Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie mikrokontrolerów - PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSI-PM-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie mikrokontrolerów - PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+; C 20/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

1. Metodyka i techniki programowania - zapoznanie ze składnią języka C

2. Języki programowania - zapoznanie z pracą w środowiskach programistycznych

Programy:

V semestr / Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Informacyjno-Pomiarowe

Autor:

mgr inż. Robert Berczyński

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 6

3. Udział w ćwiczeniach / 20

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 15

5. Udział w konsultacjach / 6

6. Przygotowanie do zaliczenia / 3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60/2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.=30/1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.=20/1 ECTS

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu ma na celu przedstawienie studentom zagadnień związanych z budową i działaniem mikrokontrolerów serii Atmel AVR8, z uwzględnieniem technik programowania tych mikrokontrolerów w języku C (języku wysokiego poziomu). Przedmiot służy celom zdobywania wiedzy i umiejętności związanymi z projektowaniem systemów opartych na mikrokontrolerach oraz ma służyć podbudowie przedmiotów związanych z tematyką, realizowanych na następnych semestrach.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Mikrokontrolery AVR – budowa, działanie

Zasady realizacji i zaliczania przedmiotu. Pierwszy pusty pro-gram w C. Kompilacja programu, środowisko programistyczne, Programowanie sprzętowe. Procesory AVR. Programowanie ISP, sposoby taktowania, zasilanie, resetowanie mikrokontrolera, wewnętrzna architektura: rdzeń, pamięci, peryferia

2. Podstawy języka C #1

Podstawowe pętle i instrukcje języka C, systematyka typów języka C

3. Podstawy języka C #2

Stałe w języku C, operatory logiczne i arytmetyczne

4. Podstawy języka C #3

Funkcje i ich działanie, przekazywanie argumentów, zakres widoczności nazw

5. Podstawy języka C #4

Dyrektywy preprocesora, tablice, wskaźniki, struktury

Wykład – werbalna audiowizualna prezentacja treści programowych, metody aktywizujące

Ćwiczenia:

1. Przygotowanie mikrokontrolera do pracy

Migająca dioda LED, obsługa klawiszy typu micro-switch.

2. Komunikacja z użytkownikiem za pomocą wyświetlaczy

Multipleksowanie LED – obsługa przerwań, wyświetlacz LCD zgodny z HD44780.

3. Obsługa wyjścia PWM i wejścia przetwornika A/C

Sterowanie PWM diodą RGB, pomiar napięcia za pomocą przetwornika A/C.

4. Obsługa magistral komunikacyjnych mikrokontrolera #1

Komunikacja RS232, magistrala I2C.

5. Obsługa magistral komunikacyjnych mikrokontrolera #2

Obsługa magistrali SPI i magistrali 1Wire.

Ćwiczenia audytoryjno-laboratoryjne – utrwalenie treści programowych i repetytorium, praktyczna realizacja zadań projektowych w systemie zawierającym mikrokontroler

Literatura:

podstawowa:

Mirosław Kardaś „Mikrokontrolery AVR, Język C, Podstawy programowania”, ATNEL, Wydanie 2

uzupełniająca:

Tomasz Francuz „Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji”, HELION, 2011

Efekty uczenia się:

W1 / Student posiada wiedze z zakresu architektury sprzętowej mikrokontrolerów oraz metodyki i techniki ich programowania

/ K_W07

W2 / Student zna zależności związane z komunikacją między urządzeniami zawierającymi mikrokontroler według określonych magistral sprzętowych oraz sposoby ich konfigurowania na poziomie języka programowania

/ K_W10

W3 / Student posiada wiedzę z zakresu transmisji sygnałów cyfrowych w magistralach mikrokontrolera oraz transmisji sygnałów analogowych do przetworników analogowo-cyfrowych

/ K_W24

U1 / Student potrafi znaleźć odpowiednie informacje dotyczące danych technicznych i budowy mikrokontrolera na podstawie dokumentacji technicznej w języku angielskim

/ K_U05

U2 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi w celu stworzenia działającego programu w języku C do obsługi mikrokontrolera i jego peryferii

/ K_U10

U3 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i dokumentacji technicznej wybranych mikrokontrolerów w celu dopasowania użycia odpowiedniego mikrokontrolera do postawionego zadania projektowego

/ K_U16

U4 / Student potrafi napisać program w języku C do obsługi mikrokontrolera i jego peryferii

/ K_U17

K4 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

/ K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń audytoryjno-laboratoryjnych.

Efekty W1, W2, W3 sprawdzane są: na kolokwium wstępnym do ćwiczeń audytoryjno-laboratoryjnych oraz zaliczeniu końcowym;

Efekty U1, U2, U3, U4 sprawdzane są: podczas pracy na ćwiczeniach audytoryjno-laboratoryjnych oraz na podstawie sprawozdań z tych ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)