Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki bezprzewodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELERCSI-TB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki bezprzewodowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 8/+, L/8+

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji / definicja łańcucha telekomunikacyjnego, miary jakości transmisji, model kanału telekomunikacyjnego

Sygnały i kodowanie / sygnały losowe, analiza korelacyjna, kodowanie i przeplatanie kodowe

Modulacja i detekcja 1/ istota podstawowych rodzajów modulacji wąskopasmowych i szerokopasmowych stosowanych w radiokomunikacji

Modulacja i detekcja 2 / transmisja w kanałach z zanikami, metody podwyższania wierności transmisji

Anteny i propagacja fal 1 / modele propagacyjne, klasyfikacja i parametry anten

Technika emisji i odbioru / podstawowe bloki funkcjonalne urządzeń radiokomunikacyjnych


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / wszystkie specjalności WEL

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

Bilans ECTS:

3

Skrócony opis:

Przegląd popularnych metod dostępu do kanału radiowego. Charakterystyka wybranych technik i protokołów stosowanych w łączności radiowej zrealizowana w drodze przeglądu popularnych systemów radiokomunikacyjnych wykorzystywanych w poszczególnych zakresach częstotliwości

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: z wykorzystaniem dostępnych narzędzi audiowizualnych

Tematy kolejnych zajęć:

1. Podział i ogólna charakterystyka systemów łączności radiowej. Budowa nadajnika i odbiornika radiokomunikacyjnego.

2. Metody dostępu do medium transmisyjnego.

3. Cyfrowy system telefonii komórkowej drugiej generacji (GSM). Budowa i zasada działania.

4. System radiokomunikacji ruchomej trzeciej generacji (UMTS). Budowa i zasada działania.

5. Systemy trankingowe. Budowa i zasada działania.Charakterystyka rozwiązań KF i UKF.

6. Założenia radiostacji SDR i CR.

7. Podstawy łączności radioliniowej i satelitarnej.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rachunkowe i konwersacyjne z formami aktywizacji studentów (np. wystąpienie przy tablicy, wygłoszenie przygotowanej wcześniej prezentacji tematycznej)

Tematy kolejnych zajęć:

1. Analiza efektywności metod dostępu do kanału radiowego.

2. Systemy telefonii komórkowej 2G. Budowa i zasada działania. Struktura kanałów fizycznych i logicznych.

3. Systemy telefonii komórkowej 3G. Budowa i zasada działania. Struktura kanałów fizycznych i logicznych.

4. Systemy łączności radioliniowej. Budowa i zasada działania. Bilans energetyczny łącza radioliniowego.

Laboratoria /metody dydaktyczne: z wykorzystaniem wybranych typów radiostacji i urządzeń testujących oraz modułów symulacyjnych w środowisku Matlab

Tematy kolejnych zajęć:

1. Badanie efektywności wybranych metod dostępu do kanału radiowego.

2. Obsługa i pomiary urządzeń radiowych.

Literatura:

podstawowa:

1. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003

2. MON/Łączn. 820/82, Oznaczenia emisji radiowych, 1982

3. J. Cichocki, J. Kołakowski, UMTS. System telefonii komórkowej trzeciej generacji, 2003

4. B. Uljasz, Łączność w zakresie KF, radiostacje rodziny RF-5200 FALCON, 2001

5. J. Kwiatosz, Łączność troposferyczna, 1991

6. Centrum Promocji i Szkolenia Teleinformatyki APEXIM S.A., Systemy satelitarne powszechnego użytku, 1998

uzupełniająca:

1. J. Chustecki i inni, Vademecum teleinformatyka, 1999

2. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka II, 2002

3. Simon Haykin, Systemy telekomunikacyjne, 1998

4. Eric E. Johnson, Advanced high-frequency radio communication, 1997

5. B. Bogdan, R. Krawczak, T. Wrona, Radiolinia RL 432/RL 432A, 1999

6. MIL-STD-188-141A, MIL-STD-188-141B, Interoperability and Performance Standards for Medium and High Frequency Radio Systems, 1998

7. E. Del Re, Software radio – technologies and services, 2001

8. C. Salema, Microwave Radio Links, 2003

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1/ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw systemów radiokomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informacyjnego/K_W09*

W2/ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów radiokomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i systemów/K_W10**

W3/orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych radiokomunikacji/K_W17**

W4/zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy urządzeniach radiokomunikacyjnych/K_W19*

W5/ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach radiokomunikacyjnych/K_W23**

W6/ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach radiokomunikacyjnych/K_W24**

U1/potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych/K_U01**

U2/potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w zakresie radiokomunikacji i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania/K_U03**

U3/potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i oceny działania urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych/K_U07**

U4/potrafi posłużyć się właściwie dobranymi symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do układów i systemów radiokomunikacyjnych/K_U10**

U5/potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk) układów oraz urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski/K_U12

U6/stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy sprzęcie radiokomunikacyjnym/ /K_U20**

U7/potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla radiokomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia/K_U21*

K1/ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze radiokomunikacji, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje/K_K02*

K2/ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania inżynierskie w zakresie radiokomunikacji/K_K04*

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie pisemnej. Ocena końcowa zaliczenia przedmiotu uwzględnia wyniki osiągnięte w czasie ćwiczeń i laboratoriów.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ponadto zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ocen z odpowiedzi;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ocen ze sprawozdań pod warunkiem wszystkich pozytywnych

efekty W1, W2,W3, W5, W6 sprawdzane są za pomocą kolokwium w czasie wykładu

efekty W1, W2, U1 – sprawdzenie …… podczas egzaminu;

efekty W1, W2, W3, W5,W6, U1, K1 sprawdzane są na kolokwium i podczas wypowiedzi w czasie ćwiczeń;

efekty W1, W2, W4, U2, U3, U4, U5, U6, U7, K2 sprawdzane są na laboratorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)