Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki transmisji i zobrazowania informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEPWSI-TTiZI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki transmisji i zobrazowania informacji
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/12/+; L/8/+; S/10; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

1. Analiza matematyczna i algebra z geometrią analityczną – wymagania wstępne: wymagana znajomość podstawowych pojęć z analizy matematycznej i operacji macierzowych.

2. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna – wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa.

3. Fizyka - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć teorii pola elektromagnetycznego, teorii ciała stałego, optyki i fotometrii.

4. Technologia informacyjna - wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć i umiejętności dotyczących eksploatacji aplikacji w systemie operacyjnym Windows XP lub późniejszym.

Programy:

semestr 5 / kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja/

specjalność: radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Autor:

dr inż. Tadeusz Pietkiewicz

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 12 godz.

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6 godz.

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 8 godz.

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 4 godz.

5. Opracowanie sprawozdań z laboratoriów / 8 godz.

6. Udział w seminariach / 10 godz.

7. Przygotowanie do seminarium / 4 godz.

8. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu / 4 godz.

9. Zaliczenie przedmiotu / 2 godz.

10. Udział w konsultacjach / 2 godz.

Sumaryczne obciążenia pracą studenta: 60 godz. / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1. + 3. + 6. + 9. + 10. = 34 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3. + 4. + 5. = 20 / 0.5 ECTS

Skrócony opis:

1. Podstawowe pojęcia z optyki świetlnej i fizjologii wrażeń wzrokowych.

2. Zobrazowanie barwne.

3. Urządzenia zobrazowania informacji.

4. Cyfrowe przetwarzanie obrazów.

5. Metody kompresji wewnątrzklatkowej – kompresja obrazów statycznych.

6. Międzyobrazowa kompresja sekwencji wizyjnych.

7. Badanie monochromatycznej matrycy wskaźnika LCD.

8. Zaliczenie przedmiotu.

Pełny opis:

Wykłady / werbalno-wizualna prezentacja treści programowych:

1. Podstawowe pojęcia z optyki świetlnej i fizjologii wrażeń wzrokowych.

Definicje podstawowych pojęć związanych z optoelektroniką obrazową. Budowa i działanie narządu wzroku, widzenie fotopowe i skotopowe. Właściwości adaptacyjne i progowe, rozdzielczość, zasady percepcji barw i obrazów ruchomych. / 2 godz.

2. Zobrazowanie barwne.

Podstawy kolorymetrii trójchromatycznej. Układy kolorometryczne, ich właściwości i zastosowania. Metody kodowania barw. / 2 godz.

3. Urządzenia zobrazowania informacji.

Technologia paneli LCD i paneli plazmowych. Technologie LED i OLED. Zobrazowanie wielkoformatowe. / 2 godz.

4. Metody kompresji wewnątrzklatkowej – kompresja obrazów statycznych.

Kodowanie trans formatowe i standard JPEG. Charakterystyka standardu JPEG. Rozszerzenia standardu JPEG. Kodowanie falkowe i standard JPEG 2000. Charakterystyka standardu JPEG 2000. Przegląd technik kompresji bezstratnej. / 2 godz.

5. Międzyobrazowa kompresja sekwencji wizyjnych.

Kodowanie hybrydowe cyfrowych sekwencji wizyjnych. Przegląd standardów kompresji cyfrowych sekwencji wizyjnych. Kompresja zgodna ze standardem MPEG-2. Kompresja zgodna ze standardem MPEG-4 AVC/H.264. / 2 godz.

6. Zaliczenie przedmiotu. / 2 godz.

Laboratoria / wykonywanie w laboratorium ćwiczeń z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego związanych z przetwarzaniem informacji wizyjnej

1. Cyfrowe przetwarzanie obrazów.

Operacje na pikselach. Histogramy. Progowanie obrazów. Filtry cyfrowe. / 4 godz.

2. Badanie monochromatycznej matrycy wskaźnika LCD podświetlanej lampą CCFL i sterowanej panelem dotykowym. / 4 godz.

Seminarium

1. Urządzenia zobrazowania informacji.

Technologia paneli LCD i paneli plazmowych. Technologie LED i OLED. Zobrazowanie wielkoformatowe. / 2 godz.

2. Cyfrowe przetwarzanie obrazów.

Operacje na pikselach. Histogramy. Progowanie obrazów. Filtry cyfrowe. / 2 godz.

3. Metody kompresji wewnątrzklatkowej – kompresja obrazów statycznych.

Kodowanie trans formatowe i standard JPEG. Charakterystyka standardu JPEG. Rozszerzenia standardu JPEG. Kodowanie falkowe i standard JPEG 2000. Charakterystyka standardu JPEG 2000. Przegląd technik kompresji bezstratnej. / 2 godz.

4. Międzyobrazowa kompresja sekwencji wizyjnych.

Kodowanie hybrydowe cyfrowych sekwencji wizyjnych. Przegląd standardów kompresji cyfrowych sekwencji wizyjnych. Kompresja zgodna ze standardem MPEG-2. Kompresja zgodna ze standardem MPEG-4 AVC/H.264. / 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. Wieczorkowska A.: Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. Wydawnictwo PJWSTK. Warszawa, 2008.

2. Domański M.: Obraz cyfrowy. WKŁ, Warszawa, 2010.

3. Malina W., Smiatacz M.: Cyfrowe przetwarzanie obrazów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa, 2008.

4. Hsien-Che Lee: Introduction to color imaging science. Cambridge University Press, 2005.

uzupełniająca:

1. Przelaskowski A.: Kompresja danych. Wydawnictwo btc. Warszawa, 2005.

2. Korzyńska A., Przytulska M.: Przetwarzanie obrazów. Wydawnictwo PJWSTK. Warszawa, 2005.

3. Choraś R. S.: Komputerowa wizja. Metody interpretacji i identyfikacji obiektów. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. Warszawa, 2005.

Efekty uczenia się:

W_22J_05 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów i metod ich przetwarzania w dziedzinie czasu i częstotliwości / K_W01, K_W12

W_22J_06 / Posiada elementarną wiedzę z zakresu podstaw budowy i działania systemów radioelektronicznych oraz wykorzystania w nich systemów baz danych i oprogramowania / K_W16

U_22J_05 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych w środowisku militarnym oraz cywilnym / K_U01, K_U02, K_U06

K_22J_01 / Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych / K_K01, K_K02, K_K06

K_22J_02 / Jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radioelektronicznych urządzeń pokładowych w SZ RP / K_K01, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia przedmiotu stanowi uzyskanie ponad połowy maksymalnej liczby punktów z kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia laboratoryjne są zaliczane na podstawie sprawozdań.

Seminaria zaliczane są na podstawie prezentacji i materiału przygotowanego w formie pisemnej.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

Efekty W_22J_05, W_22J_06, sprawdzane są podczas kolokwium.

Efekty U_22J_05, K_22J_01, K_22J_02 sprawdzane są podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowywania wystąpień na seminariach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)