Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konstrukcja urządzeń elektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNI-KUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcja urządzeń elektronicznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, L 8/- Razem 18

Przedmioty wprowadzające:

Elementy elektroniczne / znajomość zasady działania i konstrukcji podstawowych elementów elektronicznych: diod, tranzystorów bipolarnych i polowych, elementów optoelektronicznych;

Układy cyfrowe 1 / znajomość podstawowych układów elektronicznych cyfrowych ;

Układy analogowe 1 / znajomość podstawowych układów elektronicznych analogowych;


Programy:

Semestr III Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalności: wszystkie

Autor:

dr inż. Joanna Ćwirko, dr inż. Robert Ćwirko

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

3. Udział w laboratoriach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 14

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do zaliczenia / 12


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 64 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=22 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=22 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu podstawowych metod projektowania urządzeń elektronicznych oraz zasady doboru materiałów i elementów w procesie projektowania. Przedstawiane są także zagadnienia dotyczące zasad wykonywania dokumentacji technicznej. Przedmiot jednocześnie zapoznaje i uczy programów komputerowego wspomaganie prac inżynierskich, w tym projektowania obwodów drukowanych

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Ogólne charakterystyka konstrukcyjna urządzeń elektronicznych.

Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Zasady projektowania urządzeń elektronicznych. Cykl życia urządzeń elektronicznych. Ergonomia.

2. Podstawy rysunku technicznego elektrycznego i maszynowego

Konstrukcja mechanicznych podzespołów sprzętu elektronicznego. Podstawy rysunku technicznego maszynowego oraz elektrycznego. Wspomaganie komputerowe. Zasady wykonywania dokumentacji technicznej

3. Ogólna charakterystyka elementów i podzespołów elektronicznych. Tworzenie połączeń trwałych i rozłącznych.

Charakterystyka elementów biernych – rezystory, termistory, kondensatory. Kryteria wyboru połączeń. Połączenia lutowane, owijane i zaciskane. Podzespoły stykowe.

4. Projektowanie obwodów drukowanych

Montaż przewlekany i powierzchniowy. Reguły i zasady projektowania obwodów drukowanych. Wspomaganie komputerowe. Ekoprojektowanie.

5. Zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych

Niezawodność urządzeń elektronicznych – szumy i temperatura. Kolokwium zaliczeniowe.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne wiadomości przekazywanych w czasie wykładów.Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne):

1. Projektowanie obwodów drukowanych.

Schemat zasadniczy układu elektronicznego jako baza danych do symulacji jego funkcjonowania a następnie projektowania obwodów drukowanych

2. Projektowanie wybranych elementów konstrukcyjnych urządzeń elektronicznych

Praktyczne poznanie możliwości programu AutoCAD przy tworzeniu i wymiarowaniu podstawowych elementów oraz rysunek precyzyjny z podstawami modelowania 2D i 3D

Literatura:

Literatura: podstawowa:

1. P. Horwitz, W. Hill, Sztuka elektroniki – część 1-2, WKŁ, Warszawa 2014

2. R. Kisiel, Podstawy technologii dla elektroników – poradnik praktyczny, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007

3. Normy polskie wskazane przez wykładowcę

uzupełniająca:

1. A. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo proste!, BTC, Legionowo 2013

2. A. Charloy , Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych – części 1- 4, WNT, Warszawa 2000

3. R. Kisiel, A. Bajera, Podstawy konstrukcji urządzeń elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki W-skiej 1999

4. K. Paprocki, Rysunek techniczny, WSiP 1999

Efekty uczenia się:

W1 / Ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów elektronicznych oraz zna i rozumie podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych / K_W05

W2 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych i systemów elektronicznych, zna komputerowe narzędzia do projektowania / K_W15

W3 / Student ma podstawową wiedzę na temat cyklu życia urządzeń elektronicznych / K_W18

U1 / Student potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego / K_U03

U2 / Student potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować i uruchomić proste układy elektroniczne / K_U15

U3 / Student potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych / K_U11

U4 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu metody i narzędzia / K_U16

U5 / Potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne/ K_U09

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera jako konstruktora urządzeń elektronicznych, w tym wpływu na środowisko / K_K02

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego kolokwium sprawdzającego wiedzę (W1, W2 i W3), które odbywa się na ostatniej godzinie wykładów. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych

Laboratoria, sprawdzające umiejętności (U1, U2, U3, U4 i U5) oraz kompetencje (K1 i K2), zaliczane są na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)