Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika urządzeń radiolokacyjnych1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEVWSI-TUR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika urządzeń radiolokacyjnych1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

wykłady - 54 godz

ćwiczenia - 22 godz

laboratoria - 12 godz

seminaria - 12 godz

Egzamin

Przedmioty wprowadzające:

 Podstawy radiolokacji: znajomość istoty, zadań oraz podstawowych aplikacji.

 Metody i techniki teledetekcji: znajomość : znajomość podstawowych parametrów oraz charakterystyk sensorów mikrofalowych.

 Anteny i propagacja fal: znajomość techniki antenowej oraz warunków propagacji fal elektromagnetycznych.

 Nadajniki radiolokacyjne: ,znajomość metod syntezy (generacji) sygnału radarowego.

 Odbiorniki radiolokacyjne: znajomość struktury odbiornika superheterodynowego.Autor:

dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI

mgr inż. Marian ŁAPIŃSKI

Pełny opis:

Wykłady realizowane są w formie werbalno-wizualnych prezentacji następujących treści:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Odległościomierze 2D serii NUR, ogólna charakterystyka, podstawowe parametry, schemat funkcjonalny,

2. Tor generacji (syntezy) sygnału sondującego wraz ze wzmacniaczami b.w.cz i traktem przesyłowym,

3. Tor odbiorczy b.w.cz, część analogowa systemu odbiorczego,

4. Cyfrowa obróbka sygnałów, układy filtracji zakłóceń,

5. Cyfrowa obróbka sygnałów, układy filtracji zakłóceń,

6. System synchronizacji,

7. Systemy: sterowania, automatycznej lokalizacji uszkodzeń, szybkiej kontroli funkcjonowania,

8. Wysokościomierz Bożena-32, ogólna charakterystyka, podstawowe parametry, schemat funkcjonalny,

9. Specyfika toru generacji (syntezy) sygnału sondującego wraz ze wzmacniaczami b.w.cz i traktem przesyłowym,

10. Specyfika toru odbiorczego b.w.cz, część analogowa i cyfrowa toru przetwarzania sygnałów,

11. System napędu anteny w płaszczyźnie azymutu i elewacji,

12. System napędu anteny w płaszczyźnie azymutu i elewacji cd,

13. Systemy szybkie kontroli funkcjonowania SKF w radarach 2-D,

14. Współpraca odległościomierza z wysokościomierzem,

15. Wprowadzenie do SRL trójwspółrzędnych, ogólna charakterystyka SRL 3D

16. Elektroniczne metody przeszukiwania w płaszczyźnie elewacji,

17. Charakterystyka radarów z antenami aktywnymi,

18. Elektroniczne metody przeszukiwania w płaszczyźnie azymutu i elewacji antena aktywna cd,

19. Pomiar współrzędnych kątowych,

20. Wprowadzenie do monoimpulsowych metod pomiaru kąta,

21. Fazowe metody pomiaru kąta,

22. Metody monoimpulsowe w radarze z wachlarzem wiązek,

23. Metody monoimpulsowe sumacyjno-różnicowe,

24. System IFF, - podstawowe mody pracy

25. System IFF, mody bezpieczne,

26. Układy przeciwzakłóceniowe systemu IFF,

27. Praca w zakłóceniach wiadomości ogólne

Literatura:

LITERATURA

podstawowa:

 Merril. SKOLNIK. Introduction to radar systems. 2001.

 J. BŁAŻEJAK Urządzenia radiolokacyjne (SRL JUSTYNA-82.1999.

 Materiały w wersji elektronicznej dotyczące urządzenia RST-12M, TRS-15.

uzupełniająca:

 Z. Czekała Parada Radarów. Wydawnictwo Bellona Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

W1 Ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz detekcji.K_W04

W2 Orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i teledetekcji.K_W17

W3 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach teledetekcyjnych. K_W23

U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. K_U01

U2 Ma umiejętność samokształcenia się. K_U06

K1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

K2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie. K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu w semestrze VI i zaliczenia w semestrze V,

 Egzamin jest przeprowadzane w formie ustnej

 Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność i aktywny udział na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych, rachunkowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie seminarium

 Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z pracy pisemnej dotyczącej tematyki wykładów i ćwiczeń rachunkowych

 efekty W1, W2, W3, U1, U2 sprawdzane są: kolokwium, egz. ustnym.

 efekt K2 sprawdzany jest sprawdzany jest w czasie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)