Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesory sygnałowe-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSI-PS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesory sygnałowe-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, L/16+

Przedmioty wprowadzające:

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Wymagania wstępne: znajomość podstawowych algorytmów CPS.

Programowanie mikrokontrolerów. Wymagania wstępne: znajomość podstaw budowy i programowania systemów mikroprocesorowych.


Programy:

Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja; Specjalności : Systemy Informacyjno-Pomiarowe, Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa

Autor:

dr hab inż. Jacek Jakubowski, mgr inż. Grzegorz Nitecki

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w laboratoriach / 16

4. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 16

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do zaliczenia / 10

7. Udział w zaliczeniu / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 67 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.= 33 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.= 32 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Budowa i wymagania systemów CPS. Architektura procesorów sygnałowych. Środowisko projektowo-uruchomieniowego Code Composer Studio. Zagadnienia projektowania i realizacji sprzętowo-programowej systemów CPS. Implementacja podstawowych algorytmów przetwarzania sygnałów na procesorach sygnałowych.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Werbalna prezentacja informacji teoretycznych i przykładów praktycznych, z wykorzystaniem technik audiowizualnych; dyskusja; podanie tematów do samodzielnej analizy i studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Budowa typowego system CPS. Wymagania aplikacji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ogólna struktura procesorów sygnałowych w aspekcie CPS, porównanie z mikroprocesorami ogólnego zastosowania.

2. Procesory i układy peryferyjne systemów CPS.

Powstanie i rozwój technologii procesorów sygnałowych. Współczesny rynek DSP, zastosowania. Karty przetwarzania DSP, moduły EVM, zewnętrzne układy peryferyjne.

3. Reprezentacje danych cyfrowych i ich skutki.

Stałoprzecinkowe reprezentacje dwójkowe, kody zapisu. Zakres dynamiczny, skutki skończonej długości słowa. Zmiennoprzecinkowa reprezentacja dwójkowa, zakres dynamiczny, porównanie z zapisem stałoprzecinkowym.

4. Projektowanie i uruchamianie systemów CPS.

Zagadnienia projektowania i realizacji sprzętowej.

Zagadnienia projektowania i realizacji oprogramowania. Uruchomienie aplikacji. Środowisko projektowo-uruchomieniowe Code Composer Studio. Wspomaganie budowy aplikacji.

5. Budowa i charakterystyka programowa procesorów serii TMS320C6x .

Przegląd architektury. Jednostka centralna CPU. Format danych

i arytmetyka. Przetwarzanie potokowo-równoległe (pipeline). Organizacja pamięci. Tryby adresowania. Lista rozkazów. System przerwań. Wewnętrzne układy peryferyjne.

6. Aplikacje podstawowych algorytmów CPS na procesorach sygnałowych cz.1.

Filtracja cyfrowa: filtry NOI, SOI, grzebieniowy, adaptacyjny.

7. Aplikacje podstawowych algorytmów CPS na procesorach sygnałowych cz.2.

Algorytmy FFT. Widma sygnałów. Korelacja.

Laboratoria /metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pakietów sprzętowych

i programowych; zadania do samodzielnej realizacji; dyskusja rozwiązań.

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne):

1. Architektura procesora TMS320C67x, środowisko Code Composer Studio.

2. Wspomaganie budowy aplikacji, DSP/BIOS.

3. Przetwarzanie sygnałów, filtracja.

4. Generacja, synteza sygnałów.

Literatura:

podstawowa:

H.A. Kowalski, Procesory DSP w przykładach, Wyd. BTC, 2012.

S.W.Smith, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Praktyczny poradnik dla inżynierów i naukowców, Wyd. BTC, 2007.

Wybrana dokumentacja DSP firmy Texas Instruments.

uzupełniająca:

H.A. Kowalski, Procesory DSP dla praktyków, Wyd. BTC, 2011.

D. Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody, algorytmy zastosowania, Wyd. BTC, 2004.

Efekty uczenia się:

W1 / Zna zagadnienia budowy i działania systemów CPS, opisu

i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu./ K_W01, K_W12

W2 / Zna właściwości sprzętowo-programowe procesorów sygnałowych, środowisko projektowo-uruchomieniowe Code Composer Studio, zagadnienia projektowania i uruchamiania systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów./ K_W07, K_W11

U1 / Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi i symulatorami w celu symulacji, projektowania i weryfikacji systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów./ K_U10

U2 / Potrafi dokonać analizy sygnałów i prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe./ K_U08

U3 / Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu CPS./ K_U16

K1 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania./ K_K04

K2 / Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych./ K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie realizacji postawionych zadań oraz przygotowania sprawozdań.

Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W1, W2 - sprawdzane są na zaliczeniu pisemnym;

efekty U1, U2, U3 - sprawdzane są podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz opracowania sprawozdań;

efekt K1, K2 - sprawdzane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu pisemnym;

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)