Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy radiolokacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEVWSI-SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy radiolokacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 LUB 5.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 38/+; C 8/+; L 10/+; Razem 56

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka w zakresie programu studiów inżynierskich - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii mnogości i analizy matematycznej.

Wybrane problemy radiolokacji - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu przetwarzania informacji radiolokacyjnej w radarze.

Programy:

Semestr: 7 / Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja / Specjalność: radiolokacja

Autor:

dr inż. Tadeusz PIETKIEWICZ

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 38 godz.

2. Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 10 godz.

3. Udział w ćwiczeniach audytoryjnych / 8 godz.

4. Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych / 6 godz.

5. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 10 godz.

6. Przygotowanie do laboratoriów / 6 godz.

7. Opracowanie sprawozdań / 6 godz.

8. Zaliczenie przedmiotu / 2 godz.

9. Udział w konsultacjach / 4 godz.

Sumaryczne obciążenia pracą studenta: 90 godz. / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 5. + 8. + 9. = 62 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3. + 4. + 5. + 6. + 7. =36 / 1ECTS

Skrócony opis:

1. Charakterystyka systemu dowodzenia SP RP.

2. Zasady zbioru i opracowania informacji o sytuacji powietrznej w systemie DUNAJ.

3. Integracja systemu DUNAJ z systemem OP NATO.

4. Sieć OP-NET w systemie DUNAJ.

5. Koncepcja sieciocentrycznych działań bojowych.

6. Podstawowe pojęcia inżynierii systemów.

7. Wprowadzenie do języka SysML.

8. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych.

9. Tworzenie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych.

10. Wykorzystanie narzędzia CASE Enterprise Architect do modelowania wymagań.

11. Zasady przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III poziomie.

12. Układy współrzędnych. Transformacja układów współrzędnych.

13. Utożsamianie informacji.

14. Uogólnianie informacji.

15. Wprowadzenie do fuzji danych identyfikacyjnych.

16. Proces uogólniania danych identyfikacyjnych.

17. Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania rozpoznaniem elektronicznym w SP RP.

Pełny opis:

Wykład / werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Charakterystyka systemu dowodzenia SP RP / 2

2. Zasady zbioru i opracowania informacji o sytuacji powietrznej w systemie DUNAJ / 2

3. Integracja systemu DUNAJ z systemem OP NATO. Przekazywanie informacji radiolokacyjnej między sąsiednimi ODN i NATO CRC / 2

4. Sieć OP-NET w systemie DUNAJ / 2

5. Koncepja sieciocentrycznych działań bojowych. Osiąganie zdolności do sieciocentrycznych działań bojowych w NATO (NNEC) / 2

6. Podstawowe pojęcia inżynierii systemów. Definicja systemu. Podstawowe pojęcia inżynierii systemów. Etapy cyklu życia systemów. Etapy procesu projektowania systemów radiolokacyjnych. Standardy normujące cykl życia systemów radiolokacyjnych / 2

7. Wprowadzenie do języka SysML / 2

8. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych . Wykorzystanie diagramów przypadków użycia UML do tworzenia wymagań funkcjonalnych / 2

9. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Wykorzystanie diagramów czynności UML do zapisu scenariuszy przypadków użycia / 2

10. Tworzenie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych. Wykorzystanie diagramów wymagań systemowych języka SysML do tworzenia wymagań niefunkcjonalnych / 2

11. Zasady przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III poziomie przetwarzania / 2

12. Układy współrzędnych w zautomatyzowanych systemach dowodzenia i rozpoznania. Transformacja układów współrzędnych / 2

13. Podstawy przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III poziomie przetwarzania – utożsamianie informacji / 2

14. Podstawy przetwarzania informacji radiolokacyjnej na III poziomie przetwarzania – uogólnianie informacji / 2

15. Wprowadzenie do fuzji danych identyfikacyjnych. Pojęcie fuzji danych. Metoda bayesowska fuzji danych identyfikacyjnych / 2

