Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy interfejsów w technice pomiarowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSI-SIwTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy interfejsów w technice pomiarowej
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+; 12/+; L 12/+; Razem 44

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

semestr IV/Elektronika i telekomunikacja/Systemy Informacyjno-Pomiarowe

Autor:

prof. WAT dr hab. inż. Marek Kuchta

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach/20

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/10

3. Udział w ćwiczeniach/12

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/12

5. Udział w laboratoriach/12

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów/10

7. Udział w konsultacjach/6

8. Przygotowanie do testu/8

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 90/3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=44/1.5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+5.=24/1 ECTS


Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu roli i miejsca systemu interfejsów w technice pomiarowej. Definicje związane z systemami pomiarowymi. Specyfikę przekazywania danych w systemach pomiarowych. Wprowadzenie do interfejsów lokalnych ogólnego przeznaczenia i interfejsów pomiarowych.

Pełny opis:

Wykład/metody dydaktyczne; werbalno-wizualna prezentacja treści programowych.

Tematy kolejnych zajęć/liczba godzin

1. Wiadomości wstępne/2h

2. Interfejsy szeregowe/2h

3. Inne interfejsy szeregowe/2h

4. Interfejsy równoległe IEEE-488/2h

5. Systemy pomiarowe VXI/2h

6. Systemy pomiarowe PXI/2h

7. Współczesne interfejsy/2h

8. Interfejsy bezprzewodowe/2h

9. Interfejsy FireWire/2h

10. Inne systemy transmisji danych pomiarowych/2h

Ćwiczenia/metody dydaktyczne: utrwalenie wiedzy z wykładu na podstawie przykładów obliczeniowych.

1. Wiadomości wstępne/2h

2. Interfejsy szeregowe/2h

3. Inne interfejsy szeregowe/2h

4. Systemy pomiarowe PXI/2h

5. Współczesne interfejsy/2h

6. Interfejsy bezprzewodowe/2h

Laboratoria/metody dydaktyczne: repetytorium, zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień.

1. Interfejsy szeregowe/4h

2. Interfejsy równoległe IEEE-488/4h

3. Inne systemy transmisji danych pomiarowych/4h

Literatura:

podstawowa:

1. MIELCZAREK W. „Szeregowe Interfejsy Cyfrowe”, 1993

2. MIELCZAREK W. „Komputerowe systemy pomiarowe: standardy IEEE 488.2 i SCP”I”, 2002

3. NAWROCKI W „Komputerowe systemy pomiarowe”, 2006

4. NAWROCKI W. „Rozproszone systemy pomiarowe”, 2006

5. SIMMONDS A. „Wprowadzenie do transmisji danych”, 1999

Efekty uczenia się:

W1/Student zna i rozumie właściwości i organizację przepływu danych pomiędzy komputerowymi środowiskami pomiarowymi i specjalizowanymi kartami i przyrządami pomiarowymi/K_W07

W2/Student zna i rozumie standardy interfejsów i protokołów przesyłania danych do/z komputerowych urządzeń zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń pomiarowych i sterujących/K_W15

U1/Student potrafi właściwie dobierać i wykorzystywać interfejsy pomiarowe w celu zestawiania różnych konfiguracji urządzeń i systemów pomiarowych/K_U25

U2/Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi w celu zaprojektowania i weryfikacji złożonego systemu informacyjno-pomiarowego/K_U10

K1/Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania/K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: pracy kontrolnej przeprowadzonej na ostatnich zajęciach oraz ocen z tytułu odpytywania;

Laboratoria zaliczane są na podstawie: uzyskania pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń przewidzianych do realizacji. Zaliczenie pojedynczego ćwiczenia wymaga zaliczenia sprawdzianu z przygotowania do zajęć (w formie ustnej lub pisemnej), wykonania pomiarów i uzyskania pozytywnej oceny za sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia.

Zaliczenie przedmiotu: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z laboratoriów oraz testu z tematyki wykładu. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia oceny z poszczególnych form jego realizacji.

Efekty W1 i W2 sprawdzane są na zaliczeniu testu z tematyki wykładu oraz podczas ćwiczeń i laboratoriów;

Efekty U1, U2, K1 sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)