Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika systemów radioelektronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELERCSI-TSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika systemów radioelektronicznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W /22x, C/10+, L/12+

Przedmioty wprowadzające:

analiza matematyczna – Wymagania wstępne: znajomość podstawowych operacji rachunku różniczkowego, znajomość podstawowych operacji macierzowych

rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna – Wymagania wstępne: znajomość pod-stawowych rozkładów prawdopodobieństwa i ich właściwości

anteny i propagacja fal – Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć z zakresu budowy i właściwości anten, znajomość sposobów propagacji fal elektromagnetycznych różnych zakresów

modulacja i detekcja – Wymagania wstępne: znajomość podstawowych typów modulacji sygnałów


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja

Autor:

dr inż. Grzegorz CZOPIK

dr inż. Andrzej WITCZAK

Skrócony opis:

Przegląd wybranych obszarów zastosowania we współczesnym świecie urządzeń radioelektronicznych, charakterystyka metod pomiarowych oraz ich realizacji technicznej.

Pełny opis:

System radioelektroniczny i jego otoczenie. Pomiar podstawowych wielkości geometrycznych

Podstawowe metody obróbki danych pomiarowych

Systemy lokalizacji i śledzenie obiektów – modele ruchu obiektów

Monitoring elektromagnetyczny – zadania oraz metody

Podstawowe rodzaje i właściwości urządzeń odbiorczych

Wybrane problemy pomiaru odległości metodami radioelektronicznymi

Wykorzystanie urządzeń radioelektronicznych do wykrywania niejednorodności ośrodka (GPR)

Systemy pomiarowe wypełnienia zbiorników

Efekt Dopplera i jego zastosowania w systemach radioelektronicznych

Literatura:

J. B. Tsui, Digital Techniques for Wideband Receivers, 2004

J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, 1999

B. Anderson, J. Moore, Filtracja optymalna, 1984

S. Brandt, Analiza danych, 1998

M. Grewal, Kalman Filtering: Theory and Practice, 2001

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, propagacji fal, techniki antenowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz detekcji i demodulacji sygnałów

Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości różnego typu. Zna metody obliczeniowe niezbędne do analizy wyników eksperymentu

Ma podstawową wiedzę w zakresie działania i sposobów wykorzystania urządzeń i systemów radioelektronicznych w życiu codziennym i gospodarce narodowej

Ma umiejętność samokształcenia się, min. w celu podnoszenia

kompetencji zawodowych

Potrafi właściwie wykorzystać metody obróbki danych pomiarowych

Potrafi wskazać obszary zastosowań urządzeń i systemów radioelektronicznych oraz zna zasady ich działania

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się

(studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy)

- podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych

i społecznych

Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty

i skutki działalności inżyniera w obszarze elektroniki,

telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na środowisko

i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: obecność na ćwiczeniach rachunkowych i laboratoryjnych, wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań na ocenę pozytywną

Efekty są sprawdzane są w podczas realizacji ćwiczeń rachunkowych oraz laboratoryjnych poprzez ocenę przygotowania i wyników realizowanych prac

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)