Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie algorytmów przetwarzania sygnałów radarowych/I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEVWSM-MAPSR/I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie algorytmów przetwarzania sygnałów radarowych/I
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/Zo ; P 16/Zo ; Razem: 36

Przedmioty wprowadzające:

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne:


Przetwarzanie sygnałów / umiejętność opisu sygnału ciągłego

i dyskretnego w czasie w dziedzinie czasu i częstotliwości.


Przetwarzanie sygnałów radarowych / znajomość podstawowych algorytmów przetwarzania sygnałów radarowych.Programy:

III / Elektronika i Telekomunikacja / Radiolokacja dla kandydatów na ż.z.

Autor:

dr inż. Czesław Leśnik

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 9

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Formułowanie założeń do projektów / 16

4. Samodzielna realizacja projektów. / 25

5. Prezentacja wykonanych projektów / 8

6. Udział w konsultacjach / 12

7. Przygotowanie do zaliczenia / 19

8. Udział w zaliczeniu / 1


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+6.+8.=46 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.+5.+6.=45 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Student zapoznaje się z tematyką dotyczącą akwizycji sygnałów radarowych, w tym akwizycja sygnałów pasmowych o widmie przesuniętym oraz cyfrowej konwersji widma, modelowania sygnałów echa i zakłóceń, cyfrowego formowanie wiązek antenowych, modelowania układów filtracji dopasowanej sygnałów echa, w tym modelowania algorytmów szybkiego splotu oraz blokowego algorytmu szybkiego splotu, modelowania układów dopplerowskiej filtracji sygnałów echa (MTI, MTD), modelowania algorytmu mapy zakłóceń oraz układów stabilizacji poziomu fałszywego alarmu, modelowania układów integracji niekoherentnej i detekcji Neymana-Pearsona, algorytmów fuzji wykryć elementarnych oraz algorytmów kompensacji listków bocznych charakterystyki antenowej.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne:

1. Akwizycja sygnałów radarowych. / 2

2. Modelowanie sygnałów. / 2

3. Cyfrowe formowanie wiązek antenowych. / 2

4. Modelowanie układów filtracji dopasowanej sygnałów echa. / 2

5. Filtracja dopplerowska sygnałów echa. / 2

6. Modelowanie algorytmu mapy zakłóceń. / 2

7. Modelowanie układów stabilizacji poziomu fałszywego alarmu. / 2

8. Układy integracji niekoherentnej i detekcji Neymana-Pearsona./2

9. Algorytmy fuzji wykryć elementarnych. / 2

10. Algorytmy kompensacji listków bocznych charakterystyki

antenowej. / 1 Zaliczenie przedmiotu. / 1

Metody dydaktyczne:

werbalno-wizualna prezentacja treści programowych.

Projekt / metody dydaktyczne

1. Modelowanie sygnałów. / 4

2. Modelowanie układów filtracji dopasowanej sygnałów echa. / 4

3. Filtracja dopplerowska sygnałów echa. / 4

4. Modelowanie układów stabilizacji poziomu fałszywego alarmu. / 4

Metody dydaktyczne:

samodzielne modelowanie powyższych zagadnień w środowisku Matlab.

Literatura:

podstawowa:

1. Barton D.K.: Radar System Analysis and Modeling.

Artech House, Norwood, US, 2005..

2. Kang E.W.: Radar System Analysis, Design, and Simulation.

Artech House, Norwood, US, 2008.

3. Curry G.R.: Radar System Performance Modeling. Second

Edition. Artech House, Norwood, US, 2005.

4. Richards M.A.: Fundamentals of Radar Signal Processing,

Second Edition. McGraw-Hill Education, New York, 2014.

uzupełniająca:

1. Meikle H.: Modern Radar Systems, Second Edition.

Artech House, Norwood, 2008.

2. Richards M.A., Scheer J.A., Holm W.A.: Principles of Modern

Radar. Vol. I: Basic Principles. Sci-Tech Publishing,

Raleigh, US, 2010.

3. Melvin W.L., Scheer J.A.: Principles of Modern Radar. Vol. II:

Advanced Techniques. SciTech Pub-lishing, Edison, US, 2013.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku:

W1 / Ma poszerzoną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki niezbędną do opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i informacji. / K_W01

W2 / Zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji. / K_W07

U1 / Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze telekomunikacji. / K_U06

U2 / Potrafi dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów przetwarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia. / K_U07

U3 / Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji. / K_U04

K1 / Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnego kolokwium końcowego.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie projektów.

Zaliczenie projektów przeprowadzane jest poprzez ich prezentację.

Efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są w ramach pisemnego kolokwium końcowego.

Efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są na podstawie przedstawionych projektów.

Efekt z kategorii kompetencji społecznych weryfikowany jest poprzez ocenę postawy studenta podczas wykładów oraz prezentacji projektów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)