Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy radiokomunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSM-SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy radiokomunikacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W / 8, C / 2, L / 4, S / 4, Razem: 18 Zaliczenie

Przedmioty wprowadzające:

 Modulacja i detekcja oraz przedmioty pokrewne

 Anteny i propagacja fal oraz przedmioty pokrewne

 Techniki bezprzewodowe oraz przedmioty pokrewne

Programy:

EiT / systemy telekomunikacyjne

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

Skrócony opis:

Właściwości funkcjonalne systemu telefonii komórkowej 2G. Wybrane rozwiązania techniczne.

Pełny opis:

Klasyfikacja i charakterystyka systemów RRL. Podstawy przetwarzania sygnałów w urządzeniach RRL. Założenia budowy sieci komórkowych.

Architektura systemu GSM. Funkcje elementów składowych. Numeracja, realizacja procedur systemowych.

Interfejs radiowy. Rodzaje i przeznaczenie pakietów. Zabezpieczenia.

Transmisja danych w systemie. GPRS, HSCSD. Przesyłanie wiadomości. Usługi multimedialne. Współpraca terminali z komputerami. Budowa terminala i stacji bazowej. Metody określania położenia terminali. Usługi lokalizacyjne.

 wykład 8 godz.

praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu 8 godz.

 ćwiczenia audytoryjne 2 godz.

 praca własna studentów związana z przygotowaniem do ćwiczeń 4 godz.

 ćwiczenia_laboratoryjne 4 godz.

 przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań 18 godz.

 zajęcia seminaryjne 4 godz.

 udział studentów w konsultacjach 8 godz.

 udział w zaliczeniu przedmiotu 4 godz.

Razem: 60 godz. 2 ECTS

Literatura:

podstawowa:

 W. Hołubowicz, P. Płóciennik, GSM cyfrowy system telefonii komórkowej, 1995

 A.Wojnar, Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, 1989

 W. Hołubowicz, P. Płóciennik, Systemy łączności bezprzewodowej, 1995

 K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003

uzupełniająca:

 Rappaport T.S. Wireless Communications. Prentice Hall 1996

Efekty uczenia się:

W1. ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telefonii komórkowej 2G

W2. ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie systemów i urządzeń telefonii komórkowej

W3. ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik stosowanych w systemach telefonii komórkowej 2G

U1. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

U2. potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania

U3. potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników

U4. potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

K1. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K2. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie pisemnej.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ponadto zaliczenie obowiązkowych ćwiczeń laboratoryjnych i rachunkowych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)