Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria systemów radioelektronicznych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELERCSI-ISR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria systemów radioelektronicznych 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; C 10/+; L 6/+

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna: rachunek całkowy i różniczkowy.

Podstawy telekomunikacji: kanał transmisji, łańcuch telekomunikacyjny.

Podstawy teledetekcji: zasady pomiaru odległości i kąta.


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Systemy radioelektroniczne

Autor:

dr inż. Stanisław Konatowski

Skrócony opis:

Podstawy teoretyczne systemów radioelektronicznych - schemat systemu, metody i dokładności pomiarów: odległości, kierunku i prędkość, przykładowe rozwiązania techniczne. System zliczania parametrów. Układy współrzędnych i ich transformacje. Idea działania systemu satelitarnego - dokładność pomiaru położenia. Korekcja epizodyczna - idea zintegrowanych systemów radioelektronicznych.

Pełny opis:

Wykłady / Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2.

Tematy wykładów i ich zakres tematyczny:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemów radioelektronicznych - pojęcie systemu, klasyfikacja systemów radioelektronicznych. Etapy projektowania systemów.

2. System pomiaru odległości - idea i dokładność pomiaru odległości, metody pomiaru odległości, rozwiązania techniczne systemów pomiaru odległości.

3. System pomiaru kierunku - idea i dokładność pomiaru kierunku, metody pomiaru kierunku, rozwiązania techniczne systemów pomiaru kierunku.

4. System zliczania parametrów - idea i dokładność określania parametrów, rozwiązania techniczne systemów zliczania parametrów.

5. Układy współrzędnych stosowane w systemach radioelektronicznych - rodzaje układów współrzędnych i ich transformacje dla potrzeb określania położenia w systemach radioelektronicznych.

6. System satelitarny - komponenty systemu satelitarnego, idea działania i dokładność określania parametrów. Przykładowe rozwiązania techniczne systemów satelitarnych.

7. Zintegrowane systemy radioelektroniczne - cel stosowania integracji informacji w systemach radioelektronicznych. Metody integracji danych. Przykładowe rozwiązania techniczne zintegrowanych systemów radioelektronicznych.

Ćwiczenia rachunkowe / Ćwiczenia audytoryjne polegające na aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia przy rozwiązywaniu zadań w celu opanowania umiejętności U1, U2.

Tematy ćwiczeń i ich zakres tematyczny:

1. Obliczanie dokładności pomiaru odległości dla systemów wykorzystujących różne metody jej pomiaru.

2. Obliczanie dokładności pomiaru kierunku dla systemów wykorzystujących różne metody jego pomiaru.

3. Obliczanie dokładności określania danych w systemie zliczania parametrów.

4. Transformacja układów współrzędnych stosowanych w systemach radioelektronicznych.

5. Rozwiązania techniczne zintegrowanych systemów radioelektronicznych.

Ćwiczenia laboratoryjne / Ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonywaniu przez grupę studentów czynności w celu opanowania umiejętności U1 oraz kompetencji społecznej K1, K2.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych i zakres tematyczny:

1. Badanie systemu pomiaru odległości na przykładzie radiowysokościomierza.

2. Badanie systemu pomiaru kierunku na przykładzie automatycznego radiokompasu.

3. Badanie systemów satelitarnych na przykładzie systemu GPS.

Literatura:

Podstawowa:

Cempel C.: Teoria i inżynieria systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego: dla studentów wydziałów politechnicznych, 2006

Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne 1, 2004

Uzupełniająca:

Beynon-Davies P.: Inżynieria systemów informacyjnych, 2004, 1999

Bem D.J.: Systemy telekomunikacyjne część III, Radiolokacja i radionawigacja, 1991

Holejko K.: Precyzyjne elektroniczne pomiary odległości i kątów, 1987

Narkiewicz J.: GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne, 2007

Efekty uczenia się:

W1 / Student umie scharakteryzować etapy projektowania systemów radioelektronicznych / K_W05, K_W16.

W2 / Student potrafi wybrać metodę pomiaru parametrów ze względu na dokładność i przydatność w projektowanym systemie radioelektronicznym / K_W11.

U1 / Student potrafi wykorzystać poznane systemy pomiaru parametrów do projektowania systemów radioelektronicznych / K_W17.

U2 / Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia / K_U21.

K1 / Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01.

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia pisemnego obejmującego program wykładów, zaliczenia ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych (ocena z odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i wyników kolokwiów) i z ćwiczeń laboratoryjnych (ocena na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i ocen ze sprawozdań).

Przedmiot jest zaliczany w formie pisemno-ustnej na ocenę, a warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane są następująco:

- efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są na zaliczeniu,

- efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych, laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu,

- efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)