Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria układowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEPWSI-IU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria układowa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+; L 20/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

- podstawy metrologii – Wymagania wstępne: umiejętność posługiwania się podstawową aparaturą kontrolno – pomiarową

- metodyka i techniki programowania – Wymagania wstępne: podstawowa umiejętność programowania w języku C

- modulacja i detekcja – Wymagania wstępne: znajomość podstawowych typów modulacji sygnałów


Programy:

Semestr V / Elektronika i Telekomunikacja / Radionawigacja

Autor:

dr inż. Grzegorz Czopik

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w laboratoriach / 20

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 14

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowane do zaliczenia / 2

7. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 /2

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 34 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 34 / 1 ECTS

Skrócony opis:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu techniki mikrokontrolerowej

2. Moduły wewnętrzne mikrokontrolera

3. Otoczenie układu i sposoby wykorzystania układów peryferyjnych

4. Wykorzystanie języka C w programowaniu mikrokontrolerów

Pełny opis:

WYKŁAD:

1. Podstawowe wiadomości z zakresu techniki mikrokontrolerowej - pojęcia podstawowe, budowa, zastosowania - 2 godz.

2. Moduły wewnętrzne mikrokontrolera – oscylator wewnętrzny, organizacja pamięci, timery sprzętowe (licznik, PWM), przetwornik A/C, komparator , watchdog - 3 godz.

3. Otoczenie układu i sposoby wykorzystania układów peryferyjnych – UART/USART, SPI, TWI, klawiatura, wyświetlacz - 3 godz.

4. Wykorzystanie języka C w programowaniu mikrokontrolerów – przegląd komend i struktur charakterystycznych dla pracy z układami mikrokontrolerowymi - 2 godz.

LABORATORIA:

1. Zapoznanie ze środowiskiem programistycznym - 1 godz.

2. Piny i porty – programowe ustawianie stanów wyjściowych - 3 godz.

3. Podstawowe sposoby generowania wymuszeń - 4 godz.

4. Sposoby wykorzystanie modulacji PWM - 4 godz.

5. Sposoby zobrazowania informacji - 4 godz.

6. Wykorzystanie portów komunikacyjnych do odczytu i przesyłania danych - 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

- T. Francuz, Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji, Helion, Gliwice 2011

- M. Kardaś, Mikrokontrolery AVR. Język C. Podstawy programowania, wyd. II, Atnel, Szczecin, 2013

uzupełniająca:

- forum.atnel.pl

- E. Williams, Programowanie układów AVR dla praktyków

Efekty uczenia się:

W1 / Ma elementarną wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (języki wysokiego i niskiego poziomu, maszyny wirtualne) / K_W07

W2 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów

elektronicznych (również w wersji scalonej, w tym układów

programowalnych i specjalizowanych) i systemów

elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe

narzędzia do projektowania i symulacji / K_W15

U1 / Potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi

zaprojektować, wykonać, uruchomić oraz przetestować proste

układy i systemy elektroniczne lub telekomunikacyjne

przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem

zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając

właściwych metod, technik i narzędzi / K_U15

U2 / Potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe

i programowe do analizy i oceny działania elementów i układów

elektronicznych, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych / K_U07

K1 / Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01

K2 / Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje / K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- Zaliczenie jest przeprowadzany w formie pisemnej

- Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych

- Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych, wykonanie wskazanych przez prowadzącego zadań na ocenę pozytywną

- efekty W1, W2, K1 i K2 sprawdzane są w formie ustnej podczas realizacji ćwiczeń rachunkowych

- efekty U1, U2 sprawdzane są w formie ustnej podczas realizacji ćwiczeń laboratoryjnych poprzez ocenę przygotowania i wyników realizowanych prac

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)