Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia radiokomunikacyjne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSI-UR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia radiokomunikacyjne 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji / procesy telekomunikacyjne,

miary i sposoby oceny jakości transmisji


Układy analogowe / wzmacniacze, filtry i detektory, pętla PLL


Układy cyfrowe / rejestry, przerzutniki, liczniki, dzielniki, pamięci


Modulacja i detekcja / modulacje analogowe i cyfrowe


Anteny i propagacja fal / charakterystyki i parametry anten, podstawy propagacji fal radiowych


Urządzenia radiokomunikacyjne 1 /rozwiązania układowe stosowane

w urządzeniach radiokomunikacyjnych, budowa i zasada działania radiostacji UKF małej mocy


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Eksploatacja systemów łączności

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

ppłk mgr inż. Robert Krawczak

Skrócony opis:

Parametry, budowa i zasada działania radiostacji analogowych

i cyfrowych średniej mocy, radiolinii, urządzeń radiotelefonicznych

i strefowych oraz specjalizowanych odbiorników radiowych.

Literatura:

podstawowa:

1. J. Kwiatosz „Łączność troposferyczna”, WAT, 1991

2. B. Uljasz „Radiostacje krótkofalowe rodziny FALCON”, WAT, 2006

3. B. Bogdan, R. Krawczak, T. Wrona „Radiolinia RL-432 / RL-432 A”, WAT, 1999

uzupełniająca:

1. VHF/UHF Digital Wideband Receiver EM 550,Rohde&Schwarz, 2006

2. EM510 HF Digital Wideband Receiver, Rohde&Schwarz, 2007

3. „Skrócony opis techniczny radiostacji RKP-8100”, CTM, 2008

4. „Radiostacja krótkofalowa RKS-8000”, CTM, 2008

5. „R-450A radiolinia cyfrowa”, Transbit, 2008

6. A. Huseyin „Cognitive Radio, Software Defined Radio, and Adaptive Wireless Systems”, Springer, 2007

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy urządzeń radiokomunikacyjnych analogowych i cyfrowych wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych i ich

wzajemnej współpracy / K_W10

W2 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie

wiedzę w zakresie zasad działania układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych wykorzystywanych

w urządzeniach radiowych / K_W11

U1 / Student potrafi dokonać analizy działania urządzeń radiokomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości,

stosując techniki analogowe i cyfrowe / K_U08

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną

oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane

zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie ocen z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie poprawnie wykonanego ćwiczenia wraz z opisem w postaci sprawozdania;

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń, pozytywnie ocenione ćwiczenia laboratoryjne oraz ocena pozytywna z egzaminu.

Efekty W1, W2 sprawdzane są wykonaniem ćwiczeń laboratoryjnych wraz z wnioskami oraz podczas egzaminu.

Efekt U1 sprawdzany jest wykonaniem ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)