Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy radionawigacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEPWSI-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy radionawigacji
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/x; C 6/+; L 6/+

Przedmioty wprowadzające:

- analiza matematyczna / znajomość podstawowych operacji rachunku różniczkowego

- rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna / znajomość podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa i ich właściwości

- anteny i propagacja fal / znajomość podstawowych pojęć z zakresu budowy i właściwości anten

- modulacja i detekcja / znajomość podstawowych typów modulacji sygnałów


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / radioelektroniczne urządzenia pokładowe

Autor:

dr inż. Grzegorz Czopik

Skrócony opis:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu radionawigacji

2. Błąd linii i miejsca położenia

3. Zasięg systemu radionawigacyjnego

4. System pomiaru odległości pochyłej – system DME

5. Systemy pomiaru kierunku – współpraca radiolatarni bezkierunkowej NDB z automatycznym radiokompa-sem ADF. System VOR.

6. System TACAN

7. Radar wtórny. Zasady kodowania informacji. Systemy antykolizyjne TCAS, GPWS

8. Systemy wspomagające proces lądowania – system ILS

9. Systemy dalekiej nawigacji - systemy satelitarne

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu radionawigacji - pojęcia podstawowe, klasyfikacja systemów, parametry nawigacyjne wykorzystywane w pozycjonowaniu obiektów.

2. Wpływ błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd określania linii i miejsca położenia obiektu. Obszar roboczy systemu nawigacyjnego.

3. Zasięg systemu radionawigacyjnego - analiza wpływu krzywizny Ziemi oraz parametrów energetycznych i propagacyjnych

4. Pomiar odległości metodami radiotechnicznymi: System pomiaru odległości pochyłej – system DME - zasada działania, struktury sygnałowe, sposoby kodowania informacji

5. Pomiar kierunku metodami radiotechnicznymi: Systemy pomiaru kierunku – współpraca radiolatarni bezkierunkowej NDB z automatycznym radiokompasem ADF. System VOR - zasada działania, sygnały, sposoby wykorzystania

6. Kanał odległościowy i azymutalny systemu TACAN - zasada działania, sygnały, sposoby wykorzystania

7. Radar wtórny. Zasady kodowania informacji. Systemy antykolizyjne – system ostrzegania przed możliwą kolizją w powietrzu TCAS i o zbliżaniu się do ziemi TAWS - zasada działania, struktury sygnałowe, sposoby kodowania oraz zobrazowania informacji

8. Systemy wspomagające proces lądowania – system ILS - działanie, rozmieszczenie radiolatarni, sposoby wykorzystania

9. Systemy dalekiej nawigacji, systemy satelitarne - sposoby prowadzenia nawigacji na dużych obszarach. Zasada działania, struktury sygnałowe, sposoby wykorzystania systemów satelitarnych do nawigacji

ĆWICZENIA:

1. Wyznaczanie wpływu błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd określania linii i miejsca położenia obiektu. Obszar roboczy systemu nawigacyjnego - 2 godz.

2. Wyznaczanie zasięgu systemu radionawigacyjnego - analiza wpływu krzywizny Ziemi oraz parametrów energetycznych i propagacyjnych - 2 godz.

3. Radar wtórny - kodowanie informacji - 2 godz.

LABORATORIA:

1. Wyznaczanie wpływu błędów pomiaru wielkości geometrycznych na błąd określania linii i miejsca położenia obiektu. Obszar roboczy systemu nawigacyjnego - 2 godz.

2. Pomiar odległości metodami radiotechnicznymi: System pomiaru odległości pochyłej – system DME - zasada działania, struktury sygnałowe, sposoby kodowania informacji - 2 godz.

3. Pomiar kierunku metodami radiotechnicznymi: Systemy pomiaru kierunku – współpraca radiolatarni bezkierunkowej NDB z automatycznym radiokompasem ADF - sygnały, sposoby wykorzystania - 2 godz.

Literatura:

podstawowa:

- J. Narkiewicz, Podstawy układów nawigacyjnych, WKiŁ, Warszawa, 1999

- Z. Polak, A. Rypulak, Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP Dęblin, 2002

uzupełniająca:

- M. Roszak, Podstawy radionawigacji, WAT, Warszawa, 1972

- K. Myron, W. R. Fried, Avionics navigation systems, John Wiley & Sons, New York, 1997

- B. Forssell, Radionavigation Systems, Artech House, 2008

- I. Moir, Military Avionics Systems, John Wiley & Sons, 2006

- J. R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

W1 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji podstawowego sprzętu radionawigacyjnego / K_W09, K_W10

W2 / Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji systemów nawigacyjnych będących na wyposażeniu SZ RP / K_W16, K_W23, K_W24

U1 / Ma umiejętność samokształcenia się w celu podnoszenia wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń i systemów radionawigacyjnych w środowisku militarnym oraz cywilnym / K_U01, K_U06

K1 / ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń i systemów radionawigacyjnych / K_K01

K2 / jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radionawigacji w SZ RP / K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu

- Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej

- Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych

- Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: obecność na ćwiczeniach rachunkowych i laboratoryjnych, wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań na ocenę pozytywną

- efekty z kategorii WIEDZA sprawdzane są w formie ustnej podczas realizacji ćwiczeń rachunkowych

- efekty z kategorii UMIEJĘTNOŚCI sprawdzane są w formie ustnej podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych poprzez ocenę przygotowania i wyników realizowanych prac

- efekty z kategorii KOMPETENCJE SPOŁECZNE weryfikowane są poprzez pozytywną zespołową realizację zadań w czasie ćwiczeń laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)