Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy rozproszone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy rozproszone
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+; L 24/+; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

1. Systemy interfejsów technice pomiarowej

Programy:

II semestr / Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Informacyjno-Pomiarowe, Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. inż. Marek Kuchta

Bilans ECTS:

Aktywność/obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w laboratoriach / 24

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 6

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do testu / 4


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 66 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.=44 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.=24 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu ma na celu przedstawienie studentom zagadnień związanych z budową i działaniem różnych rodzajów rozproszonych systemów pomiarowych – przewodowych i bezprzewodowych. Studenci zapoznają się z systemami pomiarowymi w sieciach telefonii bezprzewodowej, w sieciach telekomunikacji ruchomej, poznają rozproszone systemy pomiarowe typu CAN i LAN.

Pełny opis:

Wykład/metody dydaktyczne - werbalno audiowizualna prezentacja treści programowych, metody aktywizujące

1. Wiadomości wstępne

Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. System interfejsu. Konfiguracja i struktura systemu pomiarowego. Ochrona systemu pomiarowego przed zakłóceniami. Zakłócenia powstające wewnątrz urządzeń pomiarowych. Zakłócenia powstające w linii pomiarowej. Elementy składowe systemów pomiarowych /2h.

2. Rozproszony i równoległy system pomiarowy

Rozwiązania techniczne, specyfika przekazywania danych, łącza dedykowane i ogólnodostępne /2h.

3. Interfejsy dedykowane o dużym zasięgu terytorialnym

RS-422/RS-485, radiolinie, extendery GPIB, łącza dedykowane i komutowane PSTN /2h.

4. Systemy pomiarowe z transmisją danych w sieci telefonii bezprzewodowej. Sieci przewodowe do transmisji danych cyfrowych. Systemy transmisji danych w interfejsie RS-232C. Organizacja transmisji szeregowej. Programy do sterowania transmisją danych w rozproszonym systemie pomiarowym /2h.

5. Rozproszone przewodowe systemy pomiarowe typu CAN.

System interfejsu CAN. Dane ogólne interfejsu CAN. Magistrala i sygnały CAN. Komunikaty w interfejsie CAN. Struktura modułu CAN/2h.

6. Inne systemy interfejsów

Charakterystyka systemu PROFIBUS. Protokół PROFIBUS-DP. System modułowy FieldPoint. System interfejsu MicroLAN. Transmisja danych pomiarowych w sieci elektroenergetycznej PLC. System do zbierania danych z liczników energii elektrycznej /2h.

7. Systemy pomiarowe w sieci telekomunikacji ruchomej

Bezprzewodowa transmisja danych pomiarowych. Systemy pomiarowe z transmisją danych przez sieć telefonii komórkowej GSM (sieć telefonii komórkowej GSM, telefony komórkowe, usługi transmisji danych cyfrowych). Rozproszony system pomiarowy w sieci GSM. Uniwersalny system telekomunikacji ruchomej UMTS. Transmisja danych w systemie UMTS/2h.

8. Systemy pomiarowe z łączem radiowym

Radiomodemy. Kanały i modemy radiowe. Rozproszone systemy pomiarowe z radiomodemami. Porównanie własności rozproszonych systemów pomiarowych z transmisją radiową. Interfejsy radiowe wielkiej częstotliwości o krótkim zasięgu (Bluetooth, IEEE 802.15.4 ZigBee). Interfejs radiowy Homer). Porównanie systemów transmisji radiowej krótkiego zasięgu. Satelitarne systemy pozycyjne (GPS, GLONASS, Galileo/2h).

9. Systemy pomiarowe w sieci komputerowej

Standardy lokalnych sieci komputerowych LAN. Sieć Ethernet. Stos protokołów transmisji TCP/IP. Ramka transmisyjna do sieci Ethernet. Bezprzewodowa sieć komputerowa IEEE 802.11/2h.

10. Systemy pomiarowe sieci LAN

Systemy pomiarowe w sieci Ethernet z konwerterami interfejsów. System pomiarowy z siecią LAN jako magistrala interfejsowa. Systemy pomiarowe w sieci Internet/2h.

Laboratoria/metody dydaktyczne: zastosowania praktyczne poznawanych treści

1. Interfejsy dedykowane o dużym zasięgu terytorialnym /4h

(j.w.)

2. Systemy pomiarowe z transmisją danych w sieci telefonii bezprzewodowej /4h

(j.w.)

3. Systemy pomiarowe w sieci telekomunikacji ruchomej /4h

(j.w.)

4. Systemy pomiarowe z łączem radiowym /4h

(j.w.)

5. Systemy pomiarowe w sieci komputerowej /4h

(j.w.)

6. Systemy pomiarowe w sieci Ethernet /4h

(j.w.)

Literatura:

podstawowa:

Lesiak P. „Komputerowa technika pomiarowa w przykładach”, 2002

Nawrocki W. "Komputerowe systemy pomiarowe", 2006

Nawrocki W. "Rozproszone systemy pomiarowe", 2006

uzupełniająca:

Simmond A. "Wprowadzenie do transmisji danych", 1999

Tłaczała W. "Środowisko LabView", 2001

Wesołowski K. "Systemy radiokomunikacji ruchomej", 2003

Efekty uczenia się:

W1 / Student zna i rozumie zaawansowane metody pomiarowe stosowane w projektowaniu układów i systemów elektronicznych oraz przetwarzaniu informacji w systemach telekomunikacyjnych./ K_W08

W2 / Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie rozproszonych systemów pomiarowych niezbędne do 1) modelowania i analizy zaawansowanych urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych a także zjawisk fizycznych w nich występujących, 2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, 3) opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i informacji./ K_W01

U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować orz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie./ K_U01

U2 / Student Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne , w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze elektroniki lub telekomunikacji./ K_U06

K1 / Student Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób./ K_K06

K2/ Student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role. /K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Laboratoria zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń audytoryjno-laboratoryjnych. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia oceny z poszczególnych form jego realizacji.

- efekty W1, U2, K1 sprawdzane są w cząstkowym zakresie poprzez skuteczną realizację ćwiczeń laboratoryjnych oraz dyskusji i oceny wiedzy związanej z tymi ćwiczeniami

- efekty W2, W3, U1, K2 sprawdzane są poprzez kolokwium zaliczeniowe organizowane pod koniec semestru oraz poprzez wstępne sprawdzanie wiedzy na ćwiczeniach laboratoryjnych; efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są poprzez pozytywną zespołową realizację ćwiczeń laboratoryjnych; efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są poprzez skuteczną realizację technicznych elementów zadań laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)