Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-WPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wzorcowanie przyrządów pomiarowych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+ , L 20/+; Razem:30

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy metrologii / Wymagania wstępne: pożądana znajomość układów i systemów pomiarowych oraz przetworników pomiarowych, elementów teorii szacowania niepewności wyników pomiarów, organizacji procedur pomiarowych oraz analizy i interpretacji wyników pomiarów.

Miernictwo elektroniczne / Wymagania wstępne: pożądana znajomość budowy i zasad działania przyrządów pomiarowych, metod akwizycji i przetwarzania wyników pomiarów oraz zastosowania systemów informacyjno-pomiarowych w procesie przetwarzania danych pomiarowych.

Źródła sygnałów wzorcowych / Wymagania wstępne: pożądana znajomość realizacji dokładnych pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych, technik i narzędzi generacji przebiegów czasowych, funkcyjnych, impulsowych i złożonych.


Programy:

Semestr I /kierunek : Elektronika i telekomunikacja; specjalność:

Systemy informacyjno-pomiarowe

Autor:

dr inż. Janusz Wawer

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6

3. Udział w laboratoriach / 20

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 20

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do zaliczenia / 5

7. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 66 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.=35 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=40 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi matematycznych podstaw pomiaru opartymi na teorii mnogości, porządkującej zbiory cech zjawisk i przedmiotów. Poznaje różne systemy wielkości, jednostki miar i ich wzorce oraz procedury wzorcowania. W trakcie zajęć laboratoryjnych student nabywa też wiedzy związanej z praktycznymi aspektami wzorcowania przyrządów pomiarowych.

Pełny opis:

Wykład / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

1. Matematyczne podstawy pomiaru / 2 godz.

Cechy zjawisk i przedmiotów. Relacje w zbiorach. Relacje

porządkujące w zbiorach. Izomorfizm relacji. Funkcje skalujące,

funkcja pomiarowa

2. Wielkości fizyczne i jednostki miary. Wzorce jednostek miar / 2

godz.

Systemy wielkości, jednostki, systemy jednostek. System SI.

Jednostki pozaukłdowe i stosowane w szczególnych dziedzinach.

Przeznaczenie i cechy wzorców. Realizacje wzorców wielkości

elektrycznych. Wzorce kwantowe.

3. Zachowanie jednolitości miar/ 2 godz.

Hierarchia wzorców. Pojęcie trasabilności miary. Utrzymanie i rola

wzorców lokalnych. Dokumentacja ciągłości łańcucha

pomiarowego. Zadania GUM w dziedzinie zapewnienia jednolitości

miar.Wzorcowanie z użyciem wzorców o niepomijalnej niepewności.

Interpretacja rezultatów wzorcowania

4. Źródła niepewności wzorcowania / 2 godz.

Wzorcowanie bezpośrednie. Wzorcowanie pośrednie. Wzorcowanie

pierwotne i eksploatacyjne. Wstępne opracowanie wyników

wzorcowania.Niepewność wzorca. Niepewność przyrządu

wzorcowanego. Wyrażanie niepewności przy wzorcowaniu.

Złożona niepewność wyników wzorcowania. Wymagania

dokumentu EA-4/02.

5. Wzorcowanie multimetru cyfrowego i oscyloskopu / 2 godz.

Przegląd i szczegółowa analiza procedur. Analiza źródeł niepewności.

Budżet niepewności.

Laboratoria / metody dydaktyczne: repetytorium; praktyczne poznawanie zagadnień związanych z prowadzeniem pomiarów

1. Sprawdzanie multimetru cyfrowego / 4 godz.

2. Sprawdzanie generatora pomiarowego m. cz./ 4 godz.

3. Sprawdzanie generatora pomiarowego w. cz. / 4 godz.

4. Sprawdzanie oscyloskopu elektronicznego / 4 godz.

5. Sprawdzanie częstościomierza cyfrowego / 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

1. Chwaleba A. Poniński M. Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. Wyd.

5,6,7,8 WNT, Warszawa 1996,1998,2000,2003, 2010

2. Piotrowski J. Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej.

PWN S.A., Warszawa 2000

3. Praca zbiorowa : Etalony i precyzyjne pomiary wielkości

elektrycznych. WKiŁ, Warszawa 1982

uzupełniająca:

1. Ostapczuk A., Multimetr cyfrowy V –533. Instrukcja sprawdzania,

MON 1997 (R-6943)

2. Litwinko T., Oscyloskop elektroniczny. Instrukcja sprawdzania, MON

1996 (R–6874)

3. Praca zbiorowa, Generatory sygnałów PG 20, PGS-21. Ogólna

metodyka legalizacji, MON 1992 (R-6041)

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i

technologii stosowanych w systemach elektronicznych lub

telekomunikacyjnych / K_W12

U1/ Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych

źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich

interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz

formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / K_U01

U2/ Potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki i

innych dyscyplin , z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych

/ K_U13

K1/ Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i

skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko

/K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie uzyskania pozytywnej oceny z wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji. Zaliczenie pojedynczego ćwiczenia wymaga zaliczenia sprawdzianu z przygotowania do zajęć (w formie ustnej lub pisemnej) i uzyskania pozytywnej oceny ze sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemnej i ustnej. Podstawą dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, U2, K1- sprawdzane są na ćwiczeniach laboratoryjnych;

efekty W1, U1– sprawdzane są podczas zaliczenia;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)