Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oprogramowanie systemów pomiarowych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEMCSI-OSP1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Oprogramowanie systemów pomiarowych 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 16/+, L0/–

Przedmioty wprowadzające:

Miernictwo elektroniczne / Wymagania wstępne: znajomość ogólnej zasady działania typowych elektronicznych przyrządów pomiarowych, takich jak multimetr, generator, oscyloskop, itp.

Układy analogowe / Wymagania wstępne: znajomość zasady działania i sposobu realizacji wzmacniaczy operacyjnych i układów od nich pochodnych.

Układy cyfrowe / Wymagania wstępne: znajomość zasady działania i właściwości układów kombinacyjnych, sekwencyjnych oraz pamięci półprzewodnikowych

Programy:

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność: Systemy informacyjno-pomiarowe

Autor:

dr hab. inż. Marek KUCHTA, mgr inż. Krzysztof KOCOŃ

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 14

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24

3. Udział w ćwiczeniach / 16

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 28

5. Udział w konsultacjach / 2

6. Przygotowanie do egzaminu / 4

7. Udział w egzaminie / 2

Sumaryczne obciążenie studenta: 90 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7. = / ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4. = / ECTS

Skrócony opis:

Zapoznanie z metodyką i techniką tworzenia oprogramowania dla komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych, nauka posługiwania się językiem programowania wysokiego poziomu do opracowania programów sterujących takim systemem, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska programowania graficznego LabVIEW.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godz. lekcyjne):

1. PODSTAWY WYKORZYSTANIA ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO. Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Tworzenie panelu czołowego oraz diagramu kodu programu, uruchomianie i wyszukiwanie błędów.

2. MODULARYZACJA PROGRAMU. Tworzenie podprogramów, organizacja i zarządzanie projektem programistycznym.

3. PĘTLE I WYKONANIE WARUNKOWE. Instrukcje pętli, instrukcje wykonania warunkowego, programowanie sterowane zdarzeniami.

4. ZMIENNE I STRUKTURY DANYCH. Łańcuchy znakowe, tablice oraz klastry, zmienne lokalne i globalne.

5. WYKRESY ORAZ PLIKI DYSKOWE. Tworzenie wykresów oraz grafiki, wykorzystanie dźwięków, zapis i odczyt plików dyskowych, dokumentowanie pracy programistycznej.

6. WYKORZYSTANIE TRANSMISJI SIECIOWYCH. Podstawowe właściwości sieci lokalnych, wykorzystanie protokołów TCP/IP oraz UDP, transmisja bezprzewodowa.

7. WYWOŁYWANIE PROCEDUR ZEWNĘTRZNYCH. Wykorzystanie procedur systemu operacyjnego, wbudowanych procedur MATLAB-a, zarządzanie pamięcią.

Ćwiczenia audytoryjne /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godz. lekcyjne):

1. Podstawy wykorzystania środowiska programistycznego (4 godz.)

2. Modularyzacja programu

3. Pętle i wykonanie warunkowe

4. Zmienne i struktury danych

5. Wykresy oraz pliki dyskowe (4 godz.)

6. Wykorzystanie transmisji sieciowych

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

TŁACZAŁA W. Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo. WNT, Warszawa 2014;

ŚWISULSKI D. Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w LabVIEW. Agencja Wyd. PAK, Warszawa 2005;

CHRUŚCIEL M. LabVIEW w praktyce. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008.

uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

LESIAK P., ŚWISULSKI D. Komputerowa technika pomiarowa w przykładach. Agencja Wyd. PAK, Warszawa 2002

LESIAK P., GOŁĄBEK P. Laboratorium aparatury pomiarowo-diagnostycznej, cz. II : Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne. Wyd. Polit. Radomskiej, Radom 2005.

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

OSP1_W01 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych oraz metodyki i technik ich programowania / K_W06+

OSP1_W02 / Zna narzędzia informatyczne do tworzenia oprogramowania do zautomatyzowanego przetwarzania i analizy wyników eksperymentów / K_W13+

OSP1_U01/ Potrafi sformułować algorytm sterowania komputerowym systemem kontrolno-pomiarowym, posługuje się językami programowania wysokiego poziomu do opracowania programów komputerowych sterujących takim systemem/ K_U17++

OSP1_U02 / Potrafi ocenić przydatność standardowych środowisk programistycznych do oprogramowania systemów pomiarowych, takich jak LabVIEW, VEE, measure FOUNDRY, wybrać i stosować właściwe / K_U21+

OSP1_K01 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych.

efekty W01, W02 sprawdzane są: sprawdzianem pisemnym.

efekty U01, U02, K01 sprawdzane są w toku realizacji ćwiczeń audytoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)