Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radio programowalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSM-RP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radio programowalne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, L 14/+

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Eksploatacja Systemów Łączności

Autor:

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego, rozwiązania strukturalne SDR. Struktury sygnałowe (waveform). Architektury urządzeń SDR, bloki układowe, bloki programowe (SCA, API). Przykłady rozwiązań układowych. Zastosowania

Pełny opis:

1. Pojęcie radia definiowanego programowo, założenia, wymagania, budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego W 2

2. Podstawowe architektury SDR, bloki układowe, bloki programowe W 2

3. Techniki radiowe SDR W 2

4. Cyfrowe przetwarzanie w SDR W 2

5. Architektury programowe i języki opisu W 2

6. Systemy programowe - wspomaganie W 2

7. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w SDR W 2

8. SDR zastosowania W 2

9. Platformy hardwarowe L 7

10. Platformy programowe L 7

Literatura:

1. SDR definition, requirements, structure and functioning principles

2. SDR basic architectures, hardware and software blocks

3. SDR radio techniques

4. Digital processing in SDR

5. Software architectures and description languages

6. Programming systems

7. Digital signal processing in SDR

8. SDR - applying

9. Hardware platforms

10. Software platforms

Efekty uczenia się:

W1 - pogłębiona wiedza w zakresie nowoczesnych urządzeń radiowych wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych / K_W03

W2 - znajomość metodyki projektowania złożonych układów radia programowanego, znajomość języków opisu sprzętu oraz komputerowych narzędzi do projektowania i symulacji układów SDR / K_W05

W3 - znajomość i zrozumienie algorytmów wykorzystywanych w układach radia programowanego / K_W07

U1 - umiejętność pozyskiwania, uogólniana oraz interpretacji informacji z literatury w zakresie przedmiotu / K_U01

U2 - umiejętność przygotowania, przeprowadzenia i zinterpretowania wyników eksperymentu związanego z opracowaniem projektu SDR z wykorzystaniem programowych narzędzi projektowania / K_U02, K_U03

K1 - świadomość ważności pozatechnicznej działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko złożonych systemów radiokomunikacyjnych / K_K02

K2 - współdziałanie w grupie spełniając w niej różne zadania / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnego testu biorąc pod uwagę oceny uzyskane na zajęciach laboratoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie laboratorium

Efekty W1, W2, U1, K1 sprawdzane są podczas zaliczenia

Efekty W3, U2, K2 sprawdzane są w trakcie laboratorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)