16. Proces uogólniania danych identyfikacyjnych IDCP / 2

17. Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania rozpoznaniem elektronicznym w SP RP / 2

18. Przykład realizacji zautomatyzowanego systemu rozpoznania radioelektronicznego w SZ RP / 2

19. Zaliczenie przedmiotu.

Ćwiczenia audytoryjne / realizacja elementów projektu wymagań na część informacyjną systemu radiolokacyjnego – wybranych diagramów UML

1. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych . Wykorzystanie diagramów przypadków użycia UML do tworzenia wymagań funkcjonalnych / 2

2. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Wykorzystanie diagramów czynności UML do zapisu scenariuszy przypadków użycia / 2

3. Tworzenie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych. Wykorzystanie diagramów wymagań systemowych języka SysML do tworzenia wymagań niefunkcjonalnych / 2

4. Wykorzystanie narzędzia CASE Enterprise Architect do modelowania wymagań dotyczących systemów radioelektronicznych.

Wprowadzenie do zasad wykorzystania narzędzia programowego Enterprise Architect. Wykonanie projektu wymagań dotyczących przykładowego systemu radioelektronicznego za pomocą narzędzia programowego Enterprise Architect / 2

Laboratorium / grupowa realizacja elementów projektu wymagań na część informacyjną systemu radiolokacyjnego – wybranych diagramów UML; pokaz pracy zautomatyzowanego systemu rozpoznania SZ RP

1. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych . Wykorzystanie diagramów przypadków użycia UML do tworzenia wymagań funkcjonalnych / 2

2. Tworzenie specyfikacji wymagań funkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Wykorzystanie diagramów czynności UML do zapisu scenariuszy przypadków użycia / 2

3. Tworzenie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych dotyczących systemów radiolokacyjnych. Specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych. Wykorzystanie diagramów wymagań systemowych języka SysML do tworzenia wymagań niefunkcjonalnych / 2

4. Przykład realizacji zautomatyzowanego systemu rozpoznania radioelektronicznego w SZ RP / 4

Literatura:

podstawowa:

1. Cempel C.: Teoria i inżynieria systemów. Poznań. Politechnika Poznańska. http://neur.am.put.poznan.pl/is_2005/spis_2005.htm, 2005.

2. Normy obronne NO-06-A101 - NO-06-A108.

3. Materiały konferencji „Automatyzacja dowodzenia” w latach 2002 – 2010.

4. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski K.: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Gliwice, Helion, 2005.

5. Synteza procedur utożsamiania, uogólniania oraz opis algorytmów przeliczania współrzędnych. Raport techniczny. WAT, Wydział Elektroniki, 1999.

uzupełniająca:

1. Wrycza S., Marcinkowski B.: Język inżynierii systemów SysML. Architektura i zastosowania. Gliwice, Helion, 2010.

2. Dokumentacja eksploatacyjna systemu rozpoznania elektronicznego WOŁCZENICA, 2015.

Efekty uczenia się:

W_22G_03 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji systemów radiolokacyjnych będących na wyposażeniu SZ RP / K_W10, K_W16

U_22G_01 / Potrafi zaplanować konfigurację, wykorzystanie oraz eksploatację urządzeń i systemów radiolokacyjnych stosownie do potrzeb użytkowników oraz do rodzaju działań taktycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości danych

/ K_U02, K_U03, K_U14

K_22G_03 / Rozumie znaczenie wykorzystania urządzeń i systemów radiolokacyjnych w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej

/ K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia. Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej (kolokwium).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń audytoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie ponad połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Efekt W_22G_03 sprawdzany jest podczas kolokwium zaliczeniowego.

Efekty U_22G_01 i K_22G_03 sprawdzane są podczas wykonywania ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Wajszczyk
Prowadzący grup: Paweł Słowak, Bronisław Wajszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)