Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 20/+

Przedmioty wprowadzające:

seminarium przeddyplomowe

przedmioty kierunkowe i specjalistyczne


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja

Autor:

dr inż. Artur Bajda

Skrócony opis:

weryfikacja sposobu realizacji pracy końcowej i przestrzegania harmonogramu przez opiekuna merytorycznego, prezentacja i przedstawienie przez dyplomantów efektów realizacji zadań do pracy końcowej

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne:

- informacje organizacyjno-porządkowe,

-typy prac dyplomowych,

- organizacja czasu i harmonogram czynności ukierunkowanych na efektywną realizację pracy dyplomowej,

- zasady gromadzenia i opracowywania literatury, pojęcia plagiatu, cytowania, zagadnienia prawa autorskiego,

- techniki pisania pracy dyplomowej i redakcja tekstu

Zagadnienia seminaryjne:

- indywidualna prezentacja dyplomanta z wykorzystaniem środków audiowizualnych,

- ocena opiekuna merytorycznego dotyczący formy i treści prezentacji,

- kontrola bieżących postępów, konsultacja i pomoc merytoryczna,

- technika obrony pracy dyplomowej, sposób przygotowania do egzaminu dyplomowego

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, 2006r.

J. Majchrzak T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji, 1995

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83)

Efekty uczenia się:

W01 - ma ugruntowaną wiedzę z zakresu realizowanej tematyki projektu inżynierskiego

W02 - ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego

U01 - potrafi pozyskiwać i wykorzystać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł

U02 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przedstawić i omówić prezentację poświęconą wynikom zadania

K01 - rozumie potrzebę dokształcania się

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie prezentacji z zakresu realizacji pracy końcowej zgodnie z harmonogramem.

Efekty kształcenia W01, W02, U01, U02 i K01 sprawdzane są w trakcie prezentacji studentów oraz na podstawie kontroli realizowanego projektu inżynierskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Kubacki, Dariusz Laskowski, Leszek Nowosielski, Zbigniew Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)