Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niezawodność eksploatacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSM-NE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niezawodność eksploatacyjna
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Przedmioty wprowadzające:

 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Wymagania wstępne: pożądana znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, metod weryfikacji hipotez, podstaw teorii procesów stochastycznych i elementów logiki, podstaw wiedzy na temat rozkładów zmiennych losowych

 Podstawy eksploatacji systemów

Wymagania wstępne: pożądana znajomość systemowej interpretacji procesów eksploatacji, roli diagnostyki w procesach eksploatacji, funkcjonalnych relacji między elementami systemu antropotechnicznego


Programy:

Wszystkie grupy kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Semestr drugi.

Skrócony opis:

Normy i definicje niezawodnościowe. Procesy destrukcyjne i przeciw-destrukcyjne. Wskaźniki niezawodności. Struktury niezawodnościowe. Funkcja operatora w kształtowaniu niezawodności systemu. Modele rozkładów czasu zdatności obiektów. Modelowanie procesu eksplo-atacji. Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji.

Pełny opis:

Treści programu przedmiotu:

1. Dyskusja pojęcia niezawodności. Normy niezawodnościowe. Klasy-fikacja obiektów w aspekcie niezawodności eksploatacyjnej.

2. Wskaźniki i funkcje niezawodności użytkowej. Wyznaczanie warto-ści wskaźników niezawodności.

3. Podstawowe struktury niezawodnościowe. Szacowanie niezawod-ności obiektów o różnych strukturach niezawodnościowych.

4. Procesy destrukcyjne i przeciwdestrukcyjne Niepewność wniosko-wania eksploatacyjnego.

5. Wpływ operatora na niezawodność systemu antropotechnicznego. Aktywne zwiększanie niezawodności.

6. Modele rozkładów czasu zdatności obiektów.

7. Modelowanie procesu eksploatacji obiektu technicznego

8. Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji systemów technicznych.

Literatura:

podstawowa:

[1] Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. Cz.2. Podstawy nie-zawodności eksploatacyjnej, WAT 2006

uzupełniająca:

[2] Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi. PN-93/N-50191

[3] Polska Norma. Eksploatacja obiektów technicznych. Terminologia ogólna. PN-82/N-04001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien zdobyć:

– pogłębioną wiedzę w zakresie niezawodności eksploatacyjnej i jej związków z diagnostyką oraz w zakresie narzędzi matematycznych wykorzystywa-nych w modelowaniu procesów eksploatacyjnych

– pogłębioną wiedzę w zakresie metod tworzenia struktur obiektów i syste-mów o wymaganej niezawodności funkcjonalnej oraz powinien mieć świa-domość wpływu relacji pomiędzy elementami systemu eksploatacji na zdatność, niezawodność i bezpieczeństwo realizacji zadań eksploatacyj-nych

Umiejętności:

Student powinien uzyskać umiejętność:

– samodzielnego kształcenia się w celu podnoszenia kompetencji zawodo-wych

– wykorzystywania poznanych metod diagnozowania stanu oraz szacowania niezawodności w celu oceny działania obiektów technicznych i systemów antropotechnicznych

– dostrzegania przy realizacji zadań inżynierskich, ich aspektów systemo-wych i pozatechnicznych oraz dostrzegania potrzeby ustawicznego do-skonalenia istniejących rozwiązań

Kompetencje społeczne:

Student powinien mieć świadomość:

– ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera-elektronika, w tym wpływu tej działalności na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie testu, przeprowadzanego w formie pisemnej, obejmującego całość programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do testu zaliczeniowego jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń seminaryjnych. Na ocenę każdego ćwiczenia seminaryjnego rzutuje ocena wiedzy z zakresu tematu seminarium, ocena audiowizualnej prezentacji omawianego zagadnienia oraz ocena aktywności w inicjowaniu zespołowej dyskusji na omawiany temat.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

 efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są w cząstkowym zakresie poprzez skuteczną realizację ćwiczeń seminaryjnych, a w zakresie całościowym za pomocą testu,

 efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są poprzez poziom realizacji audiowizualnej prezentacji tematów seminaryjnych,

 efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są poprzez jakość zespołowej dyskusji zagadnień seminaryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)