Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radioelektroniczne urządzenia pokładowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEPWSI-RUP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radioelektroniczne urządzenia pokładowe 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/30x, C/6+, L/8+ Razem 44

Przedmioty wprowadzające:

Radioelektroniczne urządzenia pokładowe 1

przetwarzanie sygnałów,

podstawy telekomunikacji,

systemy nawigacyjne,

podstawy teledetekcji.

techniki nadawania i odbioru

podstawy modulacji i detekcji


Programy:

Semestr VI/ Elektronika I Telekomunikacja/ specjalność Radioelektroniczne Urządzenia Pokładowe

Autor:

dr inż. Andrzej Witczak

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach /30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 40

3. Udział w laboratoriach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów i opracowanie wyników / 16

5. Udział w ćwiczeniach /6

6. Opracowanie w grupie projektu / 20

7. Udział w konsultacjach / 2

8. Przygotowanie do egzaminu / 40

9. Udział w egzaminie /2

sumaryczne obciążenie pracą studenta : 164 /6 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 48/ 2

Zajęcia o charakterze praktycznym 50/1

Skrócony opis:

Zasady budowy radioelektronicznych urządzeń pokładowych, zasada działania, rozwiązania konstrukcyjne, rola w systemie pokładowym, wykorzystanie do realizacji zadań.

Pełny opis:

Wykłady

Pokładowe magistrale wymiany danych. /2h

Pokładowe wyposażenie systemów lądowania. /4h

Pokładowe urządzenia systemów radionawigacyjnych. /2h

Automatyczne radiokompasy. /2h

Radar impulsowo-dopplerowski – zasada działania i właściwości. /6h

Wielozadaniowy radar pokładowy – zasada i tryby pracy, budowa, sposoby wykorzystania./2h

Dopplerowskie systemy nawigacyjne. /2h

Systemy ochrony indywidualnej statków powietrznych. /2h

Pokładowe urządzenia walki elektronicznej. 2/h

Systemy diagnostyki pokładowych urządzeń radioelektronicznych – zasada pracy, przykłady. /2h

Zasady wykorzystania urządzeń radioelektronicznych w locie. /2h

Tendencje rozwojowe w zakresie radioelektronicznych urządzeń pokładowych. /2h

Cwiczenia

Pokładowe systemy zobrazowania informacji – analiza rozwiązań. /2h

Analiza możliwości statku powietrznego uwarunkowana wyposażeniem radioelektronicznym. /2h

Zasady doboru wyposażenie radioelektronicznego statku powietrznego /2h

LABORATORIA

Badania funkcjonalne automatycznego radiokompasu / 2h

Badania funkcjonalne radaru pokładowego. /2h

Badania funkcjonalne urządzenia klasy RWR /2h

Badania funkcjonalno-eksploatacyjne systemu nawigacyjnego. /2h

Literatura:

Ian Moir, Alan Seabridge, Military Avionics Systems, Willey&Sons 2006

Systemy i pomoce nawigacyjne zalecane przez European Radionavigation Plan ICAO/NATO – WLOP 320/2001

Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP 2002

K. Myron: Avionics navigation systems, New York, 1993

Morris, Harkness: Airborne Pulsed Doppler Radar, Artech House 1996

Dokumentacja techniczna statków powietrznych według potrzeb.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu zasad i sposobów wykorzystania radioelektronicznych urządzeń pokładowych wojskowych statków powietrznych /W_22J_01

Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji podstawowych radioelektronicznych urządzeń pokładowych wojskowych statków powietrznych.W_22J_02

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach radioelektronicznych wykorzystywanych na statkach powietrznych oraz zabezpieczeniu działań lotnictwa/ W_22J_08

Potrafi eksploatować wybrane radioelektroniczne urządzenie pokładowe/ U_22J_01

Potrafi wykorzystać aparaturę kontrolno-pomiarową do testowania radioelektronicznych urządzeń pokładowych U_22J_04

Ma umiejętność samokształcenia w celu pozyskiwania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych w środowisku militarnym i cywilnym/ U_22J_05

Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu/ U_22J_07

Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych K_22J_01

Jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radioelektronicznych urządzeń pokładowych z SZ RP/ K_22J_02

Rozumie znaczenie wykorzystania radioelektronicznych urządzeń pokładowych w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej K_22J_03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu posiadającego formę pisemno - ustną

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty kształcenia sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz w trakcie egzaminu

Część efektów podlega sprawdzeniu poprzez przygotowanie projektu systemu wyposażenia statku powietrznego w ramach pracy zespołowej.

Praktyki zawodowe:

powiązane z szkoleniem realizowanym w jednostkach wojskowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Witczak
Prowadzący grup: Grzegorz Czopik, Andrzej Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)