego analo-gowego. Bloki elektronicznych przyrządów analogowych – ustrój ma-gnetoelektryczny, dzielnik napięcia, wzmacniacz. Budowa wybranych przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych.

2. Cyfrowa technika pomiarowa (2h)

Idea pomiaru cyfrowego. Operacje towarzyszące konwersji analogowo-cyfrowej: próbkowanie, kwantyzacja, kodowanie. Bloki elektronicznych mierników cyfrowych. Budowa i zasada działania przetwornika A/C i C/A na przykładzie wybranych rozwiązań. Budowa woltomierza cyfrowego.

3. Generatory pomiarowe (1h)

Przeznaczenie i ogólna budowa generatorów m.cz. i w.cz. Charaktery-styka wybranych układów wzbudzających. Parametry generatorów.

4. Oscyloskopy analogowe (1h)

Podstawy teoretyczne. Budowa lampy oscyloskopowej. Budowa oscyloskopu jednokanałowego i dwukanałowego.

Ćwiczenia laboratoryjne /metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne - reali-zacja wybranych pomiarów z wykorzystaniem bazy laboratoryjnej, repetyto-rium i utrwalenie elementów treści programowych, dyskusja.

1. Generatory pomiarowe (4h)

2. Oscyloskopy analogowe (4h)

3. Pomiary napięcia przemiennego (4h)

Literatura:

Podstawowa:

1. Praca zbiorowa, Miernictwo Elektroniczne. Laboratorium, Redakcja Wy-dawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2016.

2. A. Chwaleba i inni, Metrologia elektryczna, WNT Warszawa, wyd. XI, 2014.

3. J. Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, WNT Warszawa, wyd. II, 1999.

Uzupełniająca:

1. M. Stabrowski, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Wydawnictwo PWN War-szawa, 2002.

2. W. S. Kwiatkowski, Miernictwo elektryczne. Analogowa technika pomia-rowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

3. M. Stabrowski, Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elektronicznych układów pomiarowych i przyrządów pomiarowych / K_W11

W2 / Student ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości elektrycznych / KW_13

U1 / Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji inżynier-skiego zadania pomiarowego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / K_U03

U2 / Student potrafi wykorzystać sprzętowe narzędzia pomiarowe do analizy i oceny działania elementów i układów elektronicznych / K_U07

U3 / Student potrafi przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów elek-tronicznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i gra-ficznej oraz dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski / K_U12

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz go-towość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia od-powiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen uzyskanych z kolokwium wstępnego oraz ocen za sprawozdania wykonywane w ramach pracy domowej.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie: pracy pisemnej. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia ocenę z pracy pisemnej oraz ocenę z ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych.

Osiągnięcie efektów W1 i W2 - weryfikowane jest w trakcie zaliczenia przedmiotu.

Osiągnięcie efektów U2, U3 i K1 - sprawdzane jest na ćwiczeniach labora-toryjnych.

Osiągnięcie efektu U1 – sprawdzane jest na podstawie sporządzanych przez studentów sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)