Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSM-CPS/I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

- Analiza matematyczna 1 i 2, wymagania wstępne: umiejętność całkowania, różniczkowania, wykonywania operacji na liczbach zespolonych.

- Przetwarzanie sygnałów, wymagania wstępne: znajomość opisu sygnałów w ciągłej i dyskretnej dziedzinie czasu i częstotliwości, znajomość podstaw konwersji AC i CA oraz podstaw filtracji cyfrowej.

- Układy cyfrowe, wymagania wstępne: znajomość na poziomie funkcjonalnym zasady pracy podstawowych układów cyfrowych.


Programy:

I/Elektronika i Telekomunikacja/Systemy informacyjno-pomiarowe


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie wybranych elementów oraz algorytmów zaawansowanej teorii cyfrowego przetwarzania sygnałów. Celem przedmiotu ponadto jest zapoznanie z wybranymi technikami oraz przykładowymi rozwiązaniami układów cyfrowego przetwarzania sygnałów, a także opanowanie podstawowych umiejętności implementacji algorytmów cyfrowego przetwarzania

sygnałów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną z zaawansowanymi technikami próbkowania sygnału, problemami analizy sygnałów dyskretnych w dziedzinie czasu i częstotliwości, metodami określania i podwyższania częstotliwościowej rozdzielczości analizy widmowej sygnałów, algorytmami "szybkiego splotu", specjalizowanymi implementacjami filtrów cyfrowych, cyfrową konwersją widma, bezpośrednią cyfrową generacją sygnałów (DDS) oraz tematyką związaną z problematyką odbiornika programowego (SDR).

Ćwiczenia poświęcone są rozwiązywaniu zagadnień rachunkowych związanych z wyznaczaniem parametrów układów konwersji analogowo-cyfrowej, parametrów cyfrowych metod analizy widmowej, wyznaczanie złożoności obliczeniowej wybranych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ponadto, w ramach ćwiczeń rachunkowych, rozwiązywane jest zadanie projektowe związane z tematyką przedmiotu.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są badaniom właściwości "okien ważących" oraz badaniom częstotliwościowej rozdzielczości analizy widmowej.

Literatura:

1. Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych, http://clesnik.wel.wat.edu.pl/.

2. Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do zastosowań. WKŁ, Warszawa, 2005.

3. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów. WKŁ, Warszawa, 2010.

4. Diniz P.S.R., da Silva E.A.B., Netto S.L.: Digital Signal Processing. System Analysis and Design. Second Eition. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2010.

Efekty uczenia się:

Zapoznanie z problematyką zaawansowanych technik próbkowania idealnego i rzeczywistego, wybranymi algorytmami filtracji cyfrowej, konwersji widma, syntezy DDS oraz wybranymi implementacjami algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych (kolokwia wstępne oraz sprawozdania) oraz zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (końcowe kolokwium).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)