Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Języki programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEXCNI-JP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Języki programowania
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+; L 16/+


Przedmioty wprowadzające:

1. Technologia informacyjna. Wymagania wstępne: posługiwanie się oprogramowaniem i metodami technologii informacyjnej.

2. Metodyka i techniki programowania 1,2. Wymagania wstępne: znajomość projektowania algorytmów w języku programowania.

Programy:

Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność: wszystkie

Autor:

dr inż. Andrzej PONIECKI

Skrócony opis:

Koncepcje języków programowania. Koncepcja programowania strukturalnego i obiektowego. Wprowadzenie do języka Java. Ewolucja języka. Wirtualna maszyna Java. Przenośność oprogramowania. Projektowanie programów w języku Java. Typy i operacje. Obsługa wejść/wyjść. Graficzne interfejsy użytkownika. Środowiska projektowe IDE (BlueJ, NetBeans).

Pełny opis:

Wykład:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Koncepcje języków programowania. Języki kompilowane i interpretowane.

Zapoznanie w ewolucją języków programowania. Koncepcja programowania strukturalnego i obiektowego. Proces kompilacji kodów źródłowych, biblioteki, linkowanie. Mechanizmy działania języków interpretowanych (1h).

2. Wprowadzenie do języka Java. Ewolucja języka. Wirtualna maszyna Java. Przenośność oprogramowania (2h).

3. Projektowanie programów w języku Java. Pojęcie i sposób zapisu klasy, obiektu, pola i metody. Pojęcie i stosowanie konstruktorów (2h).

4. Typy i operacje w języku Java. Definicje i użycie typów w języku Java. Sposób zapisu i zasady stosowania pętli i zdefiniowanych pakietów (2h).

5. Obsługa wejścia/wyjścia. Wyjątki w języku Java. Sposób korzystania ze strumieni wejściowych i wyjściowych. Wprowadzenie i wyświetlanie danych. Definiowanie i sposób obsługi wyjątków (2h).

6. Graficzne interfejsy użytkownika. Zasady projektowania interfejsów GUI. Podstawowe elementy GUI. Mechanizm obsługi zdarzeń (2h).

7. Środowiska projektowe IDE (BlueJ, NetBeans). Omówienie budowy i sposobu użycia środowisk programistycznych BlueJ oraz NetBeans. Stosowanie pakietu SDK (1h).

Literatura:

Podstawowa:

1. B.W. Kernighan, Język ANSI C, WNT, Warszawa 2002

2. C.S. Horstmann, G. Cornell, Java podstawy, Helion, Gliwice 2008

3. S.G. Kochan, Język C. Wprowadzenie do algorytmów, Helion, Warszawa 2005

4. M. Lis, Praktyczny kurs Java, Helion, Gliwice 2007

Uzupełniająca:

1. K. Barteczko, Java. Od podstaw do technologii, MIKOM, 2004

2. S. Prata, Szkoła programowania, Język C++, Helion, Gliwice 2006

3. Materiały z Internetu na podstawie informacji podawanych na wykładach

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna i rozumie sposób programowania systemów mikroprocesorowych, różnice pomiędzy programowaniem strukturalnym i obiektowym, różnice pomiędzy językami kompilowanymi a interpretowanymi. Zna pojęcie maszyny wirtualnej (K_W06, K_W07)

W2 - Student zna rodzaje języków programowania oraz specjalizowane komputerowe narzędzia do projektowania aplikacji komputerowych (K_W07)

U1 - Student potrafi wykorzystać poznane techniki programowania do opracowania aplikacji komputerowej zgodnie z przyjętymi wymaganiami (K_U17).

U2 - Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi i symulatorami w celu wykonania projektu i symulacji programu komputerowego oraz potrafi wgrać oprogramowanie do systemu mikroprocesorowego (K_U10).

U3 - Student potrafi ocenić przydatność popularnych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań programistycznych, typowych dla elektroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia projektowe (K_U10, K_U21).

K1 - Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład – werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

Ćwiczenia laboratoryjne – praktyczne projektowanie aplikacji komputerowych

Samodzielna praca studenta – utrwalanie i poszerzanie opanowanej wiedzy przedmiotowej

Kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej obejmującej całość programu przedmiotu oraz ćwiczeń laboratoryjnych (kolokwium końcowe).

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z ćw. laboratoryjnych oraz kolokwium końcowego.

Efekty W1, W2 sprawdzane są: kolokwium końcowym.

Efekt U1, U2, U3 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na kolokwium końcowym.

Efekt K1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)