Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody analizy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEPWSM-MAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analizy danych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+; C 16/+; L 8/+

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna: wielomiany.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna: testowanie hipotez, estymatory.

Podstawy metrologii: szacowanie niepewności pomiarowej, zbiory danych.

Metodyka i techniki programowania: podstawy pracy w środowisku Matlab.

Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Autor:

dr inż. Stanisław Konatowski

Skrócony opis:

Metody statystyczne analizy i integracji danych wykorzystywanych w procesie opisu i oceny prostych i złożonych systemów radioelektronicznych. Statystyczne metody przetwarzania danych w ekstrakcji informacji pomiarowej i opracowaniu wyników eksperymentu.

Pełny opis:

Wykład / Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2

Tematy wykładów:

1. Rachunek błędów: Błąd a niepewność. Szacowanie niepewności dla pomiaru prostego i pomiarów wielokrotnych. Przenoszenie niepewności. Przykłady.

2. Zarządzanie zbiorami danych – obserwacje nietypowe, sposoby eliminacji wyników odbiegających – prawo błędu grubego, kryterium Chauveneta, testy: Dixona, Grubbsa, Youdena, Cochrana o Hartleya. Przykłady.

3. Zarządzanie zbiorami danych – łączenia pomiarów osobnych – średnie ważone. Przykłady.

4. Metoda najmniejszych kwadratów. Aproksymacja liniowa i wielomianowa. Uogólnione własności metody najmniejszych kwadratów. Przykłady.

5. Estymacja punktowa i przedziałowa.

6. Metody największej wiarygodności – funkcja i iloraz wiarygodności. Estymatory o minimalnej wariancji. Własności asymptotyczne funkcji wiarygodności.

7. Testowanie hipotez statystycznych. Wybrane testy parametryczne i testy nieparametryczne.

8. Korelacja i regresja.

9. Wybrane techniki stosowane w analizie wyników eksperymentu - analiza szeregów czasowych.

Ćwiczenia rachunkowe / Ćwiczenia audytoryjne polegające na aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia przy rozwiązywaniu zadań w celu opanowania umiejętności U1, U2

Tematy ćwiczeń i ich zakres tematyczny:

1. Zarządzanie zbiorami danych – eliminacja wyników odbiegających przy pomocy kryterium Chauveneta oraz wybranych testów.

2. Łączenia pomiarów osobnych – średnie ważone.

3. Zastosowanie metody największej wiarygodności w analizie danych.

4. Metoda najmniejszych kwadratów – aproksymacja liniowa.

5. Metoda najmniejszych kwadratów – aproksymacja wielomianowa.

6. Estymacja punktowa i przedziałowa.

7. Testowanie hipotez przez wybrane testy parametryczne.

8. Obliczanie współczynników korelacji i regresji.

Ćwiczenia laboratoryjne / Ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonywaniu przez grupę studentów czynności w celu opanowania umiejętności U1 oraz kompetencji społecznej K1, K2, K3

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych i zakres tematyczny

1. Zarządzanie zbiorami danych.

Wykrywanie obserwacji nietypowych oraz – łączenia pomiarów osobnych.

2. Metody największej wiarygodności.

Badanie estymatorów o minimalnej wariancji.

3. Metoda najmniejszych kwadratów.

Wyznaczanie aproksymacji liniowej i wielomianowej dla wybranych danych eksperymentalnych.

4. Estymacja punktowa / przedziałowa dla wybranych danych eksperymentalnych.

Literatura:

Podstawowa:

Zięba A.: Analiza danych w naukach ścisłych i technice, 2013

Taylor J. R.: Wstęp do analizy błędu pomiarowego, 1999, 1995

Uzupełniająca:

Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, 2010

Kwiatkowski W.: Metody automatycznego rozpoznawania wzorców, 2007

Brandt S.: Analiza danych, 1999

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma pogłębioną wiedzę z problematyki szacowania niepewności dla prostego pomiaru i pomiarów wielokrotnych / K_W01, K_W12.

W2 / Student potrafi dobierać metody przetwarzania danych w ekstrakcji informacji pomiarowej i opracowaniu wyników eksperymentu / K_W07.

U1 / Student potrafi wykorzystać poznane metody statystyczne analizy i integracji danych wykorzystywanych w procesie opisu i oceny złożonych systemów radioelektronicznych / K_U06.

U2 / Student posada umiejętność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do zarządzania zbiorami danych / K_U09.

K1 / Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób / K_K01.

K2 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role / K_K03.

K3 / Student rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia / K_K07.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia pisemnego obejmującego program wykładów, zaliczenia ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych (ocena z odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i wyników kolokwiów) i z ćwiczeń laboratoryjnych (ocena na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i ocen ze sprawozdań).

Przedmiot jest zaliczany w formie pisemno-ustnej na ocenę, a warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane są następująco:

- efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są na zaliczeniu,

- efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych, laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu,

- efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)