Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiofonia i telewizja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSM-RiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiofonia i telewizja
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+; L 8/+

Przedmioty wprowadzające:

Sygnały i kodowanie

Techniki i urządzenia multimedialne


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Systemy telekomunikacyjne

Autor:

dr inż. Bogdan Uljasz

Skrócony opis:

Radiofonia. Podstawowe pojęcia dotyczące obrazu. Metody analizy i kompresji obrazu. Tworzenie cyfrowego sygnału telewizyjnego. Pakiety transmisyjne dla cyfrowego sygnału telewizyjnego. Telewizja cyfrowa – DVB: postać pakietów transmisyjnych, modulacje.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie:

- zapoznanie z metodami transmisji sygnału akustycznego w cywilnych systemach rozsiewacz;

- zapoznanie z układami analizy obrazu i metodami kompresji obrazu, które są obecnie wykorzystywane w systemach telewizji cyfrowej;

- zapoznanie z etapami powstawania strumienia transportowego MPEG-2 TS;

- przedstawienie postaci sygnału RF dla standardów DVB oraz etapów przetwarzania strumienia MPEG-2 TS w nadajniku i odbiorniku radiowym.

Laboratorium ma za zadanie zapoznać ze strukturą sygnałów oraz umożliwić pomiar parametrów sygnałów za pomocą specjalistycznych narządzi sprzętowych i programowych. W ramach laboratorium realizowane są następujące ćwiczenia:

- pomiar parametrów sygnału radiofonicznego UKF-FM (RF oraz sygnału grupowego);

- pomiar parametrów RF sygnału DAB-T;

- analiza i kompresja obrazu;

- Pomiar parametrów strumienia transportowego MPEG-2 TS (wykorzystanie profesjonalnych urządzeń i oprogramowania, które są wykorzystywana jest przez nadawców sygnału DVB w Polsce).

Rozliczenie liczby godzin:

- wykład 10 godz.

- praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu 30 godz.

- ćwiczenia laboratoryjne 8 godz.

- przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań 32 godz.

- udział studentów w konsultacjach 6 godz.

- udział w zaliczeniu przedmiotu 4 godz.

Razem: 90 godz

Literatura:

Walter Fischer,Digital Television-A Practical Guide for Engineers,2004

Adam Flok ,Podstawy ogólne-Telewizja,1996

Marek Rusin: Systemy transmisji-Telewizj,1990

Efekty uczenia się:

W1 - Ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych wykorzystywanych do przesyłania programów telewizyjnych

W2 - Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie systemów telekomunikacyjnych wykorzystywanych w radiofonii i telewizji

W3 - Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii stosowanych w systemach radiofonicznych i telewizyjnych

U1 - Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji badań; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników

U2- Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także eks-trakcję parametrów charakteryzujących systemy telewizji cyfrowej

K1 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K2 - Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

- Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwium, seminarium, spra-wozdań z laboratoriów

- efekty W1, W2, W3, sprawdzane są: kolokwium.

- efekty U1,U2, K1, K2, sprawdzane są podczas zajęć laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)