Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filtracja optymalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELERCSI-FO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filtracja optymalna
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+; C 6/+; L 6/+

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna: rachunek różniczkowy, różnicowy i macierzowo-wektorowy.

Obwody i sygnały: metoda przestrzeni stanów.

Metodyka i techniki programowania: podstawy pracy w środowisku Matlab.


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Systemy radioelektroniczne

Autor:

dr inż. Stanisław Konatowski

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia dla układów dynamicznych ciągłych i dyskretnych wraz z zależnościami i strukturami filtrów dla urządzeń radioelektronicznych (np. nawigacyjnych i radiolokacyjnych), filtracja liniowa wektora stanu dla modelu dynamicznego dyskretnego w przypadku występowania różnorodnych zakłóceń pomiarowych, a także wybrane algorytmy filtracji suboptymalnej i nieliniowej wektora stanu wraz z przykładami.

Pełny opis:

Wykład / Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2, W3.

Tematy wykładów i ich zakres tematyczny:

1. Podstawowe pojęcia: układ liniowy ciągły i dyskretny - macierz stanu, równanie stanu, równanie pomiarowe. Obserwowalność i sterowalność układu dynamicznego.

2. Twierdzenie Kalmana - filtracja wektora stanu dla ciągłych układów dynamicznych.

3. Twierdzenie Kalmana - filtracja wektora stanu dla dyskretnych układów dynamicznych.

4. Filtracja wektora stanu dla modelu dynamicznego dyskretnego – skorelowane błędy pomiarowe.

5. Filtracja wektora stanu dla modelu dynamicznego dyskretnego – systematyczne błędy pomiarowe.

6. Modele dynamiki układów ciągłych i dyskretnych.

7. Algorytmy linearyzowanego i rozszerzonego filtra Kalmana.

8. Wybrane algorytmy filtracji nieliniowej.

9. Filtracja wektora stanu i struktury filtrów dla wybranych czujników radionawigacyjnych.

Ćwiczenia rachunkowe / Ćwiczenia audytoryjne polegające na aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia przy rozwiązywaniu zadań w celu opanowania umiejętności U1, U2.

Tematy ćwiczeń i ich zakres tematyczny:

1. Algorytm filtracji Kalmana wektora stanu dla ciągłych i dyskretnych układów dynamicznych.

2. Algorytm dyskretnej filtracji Kalmana dla skorelowanych i systematycznych błędów pomiarowych.

3. Algorytm rozszerzonego filtru Kalmana.

Ćwiczenia laboratoryjne / Ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonywaniu przez grupę studentów czynności w celu opanowania umiejętności U1 oraz kompetencji społecznej K1, K2.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych i zakres tematyczny:

1. Badanie algorytmu filtracji wektora stanu dla modelu dynamicznego dyskretnego.

2. Badanie algorytmu filtracji dla różnych modeli dynamiki układów ciągłych i dyskretnych.

3. Badanie algorytmów linearyzowanego i rozszerzonego filtra Kalmana.

Literatura:

Podstawowa:

Kwiatkowski W.: Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów, 2012, 2003

Meditch J. S.: Estymacja i sterowanie optymalne w układach liniowych, 1975

Uzupełniająca:

Kaniewski P.: Struktury, modele i algorytmy w zintegrowanych systemach pozycjonujących i nawigacyjnych, 2010

Brown R.G., Hwang P.Y.C.: Introduction to random signals and applied Kalman filtering: with Matlab exercises, 2012, 1997

Zarchan P., Musoff H,: Fundamentals of Kalman filtering: a practical approach, 2009

Anderson B., Moore J.: Filtracja optymalna, 1984

Efekty uczenia się:

W1 / Student umie opisywać problem w kategoriach przestrzeni stanów / K_W01.

W2 / Student potrafi dobierać algorytm filtracji ze względu na dynamikę obiektu oraz rodzaj zakłóceń pomiarowych / K_W12.

W3 / Student potrafi implementować algorytmy filtracji w środowisku do obliczeń naukowo-technicznych Matlab / K_W15.

U1 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi modelami dynamiki i zakłóceń w celu symulacji i weryfikacji zaprojektowanych algorytmów filtracji / K_U08, K_U12.

U2 / Student potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia / K-U21.

K1 / Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01.

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia pisemnego obejmującego program wykładów, zaliczenia ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych (ocena z odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i wyników kolokwiów) i z ćwiczeń laboratoryjnych (ocena na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i ocen ze sprawozdań).

Przedmiot jest zaliczany w formie pisemnej na ocenę, a warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane są następująco:

- efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są na zaliczeniu,

- efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych, laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu,

- efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)