Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria systemów radioelektronicznych 2-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELERCSI-ISR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria systemów radioelektronicznych 2-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/x; C 10/+; L6/+

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna: rachunek całkowy i różniczkowy.

Metodyka i techniki programowania: podstawy pracy w środowisku Matlab


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Systemy radioelektroniczne

Autor:

dr inż. Stanisław Konatowski

Skrócony opis:

Pojęcie struktury funkcjonalnej i niezawodnościowej systemu radioelektronicznego. Wskaźniki niezawodności urządzeń radioelektronicznych. Wykładnicze prawo niezawodności. Relacje pomiędzy wskaźnikami niezawodności. Podwyższanie niezawodności metodą rezerwowania stałego, metodą rezerwowania przez zamianę.

Wnioskowania o rozkładach trwałości. Kontrola i prognozowanie stanu technicznego. Niezawodność oprogramowania komputerowego.

Pełny opis:

Wykład / Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2.

Tematy wykładów i ich zakres tematyczny:

1. Charakterystyka niezawodnościowa systemu radioelektronicznego. Pojęcie struktury funkcjonalnej i niezawodnościowej systemu.

2. Wskaźniki niezawodności urządzeń radioelektronicznych. Definicje i określenia, klasyfikacja.

3. Wykładnicze prawo niezawodności - definicje i określenia. Relacje pomiędzy wskaźnikami nie zawodności.

4. Podwyższanie niezawodności metodą rezerwowania stałego, metodą rezerwowania przez zamianę.

5. Zasady wnioskowania o rozkładach trwałości. Rozkłady trwałości: Gaussa, wykładniczy, Weibulla, logarytmiczno-normalny, uogólniony gamma.

6. Kontrola i prognozowanie stanu technicznego. Zadania realizowane w etapie kontroli stanu technicznego oraz jego prognoza.

7. Niezawodność oprogramowania komputerowego. Funkcje oprogramowania w systemie radioelektronicznym. Model niezawodności oprogramowania.

Ćwiczenia rachunkowe / Ćwiczenia audytoryjne polegające na aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia przy rozwiązywaniu zadań w celu opanowania umiejętności U1, U2.

1. Wyliczanie wskaźników niezawodności wybranych urządzeń radioelektronicznych.

2. Obliczanie relacji pomiędzy wskaźnikami niezawodności dla urządzeń radioelektronicznych.

3. Wykorzystanie metod rezerwowania stałego, rezerwowania przez zamianę w obiektach technicznych.

4. Wyliczanie wskaźników niezawodności dla rozkładów trwałości: Gaussa, wykładniczy i Weibulla.

5. Określanie modeli niezawodności dla oprogramowania komputerowego.

Ćwiczenia laboratoryjne / Ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonywaniu przez grupę studentów czynności w celu opanowania umiejętności U1 oraz kompetencji społecznej K1, K2.

1. Badania wskaźników niezawodności wykładniczego prawo niezawodności dla wybranych urządzeń radioelektronicznych.

2. Badania wskaźników niezawodności dla rozkładów trwałości: Gaussa, wykładniczego, Weibulla, logarytmiczno-normalnego, uogólnionego gamma.

3. Kontrola i prognozowanie stanu technicznego wybranych urządzenia radioelektronicznego.

Literatura:

Podstawowa:

- Będkowski L, Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji cz. 1 i 2, 2000, 2006

- Jaszkiewicz A.: Inżynieria oprogramowania, 2004

Uzupełniająca:

- Be Hecht H.: Systems reliability and failure prevention, 2004

- Klassen K.B.: System Reliability. Concepts and applications, 1990

Efekty uczenia się:

W1 / Student umie scharakteryzować składniki niezawodnościowe wybranego systemu radioelektronicznego / K_W18

W2 / Student potrafi wybrać metody podwyższania niezawodności w systemie radioelektronicznym / K_W10

U1 / Student potrafi wykorzystać wskaźniki niezawodności do oceny stanu technicznego systemów radioelektronicznych oraz właściwie dobrać metody podwyższania niezawodności w systemach radioelektronicznych / K_U07, K_U09

U2 / Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia / K_U21

K1 / Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia pisemnego obejmującego program wykładów, zaliczenia ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych (ocena z odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i wyników kolokwiów) i z ćwiczeń laboratoryjnych (ocena na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i ocen ze sprawozdań).

Przedmiot jest zaliczany w formie pisemnej na ocenę, a warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane są następująco:

- efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są na zaliczeniu,

- efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych, laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu,

- efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)