Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Symulacja wojskowych sieci łączności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSM-SWSŁ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Symulacja wojskowych sieci łączności
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://mpopis.wel,wat.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, L 18/+, S 2/Z; Razem: 30 godz.

Przedmioty wprowadzające:

1. Systemy i sieci telekomunikacyjne / Znajomość architektur sieci telekomunikacyjnych i zjawisk tam występujących

2. Lokalne sieci komputerowe / Znajomość różnych standardów realizacji LAN

3. Systemy transmisyjne / Znajomość procesów przesyłania danych między nadajnikiem a odbiornikiem

4. Systemy komutacyjne / Znajomość komutacji kanałów, pakietów i komórek.


Programy:

II sem. / Elektronika i telekomunikacja / Eksploatacja systemów łączności

Autor:

dr nw. inż. Mirosław Popis

Bilans ECTS:

2 pkt.

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zasady planowania i realizacji badań symulacyjnych wojskowych systemów telekomunikacyjnych.

Pełny opis:

I. Wykłady z wykorzystaniem prezentacji komputerowej:

1. Symulacja jako jedna z metod badawczych. Cechy systemów i modeli. Symulacja zdarzeń i systemów - 2 godz.

2. Podstawy planowania strategicznego badań systemów telekomunikacyjnych - 2 godz.

3. Podstawy planowania taktycznego badań systemów telekomunikacyjnych - 2 godz.

4. Adekwatność modelu. Wiarygodność otrzymanych wyników w badaniu symulacyjnym. Ogólna charakterystyka pakietu COMNET III. - 2 godz.

5. Zapoznanie z zadaniami laboratoryjnymi. Kolokwium - 2 godz.

II. Laboratorium - praktyczne badanie sieci łączności metodą symulacyjną:

1. Wykonanie planu badania symulacyjnego sieci łączności WŁ SD BZ w pakiecie Comnet III - 2 godz.

2. Realizacja planu badania symulacyjnego sieci łączności WŁ SD BZ z użyciem Comnet III - 6 godz.

3. Wykonanie planu badania symulacyjnego taktycznej sieci telekomunikacyjnej z różnymi usługami telekomunikacyjnymi przy pomocy pakietu COMNET III - 2 godz.

4. Realizacja planu badania symulacyjnego taktycznej sieci telekomunikacyjnej z różnymi usługami telekomunikacyjnymi przy pomocy pakietu COMNET III - 8 godz.

III. Seminarium:

1. Generatory pseudolosowe - 1 godz.

2.Ocena wiarygodności otrzymanych wyników w badaniu symulacyjnym - 1 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1.M. Amanowicz, Z. Pencak, Symulacja systemów łączności, WAT 1987

2. L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT 2000

3. E. Kłodziński, Symulacyjne metody badania systemów, PWN 2002

4. R. Górecka, Teoria i technika eksperymentu, PK 1995

Uzupełniająca:

1. Caci, Tutorial Comnet III, 1999

2. W. Milo, Prognozowanie i symulacja, WUŁ 2002

Efekty uczenia się:

W1/K_W01 Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmującą elementy analizy

matematycznej, procesy stochastyczne, metody optymalizacji

oraz metody numeryczne, niezbędne do:

1) modelowania i analizy zaawansowanych urządzeń

i systemów telekomunikacyjnych a także

zjawisk w nich występujących;

2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów

telekomunikacyjnych;

3) opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania

sygnałów i informacji.

W2/K_W07 Student zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji.

U1/ K_U03 Student potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub

badawczego. Potrafi przygotować opracowanie zawierające

omówienie tych wyników.

U2/K_U06 Student potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze telekomunikacji.

K1/K_K04 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę w czasie kolokwium.

Warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium, laboratorium i seminarium.

Efekty W1, W2, U1, U2, K1 sprawdzane są w trakcie kolokwium i seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Popis
Prowadzący grup: Rafał Polak, Mirosław Popis, Paweł Stąpór
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Popis
Prowadzący grup: Waldemar Grabiec, Rafał Polak, Mirosław Popis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)