Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radarowe sygnały złożone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEVWSI-RSZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radarowe sygnały złożone
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/Zo ; C 12/Zo ; L 8/Z ; Razem: 40

Przedmioty wprowadzające:

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne:


Przetwarzanie sygnałów / znajomość opisu sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, analizy korelacyjnej sygnałów.


Podstawy teledetekcji / znajomość: podstawowych wymagań na postać i właściwości radarowych sygnałów sondujących


Programy:

V / Elektronika i Telekomunikacja / Radiolokacja, dla kandydatów na ż.z.

Autor:

dr inż. Czesław Leśnik

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 19

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18

3. Udział w ćwiczeniach /12

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 10

5. Udział w laboratoriach / 8

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 6

7. Udział w konsultacjach / 6

8. Przygotowanie do zaliczenia / 10

9. Udział w zaliczeniu / 1


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.=46 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.+6.+7.=42 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną

z ogólną charakterystyką i klasyfikacją sygnałów złożonych stosowanych w teledetekcji, z radarową funkcja nieoznaczoności, sygnałami złożonymi z wewnątrzimpulsową liniową i nieliniową modulacją częstotliwości oraz z wewnątrzimpulsową manipulacją częstotliwości, z sygnałami złożonymi z wewnątrzimpulsową dwu-

i wielowartościową manipulacją fazy, z sygnałami złożonymi

z wewnątrzimpulsową mieszaną modulacją i manipulacją oraz

z sygnałem ciągłym z modulacją częstotliwości.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne:

1. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja sygnałów złożonych. / 2

2. Radarowa funkcja nieoznaczoności. / 2

3. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową liniową modulacją

częstotliwości. / 2

4. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową nieliniową modulacją

częstotliwości. / 2

5. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową manipulacją

częstotliwości. /2

6. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową binarną manipulacją fazy. / 2

7. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową wielowartościową

manipulacją fazy, cz. 1. / 2

8. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową wielowartościową

manipulacją fazy, cz. 2. / 2

9. Sygnały złożone z wewnątrzimpulsową mieszaną modulacją

i manipulacją. / 2.

10. Sygnały ciągłe z modulacją częstotliwości. / 1

Zaliczenie przedmiotu. / 1

Metody dydaktyczne:

werbalno-wizualna prezentacja treści programowych.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne:

1. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów z modulacją

częstotliwości. / 2

2. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów

z manipulacją częstotliwości. / 2

3. Wyznaczanie wewnątrzimpulsowej struktury sygnałów

z manipulacją fazy. / 2

4. Wyznaczanie parametrów sygnałów z manipulacją fazy. / 2

5. Wyznaczanie parametrów sygnałów FM CW. / 2

6. Przegląd fabrycznych rozwiązań syntezerów sygnałów złożonych./1

Kolokwium zaliczające. / 1

Metody dydaktyczne:

utrwalanie tematyki wykładów poprzez wspólne rozwiązywanie reprezentatywnych zadań rachunkowych oraz analizę fabrycznych rozwiązań syntezerów sygnałów złożonych.

Laboratoria /metody dydaktyczne

1. Badanie bryły nieoznaczoności wybranych sygnałów złożonych. / 2

2. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową modulacją

i manipulacją częstotliwości. / 2

3. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową binarną

manipulacją fazy. / 2

4. Filtracja dopasowana sygnałów z wewnątrzimpulsową

wielowartościową manipulacją fazy. / 2

Metody dydaktyczne:

weryfikacja nabytej przez studentów wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych na stanowiskach komputerowych.

Literatura:

podstawowa:

1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych,

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/.

2. Levanon N., Mozeson E.: Radar Signals, John Wiley & Sons,

Hoboken, New Jersey, 2004.

uzupełniająca:

1. Cook C. E., Bernfeld M.: Radar Signals. An Introduction to Theory

and Application, Artech House, Boston, 1993.

2. Peebles P. Z., Jr.: Radar Principles, John Wiley & Sons, New York,

1998.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku:

W1 / Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie syntezy, nadawania oraz odbioru sygnałów radarowych.

/ K_W09, K_W10, K_W23, K_W24

U1 / Potrafi dokonać analizy i syntezy wybranych radarowych sygnałów złożonych. / K_U08, K_U15

K1 / Ma świadomość potrzeby i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń i systemów radiolokacyjnych.

/ K_K01, K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz sprawozdań dla każdego ćwiczenia.

Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekt W1 sprawdzany jest na kolokwiach wstępnych przed ćwiczeniami laboratoryjnymi, w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz na końcowym zaliczeniu pisemnym.

Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz na końcowym zaliczeniu pisemnym.

Efekt K1 sprawdzany jest poprzez ocenę postawy studenta podczas wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)