Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teledetekcyjne zobrazowanie terenu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-TZT/I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcyjne zobrazowanie terenu
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

przedmioty specjalistyczne I stopnia studiów,

wymagania wstępne:

- znajomość: opisu sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości,

- znajomość podstawowych rodzajów radarowych sygnałów sondujących,

- znajomość podstaw techniki antenowej,

- znajomość podstaw teorii i techniki radiolokacji.


Programy:

1/Elektronika i Telekomunikacja/Systemy informacyjno-pomiarowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczyć podstaw działania radarów obrazujących o wysokiej rozdzielczości, zapoznać z ideą tworzenia zobrazowania obiektów przy wykorzystaniu technik syntezy apertury oraz zapoznać z technikami radarowego sondowania i odwzorowania ukształtowania terenu.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną z radarowym zobrazowaniem terenu, zasadą działania niezogniskowanego i zogniskowanego radaru z syntetyczną aperturą, charakterystycznymi cechami zobrazowania radarowego, efektami niepożądanymi w sygnale SAR, stosowanymi technikami SAR, wykrywaniem obiektów ruchomych w sygnale SAR oraz praktycznymi zagadnieniami projektowania systemów SAR.

Ćwiczenia rachunkowe poświęcone są rozwiązywaniu zagadnień obliczeniowych związanych z wyznaczaniem podstawowych parametrów niezogniskowanego systemu SAR, implementacją podstawowych algorytmów przetwarzania sygnału SAR, kompensacją błędów ruchu nosiciela SAR.

Literatura:

1. Cumming, I.G., Wong, F.H.: Digital Processing of Synthetic

Aperture Radar Data. Algorithms and Implementation, Artech

House: London and Boston, 2005.

2. Bu-Chin Wang: Digital Signal Processing Techniques and

Applications in Radar Image Process-ing, John Wiley & Sons,Inc.,

Hoboken, New Jersey, 2008.

3. Sanecki J., red.,: Teledetekcyjne pozyskiwanie danych, WNT,

Warszawa, 2006.

Efekty uczenia się:

Zapoznanie z ideą radarowego zobrazowania terenu oraz ideą kształtowania syntetycznej apertury anteny. technikami radarowego sondowania i kształtowania zobrazowania terenu. Zapoznanie z podstawowymi technikami sondowania i kształtowania radarowego zobrazowania terenu.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia:

- ćwiczenia rachunkowe zaliczane są na podstawie wyników kolokwium końcowego,

- przedmiot zaliczany jest na podstawie wyników zaliczenia pisemnego z tematyki wykładów oraz pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń rachunkowych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)