Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radioelektroniczne urządzenia pokładowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEPWSI-RUP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radioelektroniczne urządzenia pokładowe 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/x, C 12+, L/8+ Razem 44

Przedmioty wprowadzające:

 przetwarzanie sygnałów,

 podstawy telekomunikacji,

 systemy nawigacyjne,

 podstawy teledetekcji.

 techniki nadawania i odbioru

 podstawy modulacji i detekcji


Programy:

semestr V/Elektronika i Telekomunikacja/ specjalność: Radioelektroniczne Urządzenia Pokładowe

Autor:

dr inż. Andrzej WITCZAK

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach /24

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 20

3. Udział w laboratoriach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów i opracowanie wyników / 16

5. Udział w ćwiczeniach /12

6. Udział w konsultacjach / 2

7. Przygotowanie do zaliczenia / 10

8. Udział w zaliczeniu /2

sumaryczne obciążenie pracą studenta : 94 /3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 48/ 2

Zajęcia o charakterze praktycznym 36/1

Skrócony opis:

Zasady budowy radioelektronicznych urządzeń pokładowych, zasada działania, rozwiązania konstrukcyjne, rola w systemie pokładowym, wykorzystanie do realizacji zadań.

Pełny opis:

Wykłady

Podstawowe wiadomości o pokładowych urządzeniach radioelektronicznych i ich roli w statku powietrznym. /2h

System zarządzania lotem – FMS /2h

Pokładowe systemy zobrazowania informacji. /2h

Urządzenia i systemy łączności lotniczej./2h

Taktyczne łącza wymiany danych./ 2h,

Radiowysokościomierze pokładowe. 2/h

Systemy zabezpieczające przed zderzeniami z ziemią GPWS, TAWS, EGPWS. /2h

Kontrola ruchu lotniczego - organizacja i wyposażenie techniczne. /2h

Transponder pokładowy i jego zastosowania. Systemy IFF. /2h

Systemy zapobiegające zderzeniom w powietrzu - TCAS. /2h

System ADS-B /2h

Urządzenia systemów ratownictwa lotniczego. /2h

ĆWICZENIA

Budowa radiowysokościomierzy pokładowych/ 2h

Analiza dokumentacji technicznej radiowysokościomierza /2h

Pokładowe systemy wymiany danych /2h

Analiza dokumentacji technicznej transpondera pokładowego /2h

Analiza dokumentacji technicznej radiostacji pokładowej /2h

Połączenia funkcjonalno-energetyczne w systemie pokładowym /2h

LABORATORIA

Pokaz wybranych pokładowych urządzeń radioelektronicznych w warunkach laboratoryjnych /2h

Badania funkcjonalno-eksploatacyjne radiowysokościomierza /2h

Badania funkcjonalno-eksploatacyjne radiostacji pokładowej. /2h

Pokaz budowy i rozmieszczenia pokładowych urządzeń radioelektronicznych na statkach powietrznych /2h

Literatura:

Ian Moir, Alan Seabridge, Military Avionics Systems, Willey&Sons 2006

Systemy i pomoce nawigacyjne zalecane przez European Radionavigation Plan ICAO/NATO – WLOP 320/2001

Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP 2002

K. Myron: Avionics navigation systems, New York, 1993

Morris, Harkness: Airborne Pulsed Doppler Radar, Artech House 1996

Dokumentacja techniczna statków powietrznych według potrzeb.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu zasad i sposobów wykorzystania radioelektronicznych urządzeń pokładowych wojskowych statków powietrznych /W_22J_01

Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji podstawowych radioelektronicznych urządzeń pokładowych wojskowych statków powietrznych.W_22J_02

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach radioelektronicznych wykorzystywanych na statkach powietrznych oraz zabezpieczeniu działań lotnictwa/ W_22J_08

Potrafi eksploatować wybrane radioelektroniczne urządzenie pokładowe/ U_22J_01

Potrafi wykorzystać aparaturę kontrolno-pomiarową do testowania radioelektronicznych urządzeń pokładowych U_22J_04

Ma umiejętność samokształcenia w celu pozyskiwania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych w środowisku militarnym i cywilnym/ U_22J_05

Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu/ U_22J_07

Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych K_22J_01

Jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radioelektronicznych urządzeń pokładowych z SZ RP/ K_22J_02

Rozumie znaczenie wykorzystania radioelektronicznych urządzeń pokładowych w procesie kształtowania świadomości sytuacyjnej K_22J_03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu posiadającego formę pisemno - ustną

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty kształcenia sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz w trakcie egzaminu

Praktyki zawodowe:

Powiązanie z kształceniem realizowanym w jednostkach wojskowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)