Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne sensory-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSI-WS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne sensory-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+, L/12+, Razem 30

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna 1 i 2/rachunek macierzowy, różniczkowy i całkowy, działania na liczbach zespolonych.

Obwody i sygnały 1 i 2/znajomość praw obowiązujących w obwodach elektrycznych

Elementy elektroniczne/własności podstawowych elementów półprzewodnikowych

Czujniki i Przetworniki/budowa i działanie czujników wielkości nieelektrycznych


Programy:

Semestr: VI

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalności: Systemy informacyjno-pomiarowe, Inżynieria systemów bezpieczeństwa


Autor:

Prof. dr hab. inż. Andrzej MICHALSKI

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 18

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w laboratoriach / 12

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 13

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie do zaliczenia / 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 62 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=36 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=25 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie wykorzystania współczesnych sensorów w zastosowaniu do pomiaru parametrów ruchu, masy, sił, momentów skręcających, ciśnienia, temperatury, przepływu, wilgotności, pH i konduktywności.

Pełny opis:

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Metodyka pomiaru wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, zasady transferu energii – 1h

2. Metody pomiaru parametrów ruchu: metody rezystancyjne, impedancyjne, elektrodynamiczne, sejsmiczne, optyczne, piezo i piroelektryczne, tryboelektryczne – 4h.

3. Pomiary masy sił momentu obrotowego i mocy mechanicznej: ogniwa obciążnikowe, tensometryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, piezoelektryczne, rezystancyjne – 2h.

4. Pomiary ciśnień, metody membranowe, impedancyjne, optoelektryczne, mikromechaniczne, pomiary bardzo dużych i bardzo małych ciśnień – 2h.

5. Pomiary temperatury: metody parametryczne i generacyjne, pomiary zdalne (Pirometria) – 2h.

6. Pomiary przepływu, metody przelewowe, zwężkowe, komorowe, tarczowe, turbinkowe. elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, coriolisa, termiczne, optyczne - 3h.

7. Pomiary wilgotności: metody termometryczne, impedancyjne, punktu rosy, absorpcyjne, jądrowe – 2h.

8. Pomiary elektrochemiczne: ph-metria, konduktometria, polarografia - 2h.

Laboratoria /metody dydaktyczne: zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień.

Tematy kolejnych zajęć:

Ćwiczenie nr 1 Pomiary parametrów ruchu._4h

Ćwiczenie nr 2 Pomiary masy, siły, momentu obrotowego._4h

Ćwiczenie nr 3 Pomiary przepływu._4h

Literatura:

podstawowa:

1. A. Michalski, Materiały pomocnicze do wykładu z Przetworników i Sensorów, 2011r

2. A. Chwaleba, J. Czajewski, Przetworniki Pomiarowe i defektoskopowe, OWPW 1998r

3. J. D. Webster, The measurement Instrumentation and sensors, handbook, CRC 1999r

4. A. Michalski i inni, Laboratorium miernictwa wielkości nieelektrycznych.

uzupełniająca:

1. M. Milek, Metrologia Elektryczna Wielkości Nieelektrycznych. OWUZ, Zielona Góra 2006,

2. R. Pallas-Areny, Sensors and signal conditioning, Willey 2001,

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / zna podstawowe metody pomiaru wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi/ K_W13

W2 / zna podstawowe zasady doboru właściwych metod pomiarowych do pomiaru wielkości nieelektrycznych./ K_W13

U1 / potrafi właściwie dobrać typ metody i scenariusz pomiaru do przetwarzania danej wielkości nieelektrycznej./ K_U12

U2/ potrafi ocenić błąd metody i zaproponować sposób jego kompensacji./K_U12

K1 / umie współpracować w zespole i ma świadomość wynikającej z tego odpowiedzialności /K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie zaliczenia przeprowadzanego w formie pisemno-ustnej, obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie praktyczne i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń na ocenę pozytywną zgodnie z regulaminem obowiązującym w laboratorium. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ocen otrzymaną z poszczególnych ćwiczeń.

efekty W1, W2 - są sprawdzenie na zaliczeniu wykładów.

efekty U1, U2 i K1– sprawdzane są podczas zajęć laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)