Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oprogramowanie systemów pomiarowych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSI-OSP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oprogramowanie systemów pomiarowych 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/X; C -/-; L 32/+; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Miernictwo elektroniczne / Wymagania wstępne: znajomość ogólnej zasady działania typowych elektronicznych przyrządów pomiarowych, takich jak multimetr, generator, oscyloskop, itp.

Układy analogowe / Wymagania wstępne: znajomość zasady działania i sposobu realizacji wzmacniaczy operacyjnych i układów od nich pochodnych.

Układy cyfrowe / Wymagania wstępne: znajomość zasady działania i właściwości układów kombinacyjnych, sekwencyjnych oraz pamięci półprzewodnikowych

Programy:

semestr 6.

kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Autor:

dr hab. inż. Marek KUCHTA, mgr inż. Krzysztof KOCOŃ

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 12

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24

3. Udział w laboratoriach / 32

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 44

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do egzaminu / 4

7. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie studenta: 120 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7. = 48 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4. = 76 / 2,5 ECTS

Skrócony opis:

Zapoznanie z metodyką i techniką tworzenia oprogramowania dla komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych, nauka posługiwania się językiem programowania wysokiego poziomu do opracowania programów sterujących takim systemem, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska programowania graficznego LabVIEW.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godz. lekcyjne):

1. WIELOZADANIOWOŚĆ I WIELOPROCESOWOŚĆ. Wykorzystanie wielozadaniowości systemu operacyjnego, wieloprocesowość i wielowątkowość.

2. PRZETWARZANIE DANYCH POMIAROWYCH. Przetwarzanie sygnałów i analiza danych wbudowana w środowisko programistyczne.

3. GENERACJA SYGNAŁÓW I ZDALNE STEROWANIE POMIARAMI. Generacja wzorcowych sygnałów wymuszających, zdalne sterowanie pomiarami typowych wielkości.

4. STEROWNIKI PROGRAMOWE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH. Dostęp do sterowników, typowe dane wejściowe, instalowanie sterowników, samodzielne tworzenie i testowanie.

5. OPROGRAMOWANIE REAKCJI NA BŁĘDY. Programowe reagowanie na stany awaryjne i nietypowe zachowanie się przyrządów.

6. TYPOWE ŁĄCZA KOMUNIKACYJNE DO STEROWANIA PRZYRZĄDAMI. Komunikacja z urządzeniami przez GPIB, łącza szeregowe USB oraz RS 232, magistrale modułowe CompactPCI oraz PXI.

Laboratoria / metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godz. lekcyjne):

1. Właściwości (atrybuty) obiektów

2. Protokół DataSocket

3. Zdalny dostęp do programów przez LabVIEW Server i Web Publishing Tool

4. Protokoły sieciowe TCP/IP oraz UDP

5. Programowanie z wykorzystaniem biblioteki VISA

6. Programowanie z wykorzystaniem firmowych sterowników do przyrządów pomiarowych

7. Wzorce projektowe aplikacji – wzorzec maszyny stanów

8. Stacja meteorologiczna – projekt aplikacji

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

• TŁACZAŁA W. Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo. WNT, Warszawa 2014;

• ŚWISULSKI D. Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW. Agencja Wyd. PAK, Warszawa 2005;

• CHRUŚCIEL M. LabVIEW w praktyce. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008.

uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

• LESIAK P., ŚWISULSKI D. Komputerowa technika pomiarowa w przykładach. Agencja Wyd. PAK, Warszawa 2002

• LESIAK P., GOŁĄBEK P. Laboratorium aparatury pomiarowo-diagnostycznej, cz. II : Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne. Wyd. Polit. Radomskiej, Radom 2005.

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty kształcenia / odniesienie do efektów dyscypliny

OSP2_W01 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych oraz metodyki i technik ich programowania / K_W06+

OSP2_W02 / Zna narzędzia informatyczne do tworzenia oprogramowania do zautomatyzowanego przetwarzania i analizy wyników eksperymentów / K_W13+

OSP2_U01/ Potrafi sformułować algorytm sterowania komputerowym systemem kontrolno-pomiarowym, posługuje się językami programowania wysokiego poziomu do opracowania programów komputerowych sterujących takim systemem/ K_U17++

OSP2_U02 / Potrafi ocenić przydatność standardowych środowisk programistycznych do oprogramowania systemów pomiarowych, takich jak LabVIEW, VEE, measure FOUNDRY, wybrać i stosować właściwe / K_U21+

OSP2_K01 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych: uzyskanie pozytywnych ocen z co najmniej 75% ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W01, W02 sprawdzane są: sprawdzianem pisemnym, egz. pisemnym.

Efekty U01, U02 sprawdzane są w toku realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)